"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

ANNIKA IMHAGEN - Utvärdering av en primärvårdsbaserad gruppbehandling mot övervikt och fetma

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Övervikt/fetma är ett ökande problem och behandlingen är utmanande. Levnadsvaneförändringar är betydelsefulla för att uppnå en bättre hälsa och lägre vikt, men är svåra att genomföra på egen hand. Gruppbehandling kan vara en kostnadseffektiv behandlingsmetod som ger stöd i levnadsvaneförändringar.

Doktorand

Annika Imhagen
Doktorand, Örebro universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2021-01-01

Projektbeskrivning

Mer än 50 % av alla personer över 18 år i Sverige har idag övervikt eller fetma. Huvudorsaker till detta är förändringar i levnadsvanor av framförallt kost och fysisk aktivitet. I primärvården i Region Örebro län har en gruppbehandling mot övervikt och fetma, Steg för steg, använts sedan 2010. Gruppbehandlingen är inspirerad av kognitiv beteendeterapi och huvudmålet är att deltagarna ska påbörja konkreta förändringar av levnadsvanor för att få en bättre hälsa. Gruppbehandlingen består av sex gruppträffar under 6-8 månader med olika teman med fokus på matvanor, fysisk aktivitet och att sätta mål. Det ingår hemuppgifter mellan träffarna som oftast handlar om att registrera olika levnadsvanor. Man kan förvänta sig allt från viktstabilitet till en viktminskning med 5 % efter deltagande i Steg för steg. Gruppbehandlingen kan också vara grunden för andra framtida behandlingsalternativ.

Syfte

Att utvärdera en primärvårdsbaserad gruppbehandling mot övervikt och fetma.

Delstudie 1 Prospektiv observationsstudie av deltagare i Steg för steg med  mätningar vid baslinjen samt uppföljning efter 6-8, 12 och 24 månader. Primär utfallsvariabel: viktförändring. Sekundära utfallsvariabler: ändring av kostvanor, fysisk aktivitet, livskvalitet, ätbeteende och metabol hälsa. Mätinstrument: längd, vikt, blodtryck, blodprover, accelerometer samt enkäter.

Delstudie 2 Individuella intervjuer med deltagare i Steg för steg, före och efter gruppbehandlingen. Intervjuerna fokuserar på hur det är att leva med övervikt/fetma, motiv och drivkrafter till att ändra levnadsvanor och gå ner i vikt samt upplevelser av gruppbehandlingen. Bearbetning och analys av de transkriberade intervjuerna kommer göras med stöd av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Ludman.

Gruppbehandling kan vara en kostnadseffektiv behandling mot fetma och gruppträffar kan ge socialt stöd och möjlighet för deltagarna att dela gemensamma erfarenheter och utmaningar. Åtgärder som kan effektivisera vården vid behandling av övervikt och fetma har stor betydelse för både individen och samhället. Det är dessutom angeläget att få kännedom om hur det är att leva med övervikt/fetma, motiv till att ändra levnadsvanor för att gå ner i vikt samt deltagares upplevelser av gruppbehandlingen inför planering av framtida interventioner. Gruppbehandling Steg för steg har inte tidigare utvärderats vetenskapligt och avhandlingsarbetet förväntas visa om den är effektiv och uppfyller sina mål.

Universitetstillhörighet

Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Huvudhandledare

Agneta Anderzén Carlsson, Led. Sjuksköterska, docent

Senast uppdaterad: 2022-04-22