Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Environmental Science, 3 Credits

Swedish name: Miljökunskap med inriktning mot energiteknik

This syllabus is valid: 2020-06-15 and until further notice

Course code: 5MH142

Credit points: 3

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Environmental Health: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: TH teknisk betygsskala

Responsible department: Department of Ecology and Environmental Science

Established by: Faculty Board of Science and Technology, 2020-09-04

Required Knowledge

General entry requirements

Literature

Valid from: 2020 week 36

Havs och vattenmyndigheten
Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem
Havs och vattenmyndigheten : 2013 :
https://www.havochvatten.se/download/18.5f66a4e81416b5e51f7bf0/1380888859932/rapport-hav-2013-10-vattenkraftens-paverkan.pdf
Mandatory

EASA
Emission trading systems
EASA : 2020 :
https://easac.eu/media-room/press-releases/details/emissions-trading-system-stop-perverse-climate-impact-of-biomass-by-radically-reforming-co2-accounting-rules
Mandatory

Hol, S-O, Englund, G.
Increased ecoefficiency and gross rebound effect: Evidens from USA and six european ountries 1960-2002
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap : 2008 :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800908003091?via%3Dihub
Mandatory

Englund, G., Holm, S-O., et al.
Klimatnyttan av minskad skogsavverkning är enorm
DN Debatt : 2019 :
Mandatory

SSI
Strålmiljön i Sverige
SSI rapport 2007:2 : 2007 :
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/76e136949df04717a3940f7508ffaae0/200702-stralmiljon-i-sverige
Mandatory

SGU
Mineralmarknaden 2015
SGU :
http://resource.sgu.se/produkter/pp/pp2016-2-rapport.pdf
Mandatory

Bernes Claes
En varmare värld
Naturvårdsverket : 2016 :
http://www.naturvardsverket.se/envarmarevarld
Mandatory

Rydell, Ottvall, petterson och Green
Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss
Naturvårdsverket : 2017 :
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6740-3.pdf?pid=19704
Mandatory