"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Image: Elin Berge

Transportation Research Unit

Welcome to TRUM's web pages, where we hope to provide you with information on research in such fields as transport, communication and environment. TRUM's studies into transport and travel focus mainly on smaller-size units such as individuals, households and companies.

Background

TRUM was founded in 1981 on a pattern existing at foreign universities, with the aim of promoting interdisciplinary research in the field of transport. Its researchers are employed by, and partly work within, one or other of the university departments involved. This ensures solid connections with ongoing basic research and also creates conditions for the recruitment of postgraduate students. Our studies concentrate on aspects of social science, and behavioural/cognitive science pertaining to passenger transport.

TRUM has contacts with individuals and groups engaged in research both in Sweden and abroad, most closely with researchers in the departments represented at TRUM.

Organization

The Management Board and the researchers TRUM is directed by a management board presided over by Professor Ulf Wiberg (Social and Economic Geography). Other members are Associate Professor Annika Nordlund (Institution of Psychology), Univ.Lector Johan Jansson (Umeå Business School), Professor Lars Westin (CERUM & Political Economics), Professor Kerstin Westin, (Social and Economic Geography), Project Administrator Fredrik Gärling (representing TRUM's employees).

Annika Nordlund is TRUM's supervisor and director of research. Fredrik Gärling deal with administrative matters, and Erik Bäckström assists as computer consultant.

If you are interested to read our reports then please contact Fredrik Gärling by mail.

 

Reports publicated by Transport Research Unit

2018:01 Att utveckla en stadsdel på ett hållbart sätt - en fråga om energi, transporter och människor. Annika Nordlund, Gireesh Nair, Christine Hudson och Thomas Olosson

2017:01 Användarnas beteende och syn på laddbara bilar
Robert Granström, Karl Hillman, Annika Nordlund och Kristina Zampoukos

2016:01 Mobilitet och tillgänglighet - Framtidens resande
Sofia Bern, Johan Jansson, Annika Nordlund, Emma Nyman, Kerstin Westin

2015:01 Det är ju som vilken annan bil som helst - röster om elbilar
Sofia Bern, Katarina Haugen, Johan Jansson, Annika Nordlund, Olof Olsson, Kerstin Westin.

2013:01 Vart är vi på väg? Mats Larsson

2012:02 Ljuset i tunneln. Louise Robertsson

2012:01 Miljöbilens förutsättningar i glesa bygder. - Tillgänglighet samt sociala och ekonomiska aspekter för individer och hushåll. Katarina Haugen

2011:04 Trafikstarten på Botniabanan - En studie om tjuvstartsresenärernas upplevelser. Frida Bylin - Annika Nordlund - Kerstin Westin.

2011:03 Var god tag plats - Nu går sista bussen. Lena Andersson - Skogh, Kjell Hansen, Kerstin Westin

2011:02 Tidtabellens tyranni och frihetens pris Elisabeth Wollin Elhouar och Kjell Hansen

2011:01 Färdtjänst i glesa bygder, Helén Strömberg

2010:03 Staten och kollektivtrafiken i glesa bygder efter 1989. Översikt och policyanalys. Martin Eriksson

2010:02 Botniabanan ur ett nationellt och regionalt perspektiv. Annika Nordlund, Kerstin Westin och Vanja Östman

2010:01 Resande i glesa bygder – skillnader och likheter mellan olika glesa bygder och mellan kvinnor och män. Enkätbilagor; barn och vuxna. Fredrik Garli

2009:01 Resande i glesa bygder – Beskrivning av Falkenberg, Örnsköldsvik, Gislaved, Strömsund , Linköping och Umeå. Olof Olsson, Lisa Östbring

2007:01 Regionförstoring i glesa områden – Kollektivtrafikens möjligheter och betydelse. Erika Sandow, Kerstin Westin
2006:01 Vill människor pendla längre? Erika Sandow, Kerstin Westin

2005:02 Pendling mellan Umeå och Örnsköldsvik – en studie av arbets- och utbildningsrelaterade resor. Katarina Haugen

2005:01 Framtidens lastbilschaufförer – en förstudie. Katarina Haugen, Jörgen Garvill och Kerstin Westin

2004:01 Att påverka den svenska bilparken i miljövänlig riktning. Effekter av information och bakgrundsvariabler. Jörgen Garvill, Agneta Marell och Annika Nordlund

2003:04 Betydelsen av lokalisering av handel för inköps- och resmönster. Jörgen Garvill, Erika Knutsson, Agneta Marell och Kerstin Westin.
Bilaga

2003:03 Ett jämställt transportsystem. Louise Eriksson och Jörgen Garvill

2003:02 Långtidseffekter av ISA – Att köra med fartkollare. Louise Eriksson, Jörgen Garvill, Agneta Marell och Kerstin Westin

2003:01 När går sista bussen? Glesbygdsbors uppfattning om värdet av kollektivtrafik. Louise Eriksson och Kerstin Westin

2002:03 Hushållsmedlemmars inställning till ISA & trafiksäkerhet. Louise Eriksson, Jörgen Garvill, Agneta Marell och Kerstin Westin
Bilaga

2002:02 Oskyddade trafikanters inställning till trafiksäkerhet och risk i trafiken under ISA-försöket i Umeå. Louise Eriksson, Jörgen Garvill, Agneta Marell och Kerstin Westin
Bilaga

2002:01 Yrkesförares inställning till hastighetsvarnare – ISA- försöket i Umeå. Louise Eriksson, Jörgen Garvill, Agneta Marell och Kerstin Westin
Bilaga

2001:03 Varför avstår bilister från att använda bilen? Betydelsen av miljömedvetande , attityd till färdmedel, yttre restriktioner och vana. Jörgen Garvill, Agneta Marell och Annika Nordlund

2001:02 Upphandling av taxis tjänster - en studie av upphandling av sjukresor i Västerbottens län. Aurora Pelli, Margareta Puu

2001:01 Oskyddade trafikanters inställning till trafiksäkerhet och risk i trafiken. Emma Lundholm, Jörgen Garvill, Agneta Marell, Kerstin Westin

2000:05 Transportsystemets tillgänglighet ur ett genusperspektiv. En litteraturstudie. Louise Eriksson, Jörgen Garvill

2000:03 Taxi i världen - en jämförelse av taxis villkor och verksamhet i olika länder. Patrik Johansson, Agneta Marell, Kerstin Westin

2000:02 Resande och tillgänglighet i ett glesbyggdsområde. Patrik Johansson, Agneta Marell, Kerstin Westin

2000:01 Val av färdmedel vid arbetsresor. En analys av bensinprisets betdyerlse. Thomas Laitila.

1999:01 Umeåtrafikanters inställning till trafiksäkerhet och trafiksäkerhets-höjande åtgärder. Jörgen Garvill, Agneta Marell, Kerstin Westin

1998:01 Bilisters inställning till dynamisk hastighetsanpassning - Ett försök med hastighetsvarnare i Umeå. Agneta Marell, Kerstin Westin.

1997:01 Fjärrtransport med lastbil: - En förstudie av åsikter om arbetet i och kring lastbilen. Edvard Långström, Jörgen Garvill, Agneta Marell, Kerstin Westin

1996:01 Utvärdering av kollektivtrafikprojekt. Marita Alatalo, Jörgen Garvill

1994:02 Metoder för kvalitetsarbete i kollektivtrafik. Mats Börjesson

1994:01 Livsvärden och val av transportmedel. Jörgen Garvill, Thomas Laitila och Monika Brydsten

1993:02 Miljömedvetenhet: Begreppsdefinitioner, mätmetoder och tidigare forskningsresultat. Niklas Fransson, Per Davidsson, Agneta Marell och Tommy Gärling

1993:01 Kan man ta bussen? En litteraturstudie om kunskapens roll för val av färdsätt vid arbetspendling. Per Davidsson, Gunilla Eklöv.

1992:02 Bilhushålls strategier för att reducera bilresande. Tommy Gärling, Agneta Marell

1992:01 Bilhushålls vilja att reducera bilresande för olika syften. Tommy Gärling

1991:01 Taxis verksamhet och omgivning. Rolf Waara, Kerstin Westin.

1990:03 Fordonsförares selektion av information från vägmärkessekvenser. Anders Böök, Peder Bergström

1990:02 Fordonsförares bedömningar av vägmärkens betydelsefullhet. Anders Böök, Peder Bergström

1990:01 Faktorer som påverkar bilhushålls avsikter att resa miljövänligt. Tommy Gärling, Lennart Sandberg