"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

CAROLINE KAPPELIN - Att förbättra välmående och livskvalitet för personer med depression eller ångest och multisjuklighet i primärvård

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Patienter som lider av fler än en kronisk sjukdom och samtidig psykisk ohälsa ökar i primärvården. Att förbättra livskvaliteten och välmående för denna patientgrupp är målet när en strukturerad omhändertagandemodell utformas och prövas i svensk primärvård.

Doktorand

Caroline Kappelin
Doktorand, Karolinska Institutet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2021-01-01

Projektbeskrivning

Patienter som lider av fler än en kronisk sjukdom – multimorbiditet – ökar i primärvården (1). Dessa patienter lider i högre utsträckning av depression (2) och ångest (3) än andra, med låg livskvalitet (4) och ökad mortalitet (5) som följd. Dock är den psykiska ohälsan många gånger odiagnostiserad och underbehandlad (6,7), framförallt avseende ångest (7–9). Nuvarande omhändertagande av dessa patienter i primärvården med fokus på en sjukdom i taget har därtill setts otillräcklig avseende såväl somatiska symtom (10) som depressiva och ångestsymtom (11,12). Behovet av att införa ett samlat omhändertagande för att förbättra livskvaliteten och hälsan för dessa patienter har föreslagits av såväl WHO (13) som NICE guidelines i Storbritannien (14).

Den vårdmodell som har visat bäst resultat är Collaborative Care som utformades i psykiatrin på 1970-talet (15). Denna modell innefattar minst två personalkategorier som samverkar runt patienten. Vanligtvis fungerar en sjuksköterska eller psykolog som vårdsamordnare med regelbunden kontakt med patientansvarig läkare. Vårdsamordnaren och patienten utformar en behandlingsplan som innefattar medicinering och/ eller psykologisk behandling samt att de har schemalagda uppföljningar (16).

Collaborative Care har visat goda behandlingsresultat för depression och ångest i primärvård internationellt (17) liksom för depression i svensk primärvård (18). Resultaten har också varit bra vid behandling av multimorbiditet och depression i internationella studier (15) avseende såväl depressiva (15) som somatiska symtom (19). Däremot saknas svenska studier för denna patientgrupp.  Därtill saknas fler än någon enstaka randomiserad kontrollerad studie av Collaborative Care för patienter med multimorbiditet och ångest såväl internationellt som i Sverige (8).

Som ett led i att förbättra behandlingen för patienter med multimorbiditet och ångest behöver förekomsten av odiagnostiserad ångest i primärvård kartläggas. Vidare behöver Collaborative Care utvecklas och utprovas för patienter med multimorbiditet och ångest och/ eller depression i svensk primärvård för att förbättra denna patientgrupps hälsa.

Detta doktorandprojekt innefattar fyra delstudier.

Delstudie 1 är en litteraturöversikt och narrativ analys över verksamma komponenter i Collaborative Care modeller för patienter med multisjuklighet och depression och/ eller ångest.

Delstudie 2 är en kohortstudie som avser att titta på risken att få förskrivna bensodiazepiner utan samtidig psykiatrisk diagnos bland multisjuka patienter i Region Stockholm som en indikation på odiagnostiserad ångest bland multisjuka patienter.

Delstudie 3 är en kvalitativ studie där läkare i primärvården intervjuas i fokusgruppsintervjuer avseende deras upplevelser kring att ta hand om multisjuka patienter med psykisk ohälsa samt deras tankar om att införa en Collaborative Care modell i svensk primärvård.

Delstudie 4 är en pilotstudie för att införa en Collaborative Care modell som är utformad utifrån resultaten i studie 1 och 2 på fyra vårdcentraler i Stockholm.

Detta doktorandprojekt syftar till att utveckla vården för det stora antalet patienter som lider av fler än en kronisk sjukdom och samtidig psykisk ohälsa i svensk primärvård. Vår målsättning är att detta kommer leda till en förbättrad livskvalitet och hälsa för denna patientgrupp.

Universitetstillhörighet

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. Sektionen för allmänmedicin och primärvård. Karolinska Institutet.

Huvudhandledare

Caroline Wachtler, Specialist i Allmänmedicin, Biträdande Lektor, PhD

Senast uppdaterad: 2022-04-22