"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

ELINOR NEMLANDER - Utveckling av riskbedömningsverktyg för att underlätta tidig upptäckt av cancer i primärvården

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Med hjälp av laboratorievärden, diagnoser, enkäter och statistiska metoder som använder sig av artificiell intelligens strävar projektet efter att utveckla framtidens stöd för att hjälpa till att hitta de patienter i primärvården som löper störst risk att drabbas av cancer.

Doktorand

Elinor Nemlander
Doktorand, Karolinska Institutet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-01-01

Projektbeskrivning

De flesta cancerutredningar startar i primärvården, baserade på symtom och fynd som föranleder misstanke om en underliggande malignitet. Evidensbaserade metoder för att bedöma patienters cancerrisk utifrån symtom och fynd saknas i klinisk praxis idag.

Vår forskning syftar till att skapa evidensbaserade riskvärderingsinstrument för cancer. Vi avser att undersöka det prediktiva värdet av symtom för cancer i primärvården för att hitta sätt att förbättra tidig cancerupptäckt. Detta gör vi genom att:

Undersöka förmågan hos anemi som markör för tidig identifiering av patienter i primärvården med cancer. Vi bygger en kohort av individer i Stockholmsregionen som lämnat hemoglobin-prov under studietiden och samla in data från tre olika datakällor. Modeller för förmågan hos anemi att särskilja cancer konstrueras med användning av både en maskininlärningsmodell och cox-regressionsanalyser.

Undersöka hur allmänläkare kan identifiera patienter med lungcancer utifrån symtom, kliniska fynd och diagnostisk profil. Vi analyserar enkäter från patienter med misstänkt lungcancer från Karolinska Sjukhuset. Maskininlärningsanalyser utförs på data för att hitta möjliga kombinationer av symtom och fynd som kan förutsäga lungcancer hos aldrig-rökare. Metoden ska sedan testas nationellt på aldrig-rökande patienter som nyligen fått diagnosen lungcancer och matchade kontroller.

Metoder eller verktyg för att bedöma en patients cancerrisk i primärvården utifrån dennes symtom kan bidra till tidigare cancerupptäckt. Om vi kan begränsa utredningar till patienter med hög risk kan detta också minska onödiga diagnostiska ingrepp och risken för undanträngning.

Universitetstillhörighet

Karolinska institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för allmänmedicin

Huvudhandledare

Axel C Carlsson, docent.

Senast uppdaterad: 2022-04-20