Utbildningsplan:

Masterprogrammet i avancerad produktdesign, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Advanced Product Design
Denna utbildningsplan gäller: HT21 och tillsvidare
Programkod: DAAPM
Högskolepoäng: 120
Diarienummer: 514-926-07
Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten
Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-06-18
Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-02

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design + Portfolio. Engelska B/6.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en konstnärlig masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida).
Konstnärlig masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Fine Arts (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet industridesign (Industrial Design) med inriktningen avancerad produktdesign (Advanced Product Design).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Kunskap och förståelse

För konstnärlig masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området.

Färdighet och förmåga

För konstnärlig masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen,
 • visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För konstnärlig masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om konstens roll i samhället, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för aktuell examen

Allmänna mål för konstnärlig masterexamen i industridesign vid Umeå universitet

Student som har genomgått konstnärlig masterutbildning i industridesign ska:

 • ha god förmåga att inhämta relevant information,
 • ha avancerad förmåga att identifiera, formulera och analysera problem,
 • på en avancerad konstnärlig nivå ha fördjupad förmåga att arbeta med två- och tredimensionell form och kreativt tänkande,
 • på en avancerad konstnärlig nivå kunna redovisa form genom bland annat fysiska och/eller digitala modeller och skisser,
 • mycket väl behärska designprocessens olika moment,
 • tillämpa avancerade och kontemporära designmetoder i praktiskt projektarbete,
 • ha mycket god förmåga att självständigt organisera projektarbete när det gäller planering, genomförande och presentation,
 • ha förmåga att delta i produktutvecklingsprocessen i samarbete med andra specialister,
 • ha förståelse för företags organisation och verksamhet inom berörda branscher.

Mål för konstnärlig masterexamen med inriktning mot avancerad produktdesign vid Umeå universitet

Utöver de allmänna målen för masterexamen i industridesign är målen för en masterexamen med inriktning mot avancerad produktdesign att studenten ska ha uppnått:

 • mycket god artistisk förmåga att skapa form med personligt uttryck,
 • mycket god kreativ förmåga att utveckla nya koncept och idéer i en iterativ process tillsammans med andra experter i produktutvecklingsprocessen,
 • god förmåga att arbeta med moderna datorbaserade utrustningar och processer,
 • god förmåga att arbeta båda individuellt och i grupp,
 • stor förståelse av möjligheterna av att kombinera olika arbetsmetoder inom båda; informations insamling och analys, kreativ idé utveckling, samt visualisering av arbetsprocessen och det slutgiltiga design resultatet,
 • stor förståelse för och förmåga till att arbeta med olika typer av industridesign inom olika industribranscher,
 • stor förståelse för, och mycket god förmåga till planering och presentation av resultat skriftligt, muntligt och med hjälp av olika typer av visualiseringar,
 • djupgående kunskap att driva innovativa högteknologiska produktutvecklingsprojekt.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.
https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Programmet är indelat i fyra terminer. Den första terminen inriktar sig mot form studier, användarstudier, designmetodik och 3D-modellerings-datakunskaper. Den andra terminen koncentreras kring produktanalyser och strategisk design. Den tredje terminen fokuserar på konceptuella produktlösningar, studier i historieberättande och visualisering i dynamiska medier. Den fjärde terminen ägnas helt åt examensarbete. All undervisning sker på engelska.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Konstnärligt arbete:
5ID223 Introduktionskurs, APD  7,5 hp
5ID208: Ljud i industridesign,  7,5hp
5ID217 Kreativa reflektioner kring produktdesign,  7,5 hp

Avancerad datakunskap och visualisering:
5ID229: CAID - Avancerad nivå, steg 1, 3 hp
5ID230: CAID - Avancerad nivå, steg 2, 4,5 hp
5ID213 Visuellt historieberättande i industridesign, 7,5 hp
5ID209: Produktanalys och konstruktion 7,5hp

Tillämpningsarbete med inriktning mot avancerad produktdesign:
5ID224: Projekt 1: Metodik i produktdesign, 15 hp
5ID210: Projekt 2: Strategisk produktdesign, 15hp
5ID218 Konceptuella produktlösningar, 15 hp

Programöversikt
http://www.dh.umu.se/education/programmes/ma-in-advanced-product-design/subjects.aspx

Termin 1:

5ID223 Introduktionskurs,
APD  7,5 hp
5ID229, 5ID230
CAID steg 1 och steg2
7,5hp
 
5ID224
Projekt 1: Metodik i produktdesign
15 hp
 


Termin 2:

5ID208
Ljud i industridesign
7,5 hp
5ID209
Produktanalys och
konstruktion 7,5 hp
5ID210
Projekt 2: Strategisk produktdesign
15 hp


Termin 3:

5ID213 
Visuellt
historieberättande i industridesign 
7,5 hp
5ID218
Konceptuella produktlösningar
15 hp
 
5ID217
Kreativa reflektioner kring
produktdesign, 7,5 hp
 


Termin 4:

5ID201
Examensarbete och examination
30 hp


Kursernas tidsmässiga placering i programmet
http://www.dh.umu.se/education/programmes/ma-in-advanced-product-design/subjects.aspx

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom masterprogrammet i industridesign med inriktning mot avancerad produktdesign avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 30 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom området avancerad produktdesign.

Examensarbetet kan med fördel förläggas till näringslivet. Arbetet med examensarbetet är dock en del av universitetsstudierna. En handledare vid universitetet ska alltid utses, som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås.

Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom tekniska högskolan och industrin. Rapporten ska skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programledaren. Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Urval
Urval sker genom arbetsprover och eventuell antagningsintervju.
För generella regler kring urval hänvisas till universitetets antagningsordning:
http://www.umu.se/english/education?languageId=1