"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

ANNIKA DOBSZAI - Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar för patienter i ordinärt boende: utvärdering av utfall och kartläggning av ny målgrupp

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Fler multisjuka och äldre individer med omfattande läkemedelsbehandling bor kvar hemma längre. Önskemål om tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar i primärvården för denna patientgrupp har ökat men är studerat i mindre grad.

Doktorand

Annika Dobszai
Doktorand, Lunds universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-01-01

Projektbeskrivning

Bakgrund

Läkemedelsbehandling bidrar till ökad överlevnad och förbättrad livskvalitet. Trots nyttan finns också risk för läkemedelsrelaterade skador med lidande för patienten och kostnader för samhället som följd. Ett sätt att identifiera och åtgärda läkemedelsrelaterade problem (LRP) är arbete med läkemedelsgenomgångar. Metoden innebär systematisk utvärdering och optimering av en individs läkemedelsbehandling. Studier med positivt resultat finns sedan tidigare inom primärvården för patienter på äldreboenden. När det gäller läkemedelsgenomgångar för patienter i hemmet finns däremot inte mycket studerat. Det finns anledning att tro att även denna patientgrupp har nytta av läkemedelsgenomgång.

Syfte

Målsättningen med projektet är att kartlägga och värdera behov och utfall av tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar för patienter i hemmet samt utvärdera en arbetsmodell för dessa.

Metod

Data från tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar i Primärvården Skåne för målgruppen används för kartläggning av patientgruppen och av de LRP som identifierats. Den kliniska relevansen av farmaceuternas åtgärdsförslag bedöms. Primärvårdsläkarnas grad av acceptans avseende åtgärdsförslagen relateras till klinisk relevans.

Deltagarnas upplevelse av arbetsmodellen undersöks genom fokusgruppsintervjuer med primärvårdsläkare, enkät till medverkande farmaceuter och djupintervjuer för patientperspektivet.

Relevans

Målet vid en läkemedelsgenomgång är ökad säkerhet och kvalitet i behandlingen. Patienter i eget boende är extra sårbara jämfört med patienter på äldreboenden, då ingen sjukvårdspersonal regelbundet följer deras mående och exempelvis identifierar misstänkta biverkningar. Med mer kunskap finns möjlighet att läkemedelsgenomgångar kan komma den nya målgruppen till del i större utsträckning.

Universitetstillhörighet

Lunds universitet

Huvudhandledare

Sara Modig, Docent och specialistläkare i allmänmedicin

Senast uppdaterad: 2022-04-20