Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Swedish/Scandinavian Languages B: Language and Language Politics in the Nordic Countries, 7.5 Credits

Swedish name: Svenska/Nordiska språk B: Språk och språkpolitik i Norden

This syllabus is valid: 2022-01-03 and until further notice

Course code: 1NS069

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Scandinavian Languages: First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Language Studies

Revised by: Head of Department of Language Studies, 2021-09-13

Required Knowledge

Univ: 22,5 ECTS credits in Scandinavian Languages, including courses in grammar, at least 7,5 ECTS or equivalent knowledge. Knowledge of Swedish at level B.2.2 or equivalent knowledge and knowledge of English at level A2 or above according to the Common European Framework of Reference.

Literature

Valid from: 2022 week 1

Zola Christensen Robert
Dansk - nabosprog og fremmedsprog
3. oplag : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 289 sidor :
ISBN: 9789144110646
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Dansk sprogs status 2012
Dansk Sprognævn : 2012 :
https://dsn.dk/vi-arbejder-ogsa-med/sprogpolitik/sprogpolitikker-1/dansk-sprogs-status-2012/DSN_sprogstatus2012.pdf
Mandatory

Sveriges nationalatlas [Elektronisk resurs] : Språken i Sverige
Dahl Östen, Edlund Lars-Erik
2 reviderade upplagan : Stockholm : Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien : 2019 : 176 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-157820
Mandatory

Håller språket ihop Norden? [Elektronisk resurs] : en forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska /c Lars-Olof Delsing & Katarina Lundin Åkersson
Delsing Lars-Olof, Lundin Åkesson Katarina
Köpenhamn : Nordiska ministerrådet : 2005 : 148, [ca 40 s.] med var. pag. :
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2005-573
Mandatory

Edlund Lars-Erik
Ortnamn och identitetsprocesser. Diskussionen kring några samiska ortnamn i Västerbotten
Included in:
Namn och identitet
Uppsala : NORNA-förlaget : 2017 : 278 s. :
Mandatory

Hyltenstam Kenneth
Begreppen språk och dialekt och meänkielis status som eget språk
Included in:
Mer än ett språk
Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 281, [1] s. :
Mandatory

Nationella minoriteters rättigheter : en handbok för kommuner och regioner
Reviderad [upplaga] : Stockholm : Länsstyrelsen Stockholm : 2019 : 94 sidor :
ISBN: 9789172819023
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Norsk som nabospråk : håndbok for deg som er svensk og vil lære mer om norsk språk og kultur
Rekdal Olaug, Hallgren Karin
Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2002 : 106 s. :
ISBN: 91-7382-772-X (korr.) : 278:00
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Pedersen Aud-Kirsti
Haldningar til offentleg bruk av minoritetsspråklege stadnamn i Noreg
Included in:
Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer
Umeå : Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk : 2009 : 177 s. :
Mandatory

"Det främmande" i nordisk språkpolitik : om normering av utländska ord
Sandøy Helge, Östman Jan-Ola
Oslo : Novus : 2004 : 275 s. :
ISBN: 82-7099-395-6
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Utredning om finska och sydsamiska språken
Att återta mitt språk. Åtgärder för att stärka det samiska språket. Slutbetänkande
Stockholm : 2006 :
http://www.regeringen.se/contentassets/efdb76cdc6664fbda8ac3b1e6e12e0c2/att-aterta-mitt-sprak---atgarder-for-att-starka-det-samiska-spraket-missiv-t.o.m.-kapitel-9
Mandatory

Vikør Lars S.
The Nordic languages : their status and interrelations
3. ed. : Oslo : Novus : 2001 : 254 s. :
ISBN: 82-7099-336-0
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Bekendtgørelse af lov om Dansk Sprognævn
Bekendtgørelse af lov om Dansk Sprognævn : 2015 :
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167989
Mandatory

Finsk språklag
Finsk språklag : 2003 :
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030423
Mandatory

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
SFS 2009:724 : 2009 :
Kan hämtas på
Mandatory

Nordisk språkkonvensjon
Nordisk språkkonvensjon : 1987 :
http://www.sprakradet.no/globalassets/spraklige-rettigheter/nordisk-sprakkonvensjon.pdf
Mandatory

Svensk språklag
Svensk språklag : 2009 :
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600
Mandatory