Utbildningsplan:

Masterprogrammet i interaktionsdesign, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Interaction Design
Denna utbildningsplan gäller: HT22 och fram till HT23 (nyare version av utbildningsplanen finns)
Utbildningsplan för program med start innan HT23
Programkod: DAIDM
Högskolepoäng: 120
Diarienummer: 514-927-07
Ansvarig fakultet:
Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-06-20
Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-01

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design + Portfolio. Engelska B/6.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en konstnärlig masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida).
Konstnärlig masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Fine Arts (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet industridesign (Industrial Design) med inriktningen interaktionsdesign (Interaction Design).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.
Kunskap och förståelse

För konstnärlig masterexamen skall studenten

- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området.

Färdighet och förmåga

För konstnärlig masterexamen skall studenten

- visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För konstnärlig masterexamen skall studenten

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om konstens roll i samhället, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för aktuell examen

Allmänna mål för konstnärlig masterexamen i industridesign vid Umeå universitet

Student som har genomgått konstnärlig masterutbildning i industridesign ska:

 • ha god förmåga att inhämta relevant information,
 • ha avancerad förmåga att identifiera, formulera och analysera problem,
 • på en avancerad konstnärlig nivå ha fördjupad förmåga att arbeta med två- och tredimensionell form och kreativt tänkande,
 • på en avancerad konstnärlig nivå kunna redovisa form genom bland annat fysiska och/eller digitala modeller och skisser
 • mycket väl behärska designprocessens olika moment,
 • tillämpa avancerade och kontemporära designmetoder i praktiskt projektarbete,
 • ha mycket god förmåga att självständigt organisera projektarbete när det gäller planering, genomförande och presentation,
 • ha förmåga att delta i produktutvecklingsprocessen i samarbete med andra specialister,
 • ha förståelse för företags organisation och verksamhet inom berörda branscher.

Mål för konstnärlig masterexamen med inriktning mot interaktionsdesign vid Umeå universitet

Utöver de allmänna målen för konstnärlig masterexamen i industridesign är målen för en masterexamen med inriktning mot interaktionsdesign att studenten ska ha uppnått:

 • mycket god artistisk förmåga att skapa form med personligt uttryck,
 • mycket god kreativ förmåga att utveckla nya koncept och idéer i en iterativ process tillsammans med andra experter i produktutvecklingsprocessen,
 • god förmåga att arbeta med moderna datorbaserade utrustningar och processer,
 • djupgående förståelse för människa-maskin interaktion och interaktionsteknologier,
 • stor förståelse för strukturen i en industriell organisation och förståelse för betydelsen av marknadsföring i industriprocessen,
 • förståelse för och förmåga till att arbeta med olika typer av interaktionsdesign inom olika branscher och tjänsteorganisationer,
 • stor förståelse för, och mycket god förmåga till planering och presentation av resultat skriftligt, muntligt och med hjälp av olika typer av visualiseringar.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Programmet är indelat i fyra terminer. Den första terminen inriktar sig mot grafisk formgivning, designmetodik och human factors i praktiskt projektarbete. Den andra terminen koncentreras kring människa-dator-interaktion och verktyg för framtagning av mjukvaruprototyper som tillämpas i projektarbete. Den tredje terminen fokuserar på framtagning av upplevelseprototyper, konceptuellt designarbete och breddning av interaktivitetskonceptet. Den fjärde terminen ägnas helt åt examensarbete. All undervisning sker på engelska.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Konstnärligt arbete:

Färdigheter och tekniker IxD, 7,5 hp
Workshop i formlära 7,5 hp
Kreativa reflektioner kring interaktionsdesign, 7,5 hp

Avancerad datakunskap och visualisering:

Grafisk form och uttryck, 7,5 hp
Kommunikativ design för samskapande 7,5 hp
Upplevelseprototyper, 7,5 hp

Tillämpningsarbete med inriktning mot interaktionsdesign:

Projekt 1: Specialiserad produkt, 15 hp
Projekt 2: Generell produkt 15 hp
Projekt 3: Interaktionskoncept 15 hp

Programöversikt
http://www.dh.umu.se/en/education/programmes/mfa-in-interaction-design/subjects/

Termin 1:

Färdigheter och
tekniker, IxD
7,5 hp
Grafisk form och uttryck, 7,5 hp
 
Projekt 1: Specialiserad produkt, 15 hp


Termin 2:

Workshop i
formlära
7,5 hp
 
Kommunikativ
design för
samskapande
7,5 hp
Projekt 2: Generell produkt
15 hp
 


Termin 3:

Upplevelse-
prototyper
7,5 hp
Projekt 3: Interaktionskoncept
15 hp
 
Kreativa
reflektioner kring interaktionsdesign
7,5 hp


Termin 4:

Examensarbete och examination
30 hp


Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom masterprogrammet i industridesign med inriktning mot interaktionsdesign avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 30 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom interaktionsdesignområdet.

Examensarbetet kan med fördel förläggas till näringslivet. Arbetet med examensarbetet är dock en del av universitetsstudierna. En handledare vid universitetet ska alltid utses, som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås.

Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom tekniska högskolan och industrin. Rapporten ska skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Urval
Urval sker genom arbetsprover och eventuell antagningsintervju.
För generella regler kring urval hänvisas till universitetets antagningsordning:
https://www.umu.se/en/legal-framework/