"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

AMELIE PERSSON - Förfalskade läkemedel, ett hot mot folkhälsan. En studie av rådgivning i första linjens sjukvård

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Förfalskade läkemedel innebär ett hot mot folkhälsan med risk för utebliven effekt men även direkt toxiska effekter. Den läkemedelsgrupp som står för flest rapporter till WHO:s databas för förfalskade läkemedel är antibiotika vilket innebär en ökad risk för antibiotikaresistens.

Doktorand

Amelie Persson
Doktorand, Lunds universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2021-01-01

Projektbeskrivning

En tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till läkemedel av god kvalitet. Detta är ett reellt hot mot folkhälsan. Brist på läkemedel av god kvalitet ger ökat spelrum på läkemedelsmarknaden för oseriösa aktörer som marknadsför förfalskade läkemedel. Sveriges befolkning kommer främst i kontakt med förfalskade läkemedel via köp från på internet. Tidigare studier visar att majoriteten av Sveriges befolkning inte känner till hur man identifierar webbsidor som har tillstånd att sälja läkemedel. En studie riktad till akut- och primärvårdsläkare visar också att mer kunskap efterfrågas kring förfalskade läkemedel. Ytterligare en viktig aktör på läkemedelsarenan är apotekspersonalen. Här saknas i dagsläget undersökningar kring deras kännedom och kunskap kring förfalskade läkemedel.

Syfte

Att öka kännedom och kunskap om förfalskade läkemedel i första linjens vård, inkluderande apotekspersonal.

Initialt kommer en enkätstudie riktad till apotekspersonal genomföras. Denna kompletteras med djupintervjuer för att få mer ingående information kring kunskapsläget. Baserat på inhämtad kunskap utformas ett utbildningsmaterial riktat till primärvårds- och apotekspersonal.

Ökad kännedom och kunskap hos personal i första linjens vård, inkluderande apotekspersonal, om förfalskade läkemedel tror vi ökar chanserna att allmänheten kan få råd så de inte av misstag köper förfalskade läkemedel via osäkra källor på internet. Ökad kännedom och kunskap hos personal i första linjens vård tror vi även bidrar till en säkrare bedömning av patienter.

Universitetstillhörighet

Lunds universitet

Huvudhandledare

Patrik Midlöv, Professor

Senast uppdaterad: 2022-04-22