"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Transportforskningsenheten

Transportforskningsenheten (Trum) har som syfte att främja en tvärvetenskaplig forskning inom transportområdet. Forskare vid TRUM har sin anställning och delar av sin verksamhet vid någon av de ämnesinstitutioner som ingår i samarbetet.

Tvärvetenskaplig forskning inom transportområdet

TRUM bildades 1981 med syfte att främja en tvärvetenskaplig forskning inom transportområdet. Forskare vid TRUM har sin anställning och delar av sin verksamhet vid någon av de ämnesinstitutioner som ingår i samarbetet. Därigenom erhålls en god anknytning till pågående grundforskning samt förutsättningar för rekrytering av doktorander. Verksamheten bedrivs med inriktning på samhällsvetenskaplig och beteende- och kognitionsvetenskaplig forskning om persontransporter.

TRUM har kontakter med såväl inhemska som utländska forskare och forskargrupper. Nära kontakter förekommer med forskare vid de institutioner som är representerade vid TRUM.

Annika Nordlund är forskningsledare på TRUM. Lotta Brännlund sköter ekonomi och Fredrik Gärling administrativa sysslorna och Erik Bäckström medverkar som datakonsult.

Publicerade rapporter från Transportforskningsenheten, (TRUM)

Publikationer i DIVA

Nedan finns rapporter/ artiklar som ni via mail (eller länk nedan)  till Fredrik Gärling kan få ta del av pdf-filer.

2020 Westin, K., Nordlund, A., Jansson, J. & Nilsson, J. Goal framing as a tool for changing people’s car travel behavior in Sweden. Sustainability, 12, 3695

2019 Jansson, J., Nilsson, J., Nordlund, A. & Westin, K. Vad talar för tåg på semesterresan? TRUM-Rapport December 2019

2018 Nordlund, A., Jansson, J. & Westin, K. Acceptability of electric vehicle aimed measures: Effects of norm activation, perceived justice and effectiveness. Transportation Research Part A, 117, 206-213. 

2018 Westin, K., Jansson, J. & Nordlund, A. The importance of socio-demographic characteristics, geographic setting and attitudes for adoption of electric vehicles in Sweden. Travel Behaviour and Society, 13, 118-127. 

2018 Att utveckla en stadsdel på ett hållbart sätt - en fråga om energi, transporter och människor. Annika Nordlund, Gireesh Nair, Christine Hudson och Thomas Olosson. TRUM - rapport; 2018:01

2017 Jansson, J., Nordlund, A. & Westin, K. Examining drivers of sustainable consumption: The influence of norms and opinion leadership on electric vehicle adoption in Sweden. Journal for Cleaner Production

2017 Användarnas beteende och syn på laddbara bilar
Robert Granström, Karl Hillman, Annika Nordlund och Kristina Zampoukos. TRUM - rapport; 2017:01

2016 Nordlund, A., Jansson, J. & Westin, K. New Transportation Technology: Norm Activation Processes and the Intention to Switch to an Electric/Hybrid Vehicle. Transportation Research Procedia, 14, 2527-2536

2016 Mobilitet och tillgänglighet - Framtidens resande
Sofia Bern, Johan Jansson, Annika Nordlund, Emma Nyman, Kerstin Westin. TRUM - rapport; 2016:01

2015 Det är ju som vilken annan bil som helst - röster om elbilar
Sofia Bern, Katarina Haugen, Johan Jansson, Annika Nordlund, Olof Olsson, Kerstin Westin. TRUM - rapport; 2015:01

2016 Nordlund, A., Jansson, J. & Westin, K. New Transportation Technology: Norm Activation Processes and the Intention to Switch to an Electric/Hybrid Vehicle. Transportation Research Procedia, 14, 2527-2536

2016 Bern, S., Jansson, J., Nordlund, A., Nyman, E. & Westin, K. Mobilitet och tillgänglighet – Framtidens resande. TRUM-Rapport 2016:01

2013 Nordlund, A. & Westin, K. Influence of values, beliefs, and age on intention to travel by a new railway line under construction in northern Sweden. Transportation Research A, 48, 86-95

2013 Vart är vi på väg? Mats Larsson. TRUM - rapport; 2013:01

2012 Ljuset i tunneln. Louise Robertsson. TRUM - rapport; 2012:02

2012 Miljöbilens förutsättningar i glesa bygder. - Tillgänglighet samt sociala och ekonomiska aspekter för individer och hushåll. Katarina Haugen. TRUM - rapport; 2012:01

2011 Trafikstarten på Botniabanan - En studie om tjuvstartsresenärernas upplevelser. Frida Bylin - Annika Nordlund - Kerstin Westin. TRUM - rapport; 2011:04 

2011 Var god tag plats - Nu går sista bussen. Lena Andersson - Skogh, Kjell Hansen, Kerstin Westin. TRUM - rapport; 2011:03

2011 Tidtabellens tyranni och frihetens pris Elisabeth Wollin Elhouar och Kjell Hansen. TRUM - rapport; 2011:02

2011 Färdtjänst i glesa bygder, Helén Strömberg. TRUM - rapport; 2011:01

2010 Staten och kollektivtrafiken i glesa bygder efter 1989. Översikt och policyanalys. Martin Eriksson. TRUM - rapport; 2010:03

2010 Botniabanan ur ett nationellt och regionalt perspektiv. Annika Nordlund, Kerstin Westin och Vanja Östman. TRUM - rapport; 2010:02

2010 Resande i glesa bygder – skillnader och likheter mellan olika glesa bygder och mellan kvinnor och män. Enkätbilagor; barn och vuxna. Fredrik Garli. TRUM - rapport; 2010:01

2009 Resande i glesa bygder – Beskrivning av Falkenberg, Örnsköldsvik, Gislaved, Strömsund , Linköping och Umeå. Olof Olsson, Lisa Östbring. TRUM - rapport; 2009:01

2007 Regionförstoring i glesa områden – Kollektivtrafikens möjligheter och betydelse. Erika Sandow, Kerstin Westin. TRUM - rapport; 2007:01

2006 Vill människor pendla längre? Erika Sandow, Kerstin Westin. TRUM - rapport; 2006:01

2005 Pendling mellan Umeå och Örnsköldsvik – en studie av arbets- och utbildningsrelaterade resor. Katarina Haugen. TRUM - rapport; 2005:02

2005 Framtidens lastbilschaufförer – en förstudie. Katarina Haugen, Jörgen Garvill och Kerstin Westin. TRUM - rapport; 2005:01

2004 Att påverka den svenska bilparken i miljövänlig riktning. Effekter av information och bakgrundsvariabler. Jörgen Garvill, Agneta Marell och Annika Nordlund. TRUM - rapport; 2004:01

2003 Betydelsen av lokalisering av handel för inköps- och resmönster. Jörgen Garvill, Erika Knutsson, Agneta Marell och Kerstin Westin. TRUM - rapport; 2003:04

2003 Ett jämställt transportsystem. Louise Eriksson och Jörgen Garvill. TRUM - rapport; 2003:03

2003 Långtidseffekter av ISA – Att köra med fartkollare. Louise Eriksson, Jörgen Garvill, Agneta Marell och Kerstin Westin. TRUM - rapport; 2003:02

2003 När går sista bussen? Glesbygdsbors uppfattning om värdet av kollektivtrafik. Louise Eriksson och Kerstin Westin.TRUM - rapport; 2003:01

2002 Hushållsmedlemmars inställning till ISA & trafiksäkerhet. Louise Eriksson, Jörgen Garvill, Agneta Marell och Kerstin Westin. TRUM - rapport; 2002:03

2002 Oskyddade trafikanters inställning till trafiksäkerhet och risk i trafiken under ISA-försöket i Umeå. Louise Eriksson, Jörgen Garvill, Agneta Marell och Kerstin Westin. TRUM - rapport; 2002:02

2002 Yrkesförares inställning till hastighetsvarnare – ISA- försöket i Umeå. Louise Eriksson, Jörgen Garvill, Agneta Marell och Kerstin Westin. TRUM - rapport; 2002:01 

2001 Varför avstår bilister från att använda bilen? Betydelsen av miljömedvetande , attityd till färdmedel, yttre restriktioner och vana. Jörgen Garvill, Agneta Marell och Annika Nordlund. TRUM-rapport; 2001:03

2001 Upphandling av taxis tjänster - en studie av upphandling av sjukresor i Västerbottens län. Aurora Pelli, Margareta Puu. TRUM - rapport; 2001:02

2001 Oskyddade trafikanters inställning till trafiksäkerhet och risk i trafiken. Emma Lundholm, Jörgen Garvill, Agneta Marell, Kerstin Westin. TRUM - rapport; 2001:01

2000 Transportsystemets tillgänglighet ur ett genusperspektiv. En litteraturstudie. Louise Eriksson, Jörgen Garvill. TRUM - rapport; 2000:05

2000 Taxi i världen - en jämförelse av taxis villkor och verksamhet i olika länder. Patrik Johansson, Agneta Marell, Kerstin Westin. TRUM - rapport; 2000:03 

2000 Resande och tillgänglighet i ett glesbyggdsområde. Patrik Johansson, Agneta Marell, Kerstin Westin.TRUM - rapport; 2000:02

2000 Val av färdmedel vid arbetsresor. En analys av bensinprisets betdyerlse. Thomas Laitila.TRUM - rapport; 2000:01

1999 Umeåtrafikanters inställning till trafiksäkerhet och trafiksäkerhets-höjande åtgärder. Jörgen Garvill, Agneta Marell, Kerstin Westin. TRUM -rapport; 1999:01

1998 Bilisters inställning till dynamisk hastighetsanpassning - Ett försök med hastighetsvarnare i Umeå. Agneta Marell, Kerstin Westin. TRUM - rapport; 1998:01

1997 Fjärrtransport med lastbil: - En förstudie av åsikter om arbetet i och kring lastbilen. Edvard Långström, Jörgen Garvill, Agneta Marell, Kerstin Westin. TRUM - rapport; 1997:01

1996 Utvärdering av kollektivtrafikprojekt. Marita Alatalo, Jörgen Garvill. TRUM - rapport; 1996:01

1994 Metoder för kvalitetsarbete i kollektivtrafik. Mats Börjesson. TRUM - rapport; 1994:02

1994 Livsvärden och val av transportmedel. Jörgen Garvill, Thomas Laitila och Monika Brydsten. TRUM - rapport; 1994:01

1993 Miljömedvetenhet: Begreppsdefinitioner, mätmetoder och tidigare forskningsresultat. Niklas Fransson, Per Davidsson, Agneta Marell och Tommy Gärling. TRUM - rapport; 1993:02

1993 Kan man ta bussen? En litteraturstudie om kunskapens roll för val av färdsätt vid arbetspendling. Per Davidsson, Gunilla Eklöv. TRUM - rapport; 1993:01

1992 Bilhushålls strategier för att reducera bilresande. Tommy Gärling, Agneta Marell. TRUM - rapport; 1992:02

1992 Bilhushålls vilja att reducera bilresande för olika syften. Tommy Gärling. TRUM - rapport; 1992:01

1991Taxis verksamhet och omgivning. Rolf Waara, Kerstin Westin. TRUM - rapport; 1991:01

1990 Fordonsförares selektion av information från vägmärkessekvenser. Anders Böök, Peder Bergström. TRUM - rapport; 1990:03

1990 Fordonsförares bedömningar av vägmärkens betydelsefullhet. Anders Böök, Peder Bergström. TRUM - rapport; 1990:02

1990 Faktorer som påverkar bilhushålls avsikter att resa miljövänligt. Tommy Gärling, Lennart Sandberg; TRUM - rapport; 1990:01