"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

ANDREE WENNSTIG - Hälsofrämjande prevention av kardiovaskulära sjukdomar i primärvården: kan bättre resultat uppnås med bildbaserad information?

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Vi vill utvärdera bildbaserad information för förbättrad prevention av kardiovaskulära sjukdomar i primärvården med fokus på hälsofrämjande levnadsvanor, läkemedelsanvändning, sjukvårdskonsumtion och insjuknande och död i hjärtkärlsjukdomar.

Doktorand

Andree Wennstig
Adjungerad universitetsadjunkt
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-01-01

Projektbeskrivning

Bakgrund

Hjärtkärlsjukdom utgör den vanligaste dödsorsaken i Sverige och kan till stor del förebyggas. Trots att kunskaper om hälsosamma levnadsvanor finns i befolkningen, och trots att riktlinjer om förebyggande åtgärder är välkända av läkare, har inte sjukdomsförekomsten minskat i förväntad grad. Svårigheter med riskbedömning och riskkommunikation bland läkare, samt problem med att tolka risker och att upprätthålla hälsosamma levnadsvanor bland patienter utgör hinder.  Att i rutinsjukvården lägga till bildbaserad information om ateroskleros har visat sig leda till förbättring av kardiovaskulära riskmarkörer och ökad läkemedelsförskrivning.

Syfte

Vi vill utvärdera bildbaserad information för förbättrad prevention av kardiovaskulära sjukdomar i primärvården med fokus på hälsofrämjande levnadsvanor, läkemedelsanvändning, sjukvårdskonsumtion och insjuknande och död i hjärtkärlsjukdomar.

Metod

VIPVIZA (Västerbotten Intervention Programme VIsualiZation of asymptomatic Atherosclerosic disease for optimum cardiovascular prevention) är en pragmatisk, prospektiv, öppen, randomiserad, kontrollerad studie inom VHU (Västerbottens HälsoUndersökningar). 3532 deltagare i VHU inkluderades i VIPVIZA. Deltagarna genomgick ultraljudsundersökning av halskärlen och randomiserades 1:1 till att antingen få eller inte få bildbaserad information om graden av ateroskleros. Samma typ av information sändes till behandlande distriktsläkare för interventionsgruppen. Psykosociala och livsstilsfaktorer, kliniska riskmarkörer och läkemedelsförskrivning registreras vid start samt vid 1-, 3- och 6-årsuppföljning. Data på insjuknande och död i hjärtkärlsjukdom 10 år efter studiestart ska insamlas.

Relevans

Arbetet kan ge ökad kunskap om enkla, effektiva och användbara metoder i primärvården för att minska förekomsten av hjärtkärlsjukdomar.

Universitetstillhörighet

Umeå universitet

Huvudhandledare

Patrik Wennberg, docent, universitetslektor, specialistutbildad läkare.

Senast uppdaterad: 2022-04-20