"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

ÅSA THURFJELL - Riskbruk av alkohol hos patienter med hypertoni i primärvården- prevalens och metoder för att ta upp alkohol och uppmärksamma riskbruk

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Alkohol kan bidra till högt blodtryck, men det är utmaning att ta reda på om en patient har riskabla alkoholvanor eller inte. Allmänläkare har börjat använda ett blodprov som speglar de senaste veckornas alkoholkonsumtion. Studiernas syfte är att få kunskap om varför och på vilket sätt blodprovet kan vara ett stöd vid behandling av högt blodtryck.

Doktorand

Åsa Thurfjell
Doktorand, Karolinska institutet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2023-01-01

Projektbeskrivning

Bakgrund

Hypertoni och alkohol är betydelsefulla riskfaktorer för den globala sjukdomsbördan. Alkohol kan bidra till hypertoni och försämra behandlingseffekten. Allmänläkare missar att uppmärksamma en majoritet av de patienter som har ett riskbruk av alkohol. Det validerade screeningtestet Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) används sällan inom primärvården. Den relativt nya biomarkören Fosfatidyletanol (PEth) har börjat användas mer och mer i svensk primärvård, men studier i den kontexten är ovanliga.

Syfte

Huvudsyftet är att öka kunskapen om hur allmänläkare, i mötet med patienten, kan ta upp alkohol och uppmärksamma riskbruk i samband med kontroll och behandling av hypertoni i primärvården.

Metod

  1. För att studera allmänläkares erfarenheter av att använda PEth, i samband med kontroll och behandling av hypertoni, kommer vi bjuda in ett ändamålsenligt urval av allmänläkare till att delta i fokusgrupper. Vi kommer använda en semistrukturerad intervjuguide med framför allt öppna frågor. Intervjuerna kommer spelas in som ljudfiler, transkriberas ordagrant och analyseras med Induktiv innehållsanalys. Godkänd etikansökan: 2020–04725, 2021–01707. (Kvalitativ studie).
  2. För att definiera prevalensen riskbruk av alkohol, hos patienter med hypertoni, kommer vi inkludera 270 patienter från olika vårdcentraler och lägga till PEth och AUDIT till en årlig hypertonikontroll. Genom att använda Medrave M4 kommer vi ta ut en patientlista från vårdcentralerna. Listan stratifieras i de tre grupperna av hypertoni (kontrollerad, okontrollerad, behandlingsresistent), randomiseras och sedan bjuds patienterna in till att delta. Prevalensen riskbruk av alkohol, enligt PEth och AUDIT, kommer beskrivas i de tre grupperna och vi kommer justera för möjliga förväxlingsfaktorer. Godkänd etikansökan: 2020–04725, 2022-02085-02. (Tvärsnittsstudie).
  3. Patienter kommer bjudas in till individuella semistrukturerade telefonintervjuer för att utforska deras erfarenheter av rutinmässig användning av PEth i samband med behandling av deras hypertoni. Vi kommer rekrytera ett ändamålsenligt urval av patienter från en vårdcentral där PEth används rutinmässigt vid hypertoni. En semistrukturerad intervjuguide kommer användas. Intervjuerna kommer spelas in som ljudfiler, transkriberas ordagrant och analyseras med metoden Grundad teori. Godkänd etikansökan: 2022-04826-01. (Kvalitativ studie).
  4. Som ett första steg, innan en framtida RCT, kommer vi studera användbarheten av att använda PEth och AUDIT vid behandling av hypertoni. Cirka 20 patienter kommer rekryteras från olika vårdcentraler och vi kommer addera PEth och AUDIT till en årlig hypertonikontroll. Vi kommer studera takten på rekryteringen, utmaningar för personalen, antal patienter med riskbruk (enligt PEth och AUDIT) och antal som erbjudits stöd för att minska konsumtionen. Etikansökan kommer göras. (Feasibility studie).

Relevans

Projektet kommer dels klargöra hur vanligt riskbruk av alkohol är hos patienter med hypertoni. Vidare kommer projektet öka kunskapen huruvida PEth, utifrån patientens och allmänläkarens synvinklar, är ett användbart verktyg för att ta upp alkohol och uppmärksamma riskbruk av alkohol inom primärvården. Effektiva rutiner för att uppmärksamma riskbruk av alkohol skulle kunna öka användningen av de metoder som kan stödja en patient att minska sin alkoholkonsumtion.

Universitetstillhörighet

Avdelningen för Allmänmedicin på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet

Huvudhandledare

Lena Lund, Distriktssköterska, PhD, Akademiskt primärvårdscentrum SLSO Region Stockholm och anknuten till Avdelningen för Allmänmedicin på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet

Senast uppdaterad: 2023-03-10