Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Develop Learning Environments in School and Everyday Life, Intellectual Disability, 15 Credits

Swedish name: Att utveckla lärande i skola och vardag för elever med intellektuell funktionsnedsättning

This syllabus is valid: 2020-04-13 and until further notice

Course code: 6SP062

Credit points: 15

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: Special Education: Second cycle, has second-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Education

Established by: Head of Department of Education, 2020-09-18

Literature

Valid from: 2020 week 49

Postschool options for pupils with intellectual disabilities
Arvidsson J., Widén S., Tideman M.
Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, 2(2), 180–193 : 2015 :
Mandatory

Swedish special needs teachers’ views on their work and collaborations in education for students with intellectual disabilities
Anderson L., Östlund D.
The New Educational Review, 57:3, s. 225–235 : 2019 :
Mandatory

Arvidsson J.
Sysselsättning och social rättvisa. En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning
(Doktorsavhandling). Högskolan Halmstad : 2016 :
Mandatory

Berthén D.
Förberedelse för särskildhet: särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv
Karlstad: (Doktorsavhandling) : 2007 :
Mandatory

Eriksson Gustavsson A-L
En särskola i förändring. En studie om specialpedagogiskt reformarbete
Rapport: Linköpings universitet : 2014 :
Mandatory

Frithiof E.
Mening, makt och utbildning : delaktighetens villkor för personer med utvecklingsstörning
Växjö University: (Doktorsavhandling) : 2007 :
Mandatory

Granberg A.
Koka sjuda steka. Ett sociokulturellt perspektiv på matlagning i hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan
(Doktorsavhandling). Uppsala universitet : 2018 :
Mandatory

Grunewald Karl
Från idiot till medborgare : de utvecklingsstördas historia
2. uppl. : Stockholm : Gothia : 2010 : 496 s. :
ISBN: 978-91-7205-717-3 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Grunewald K.
Från idiot till medborgare
Filmad föreläsning, distribueras via din lärplattform : 2011 :
Mandatory

Bara funktionshindrad? : funktionshinder och intersektionalitet
Söder Mårten, Hugemark Agneta
2. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2016 : 239 s. :
ISBN: 9789140693624
Search Album, the University Library catalogue

Göransson, K; Nilholm C.; Karlsson K
Inclusive education in Sweden? A critical analysis
International Journal of Inclusive Education, 15(5), 541-555 : 2011 :
Mandatory

Alternate Curricula as a Barrier to Inclusive Education for Students with Intellectual Disabilities
Hanreddy A., Östlund D.
International Electronic Journal of Elementary Education, 12:3, s. 235–247 : 2020 :
Mandatory

Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd
Ineland Jens, Ineland Jens, Molin Martin, Sauer Lennart
Tredje upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 212 sidor :
ISBN: 9789151101934
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Bedömning och betygssättning av elever med utvecklingsstörning –attityder och erfarenheter från pedagogers perspektiv
Ineland J., Silfver E.
Pedagogisk forskning i Sverige : 2018 :
Mandatory

Karlsudd Peter
Det tårdränkta barnet : min berättelse om att bli pappa till ett barn med utvecklingsstörning
Lund : Palmkron : 2015 : 102 s. :
ISBN: 9789189638365
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Segregated education as a challenge to inclusive processes: a total population study of Swedish teachers´ views on education for pupils with intellectual disability
Göransson K., Bengtsson K., Hansson S., Klang N., Lindqvist G., Nilholm C.
International Journal of Inclusive Education : 2020 :
Mandatory

Instructional Practices for Pupils with an Intellectual Disability in Mainstream and Special Educational
Klang N., Göransson K., Lindqvist G., Nilholm C., Hansson S., Bengtsson K.
International Journal of Disability, Development and Education : 2019 :
Mandatory

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik Visible teaching : perspectives on teaching and teaching competence
Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
7:e reviderade upplagan : Umeå : Fundo Förlag : [2019] : 107 sidor :
ISBN: 9789197558495
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Mineur T.
Skolformens komplexitet. Elevers erfarenheter av skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan
(Doktorsavhandling). Örebro universitet : 2013 :
Mandatory

Nilholm Claes
Perspektiv på specialpedagogik
Upplaga 3 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 148 sidor :
ISBN: 9789144138626
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Nilholm Claes
En inkluderande skola - möjligheter, hinder och dilemman
Studentlitteratur AB : 2019 :
Mandatory

Inkluderande undervisning – vad kan man lära sig av forskningen?
Nilholm C., Göransson K.
FoU, skriftserie nummer 3. Specialpedagogiska skolmyndigheten : 2013 :
Mandatory

Facilitating and hindering factors in the realization of disabled children's agency in institutional contexts: literature review
Olli J., Salanterä S., Vehkakoski T.
Disability & Society, 27 pp. 793-807 : 2012 :
Mandatory

Olsson L.
Children with mild intellectual disability and their families - needs for support, service utilisation and experiences of support
(Doktorsavhandling). Jönköping University : 2016 :
Mandatory

Genus och specialpedagogik - praktiknära perspektiv
Pettersson C., Takala M., Wickman K.
Specialpedagogiska skolmyndigheten : 2017 :
Mandatory

Reichenberg Monica
Gränser på gott och ont [Elektronisk resurs] : Undervisning i särskolan förr och nu
Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet : 2012 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-57067
Mandatory

Rodina K. A.
Vygotsky`s Social Constructionist View on Disability: A Methodology for Inclusive Education
Department of Special Needs Education, University of Oslo : 2007 :
Mandatory

Särskolans verksamhet : uppdrag, pedagogik och bemötande
Swärd Ann-Katrin, Florin Katarina
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 160 s. :
ISBN: 9789144095295
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Delaktighet : ett arbetssätt i skolan
Szönyi Kristina, Söderqvist Dunkers Tove
[Reviderad utgåva] : [Härnösand] : Specialpedagogiska skolmyndigheten : [2020] : 67 sidor :
ISBN: 9789128153126
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Säljö Roger
Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 279 s. :
ISBN: 9789144101736
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Nya Omsorgsboken
Söderman Lena, Antonson Sivert
5., [helt omarb., nya] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 290 s. :
ISBN: 978-91-47-09519-3
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Intellektuell funktionsnedsättning och arbete [Elektronisk resurs]
Tideman Magnus, Lövgren Veronica, Szönyi Kristina
Stockholm : Forte : 2017 : 8 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-139475
Mandatory

Delaktighet, kreativitet och förundran – hälsofrämjande skolutveckling. I E. Hjörne & R. Säljö (Red.), En hälsofrämjande skolutveckling och en förstärkt elevhälsa. Vad säger forskningen och hur gör man konkret?
Wickman K., Berggren S.
Malmö: Geerups : 2020 :
Mandatory

Östlund
Elevassistenter: en möjlighet eller ett hinder för elevers inkludering och delaktighet
Included in:
Specialpædagogik
Holte : 1981- : 37 : pages 106-117 :
Mandatory

Östlund Daniel
Att anpassa undervisningen efter eleverna [Elektronisk resurs]
Stockholm : Skolverket : 2017 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-16391
Mandatory

Östlund Daniel
Deltagandets kontextuella villkor : fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik
Malmö : Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola : 2012 : 264 s. :
ISBN: 9789186295325
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Östlund
Om speciallärare med inriktning utvecklingsstörning är svaret – vad är då frågan?
2012b :
Mandatory

Grundsärskolans kunskapsuppdrag : styrning, stöd och uppföljning
Stockholm : Riksrevisionen : [2019] : 65 sidor :
Fritt tillgänglig via Riksrevisionens webbplats
ISBN: 9789170865206
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Undervisningen i grundsärskolan - med särskilt fokus på årskurserna 6-9
Skolinspektionen : 2020 :
Mandatory

Sex- och samlevnadsundervisning
Skolinspektionen. Dnr. 2016:11445. : 2018 :
Mandatory

Integrerade elever. Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan
Skolinspektionen. Dnr. 400-2015:6583. : 2016 :
Mandatory

Undervisningen i svenska i grundsärskolan
Skolinspektionen. Rapport 2010:9 : 2010 :
Mandatory

Vi reviderar kursplaner i grundsärskolan och i specialskolan
Skolverket : 2020 :
Mandatory

Läroplan för grundsärskolan
Skolverket : 2018 :
Mandatory

Kunskapsbedömning i träningsskolan
Skolverket : 2015 :
Mandatory