"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

CAROLINA SMITH - Aspekter på multisjuklighet hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Multisjuklighet blir allt vanligare med en åldrande befolkning och medför nya utmaningar för sjukvården. KOL-patienter är ofta multisjuka och det är viktigt med ökad kunskap kring hur detta påverkar sjukdomen och vården.

Doktorand

Carolina Smith
Doktorand, Örebro Universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-01-01

Projektbeskrivning

Bakgrund

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom med hög morbiditet och mortalitet. KOL-patienter har ofta en hög grad av samsjuklighet. Vanliga tillstånd är hjärtkärlsjukdom, diabetes, depression och ångest. Några tillstånd delar patofysiologi som systemisk inflammation, andra delar riskfaktorer som rökning, och några bara samexisterar. Tidigare forskning har visat att samsjukligheten leder till ökad dödlighet, försämrar KOL-relaterat hälsostatus och ökar risken för exacerbationer (försämringsepisoder). Exacerbationer leder till försämring av KOL och är därför viktiga att förebygga.

Även om primärvården har blivit alltmer van vid att hantera multisjuklighet, kan det vara komplext och svårt att överblicka, och multisjuklighet kan leda till att KOL inte ges samma prioritering som de andra kroniska sjukdomar en patient har. Därför behövs mer kunskap om hur olika sjukdomar och deras behandlingar interagerar, och hur detta påverkar och hanteras i vården. Avhandlingen består av fyra delarbeten som undersöker samsjukligheten hos KOL-patienter och dess inverkan på sjukdomsförlopp, exacerbationer och vård genom journalgranskning, registerdata och enkäter.

Syfte

Syftet är att undersöka multisjuklighet hos KOL-patienter för att öka kunskapen om och förbättra vården och omhändertagandet av dessa patienter, särskilt inom primärvården.

Metod

Delarbete 1 undersöker antal komorbiditeter och deras inverkan på exacerbationsfrekvens och sjukdomsspecifik hälsostatus hos KOL-patienter i primärvården i sju europeiska länder. Det är en komparativ analys av tvärsnittsstudier, där det svenska bidraget kommer från PRAXIS-studien. PRAXIS-studien är en pågående studie i Sjukvårdsregion Mellansverige (tidigare Uppsala Örebro sjukvårdsregion) om KOL. Två kohorter skapade år 2005 respektive 2014, kommer att följas upp med ny enkät 2022. Det kommer också att skapas en ny kohort av KOL-patienter år 2022.

Delarbete 2 undersöker samsjuklighet hos KOL-patienter i primärvården och hur det påverkar given vård och prioritering av KOL. Observationsstudie där studiepopulationen kommer från PRAXIS-studien. Data kommer från journalgranskningar och enkät.

Delarbete 3 beskriver risken för multisjuklighet åren före och efter en KOL-diagnos, och jämför med personer utan KOL. En longitudinell befolkningsbaserad kohortstudie, som använder data från nationella register såsom Patientregistret.

Delarbete 4 undersöker samband mellan multisjuklighet och framtida frekvens och svårighetsgrad av exacerbationer. Longitudinell kohortstudie med data från PRAXIS-studien.

Relevans

De flesta vårdprogram och behandlingsriktlinjer fokuserar idag på enskilda diagnoser och är sällan lätta att anpassa till den multisjuke patienten. Avhandlingens övergripande syfte är att öka kunskapen om och förbättra vården och omhändertagandet av multisjuka KOL-patienter. Detta kan också ha relevans för vården av andra multisjuka patienter, som inte har KOL. Delarbetena är ”real-world” studier av ett oselekterat patientmaterial från klinisk verklighet.

Universitetstillhörighet

Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet

Huvudhandledare

Scott Montgomery, professor

Senast uppdaterad: 2022-04-20