Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Berättelser (s)om bär

Centrum för Regionalvetenskap vid Umeå Universitet bjuder in till samverkan inom ett ämnesövergripande forskarnätverk med syftet att analysera värdekedjor med fokus på berättelser och föreställningar om vilt växande bär och dess betydelsebärande egenskaper. Nätverkets intresse och utgångspunkt är hur vilt växande skogsbär, som exempel på en lågutnyttjad lokal resurs, kan utvecklas med betydelse för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara livsmedelssystem.

Projektets huvudsakliga syfte är att utifrån berättelser om bär analysera olika världsbilder och argumentationer som bär på olika perspektiv och bilder av verkligheten och därigenom även skapar förutsättningar för olika typer av hållbar utveckling. Skogsbär utgör ett exempel på en lokal resurs med globala värdekedjor där berättelser och föreställningar om bärets olika egenskaper har stor betydelse. Grundfrågan för nätverkets arbete är hur olika berättelser och föreställningar kring bäret och dess egenskaper påverkar bärföretagens utvecklingsmöjligheter och lokalsamhällets syn och perspektiv på livsmedelsproduktionens betydelse för långsiktig hållbar utveckling.

Nätverkets arbete organiseras utifrån tre teman och ett antal temaövergripande frågeställningar avseende A) vilka betydelserelationer som skapa och upprätthålls med hjälp av berättelser knutna till lokal livsmedelsproduktion och attraktiva varumärken? B) Hur kan hållbara strategier inom produktion, sysselsättning och entreprenörskap utvecklas på svenska landsbygder och inom matindustrin? C) Vilka faktorer (som tex ägande/kontroll) påverkar råvarutillgång, sysselsättningsnivåer och anställningsformer inom bärindustrin?

  • Tema 1: Vilda bär som bärare av olika kvaliteter och nyttigheter); livsmedel med specifika näringsämnen, minskad sårbarhet i livsmedelsförsörjningen, regional identitet, livskvalitet
  • Tema 2: Hållbara affärsmodeller längs hela värdekedjan från plockning/insamling/råvaruhantering inklusive transport – fraktionering/förädling – distribution/marknadsföring/försäljning.
  • Tema 3: Produktionsrelaterade aspekter avseende arbetets och arbetskraftens organisering inkl. utveckling av teknik och logistik, tillgången på bär (bärprognoser etc), äganderättsfrågor (allemansrättens begränsningar

Vill du delta eller få mer information om projektet, kontakta gärna:
Martin Paju, PhD. Centrum för regionalvetenskap, Umeå universitet.
Telefon: 070 6238199
E-post: martin.paju@umu.se

Styrgrupp

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1-2020

Nyhetsbrev 2-2020