"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljökunskap med inriktning mot energiteknik, 3 hp

Engelskt namn: Environmental Science

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 5MH142

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-09-04

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-02-09

Innehåll

Kursen behandlar den miljöpåverkan olika energislag har ur ett svenskt perspektiv. Potentialen för att i framtiden kunna minska miljöpåverkan från varje energislag genom metod- och teknikutveckling kommer även att behandlas och diskuteras, liksom styrmedel för en hållbar energianvändning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

FSR 1: Beskriva de vanligaste energislagen och dess miljöpåverkan samt redogöra för deras miljömässiga för-och nackdelar utifrån ett svenskt perspektiv.

FSR 2: Beskriva grundläggande metoder, tekniker och styrmedel för hur en hållbar svensk energiförsörjning med minskad miljöpåverkan kan uppnås.

FSR 3: Diskutera framtida utvecklingsmöjligheter, utifrån miljöpåverkan och hållbarhet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig tentamen samt obligatorisk uppgift/seminarium. För kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).  För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända och genomförda.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Den som godkänts i prov för inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur