Kursplan:

Tjänstedesign, 15 hp

Engelskt namn: Service design
Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare
Kurskod: 5ID179
Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Betygsskala: Tregradig skala
Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-05-10
Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-15

Innehåll

Kursen fokuserar tjänstedesign ur ett industridesignperspektiv, och har som övergripande mål att introducera hur designprocessen kan användas inom tjänsteutveckling för att utveckla hållbara, ändamålsenliga och effektiva tjänster med ett genomgående användarfokus. Genom kursen löper ett projektarbete, i vilket designprocessens steg och metoder inom tjänstedesignområdet introduceras och relateras till fysisk miljö, varumärkeshantering och användarupplevelse.
Under kursen arbetar studenterna i projektgrupper för att analysera och utveckla en tjänst så att den blir såväl attraktiv som socialt hållbar och inkluderande. Centralt är att introducera hur designmetoder kan användas för att kartlägga och förstå användares drivkrafter och behov, och omvandla dessa till konkreta koncept för tjänste-, produkt- och miljöutveckling. En stark tyngdpunkt ligger på att öva metoder för användarcentrerad dokumentation, idégenerering, utvärdering och konceptutveckling, liksom på metoder för att visualisera processer, idéer och koncept såväl manuellt som datorstött under projektets olika stadier.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • Redogöra för designprocessen inom tjänstedesign, och för centrala begrepp inom denna som kontaktpunkter, kundupplevelse och kundresa.
  • Identifiera kontaktpunkter mellan användare och tjänsteförmedlare och redogöra för hur dessa förhåller sig till fysisk miljö, rumslighet, kommunikationskanaler och tid.
  • På grundläggande nivå tillämpa designmetoder som boardtekniker, funktionsanalyser, observationer och utvärdering för att analysera och visualisera en tjänst ur ett kundreseperspektiv, och genom kreativa metoder och utvärderingsmetoder generera utvecklingskoncept.
  • Med stöd av olika visuella metoder och tekniker kunna åskådliggöra, förklara och argumentera för olika tjänste-, produkt- och miljökoncept för olika typer av mottagare eller avnämare.
  • Beskriva och reflektera över hur ett holistiskt perspektiv på tjänsteutveckling spänner över olika discipliner och samhällskontexter, och hur olika professioner eller expertiser kan samverka för att utveckla och förbättra tjänster.
  • Upprätta och följa en projektplan, och kontinuerligt kunna revidera och anpassa projektplanen utifrån förutsedda och oförutsedda händelser i projektet, samt reflektera över egna reaktioner och grupprocesser i relation till projektförloppet.
  • I grupp planera, genomföra och presentera ett projektarbete inom tjänstedesignområdet, från problemidentifiering till muntlig, skriftlig och visuell projektpresentation av såväl process som slutkoncept.
  • Reflektera över designprocessen i relation till den egna lärprocessen, samt i relation till den framtida yrkesrollen som potentiell upphandlare av designtjänster.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Kursens upplägg bygger på en hög grad av lärarledd undervisning i form av workshops, föreläsningar, praktiska övningar och seminarier samt handledning. Stor vikt läggs vid grupprocesser i lärandet, och formerna för undervisningen utgör ofta i sig exempel på den metodik som används inom designområdet.

Examination

Examinationen sker muntligt, visuellt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens olika moment sker en löpande examination genom övningar och obligatoriska inlämningsuppgifter av prövande karaktär.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För Godkänt fordras därutöver närvaro och aktivt deltagande vid den lärarledda undervisning som är av prövande eller examinerande karaktär.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till Institutionsstyrelsen för Designhögskolan.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av denna kurs kan enbart ske genom en bedömning av jämförbar utbildning och kursplan, samt efter bedömning av den studerandes individuella kunskaps- och färdighetsnivå av kursansvarig och programansvarig.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

Kurslitteratur

Designing the invisible : an introduction to service design
London : Bloomsbury Publishing : 2018 : 342 s. :
ISBN: 9781472572585
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Författare: Lara Penin

Referenslitteratur

This is service design thinking [Elektronische Ressource] : basics-tools-cases
Stickdorn Marc, Schneider Jakob
Lanham : BIS publ. : 2012 : Online-Ressource (224 p.) :
ISBN: 9789063693169 (e-book)
Se Umeå UB:s söktjänst