"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

ERIK WIEZELL - Användning av vitalparametrar vid infektioner inom primärvård

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Tidig identifiering av livshotande infektioner i primärvården är svårt eftersom läkare träffar många patienter med okomplicerade infektioner. Detta doktorandprojekt utvärderar en ny revolutionerande teknik för att snabbt och kontaktlöst mäta vitalparametrar på avstånd.

Doktorand

Erik Wiezell Doktorand, Göteborgs universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-01-01

Projektbeskrivning

Bakgrund

De flesta infektioner i primärvård är harmlösa men infektioner kan även vara livshotande.  Lunginflammation (pneumoni) är, i dess svåraste form, en potentiellt livshotande infektion. Tidig upptäckt och behandling av pneumoni är viktigt för att reducera sjuklighet och dödlighet. Korrekt bedömning av svårighetsgrad är viktigt för val av vårdnivå. Genom att mäta vitalparametrar (exempelvis blodtryck, andningsfrekvens och syremättnad i blodet) kan man hitta tecken till svårare sjukdom som annars lätt kan förbigås. Erfarenhetsmässigt vet vi att man ofta förbiser att mäta vitalparametrar, men det saknas svenska studier kring i vilken utsträckning vitalparametrar mäts i primärvården. Remote Investigation and Assessment of Vital Signs device (RIA-VS) är en ny framtagen svensk kameraprototyp, som snabbt och kontaktfritt mäter vitalparametrar på 1 meters avstånd från patientens ansikte. En konceptstudie av RIA-VS har gjorts på akutmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset, Göteborg och preliminär analys har visat lovande resultat (opublicerade data). Det behövs en fortsatt oberoende vetenskaplig utvärdering av denna prototyp för att utvärdera dess tillförlitlighet och användbarhet i sjukvården. Denna nya teknik skulle kunna bli revolutionerande för både vårdpersonal och patienter.

Syfte

Avhandlingens syfte är att undersöka användning av vitalparametrar i primärvården vid misstänkt infektion. Delarbetena har följande syften:

  1. Att undersöka handläggning och bedömning av svårighetsgrad när läkare ställer diagnosen pneumoni i primärvård.
  2. Att utvärdera ett nytt kamerabaserat system RIA-VS för kontaktfri mätning av vitalparametrar.
  3. Att undersöka om dokumentationen av vitalparametrar ökar för patienter som söker för potentiellt allvarliga akuta luftvägsinfektion på vårdcentraler som har tillgång till den nya kameratekniken för att mäta vitalparametrar.
  4. Att undersöka om introducerandet av den nya kameratekniken leder till minskad förskrivning av antibiotika i primärvården för patienter som söker för en akut luftvägsinfektion.

Metod

Första studien är en retrospektiv studie med journalgranskning av ca 800 patienter vid tio slumpmässigt valda vårdcentraler och tre slumpmässigt valda jourcentraler. I andra studien kommer vi att jämföra RIA-VS mot gold standard avseende mätning av vitalparametrarna puls, blodtryck, syresättning, temperatur och andningsfrekvens. I studie tre till fyra kommer vårdcentralerna randomiseras till att vara antingen kontroll- eller interventionsvårdcentraler som får låna den nya kamerautrustningen och uppmuntras använda den på alla patienter som söker för en infektion.

Relevans

Första delprojektet förväntas visa i vilken utsträckning och med vilket (dokumenterat) underlag läkare i primärvården använder vitalparametrar vid bedömning av svårighetsgrad och val av vårdnivå när de ställer diagnosen pneumoni. Eftersom pneumoni är en potentiellt livshotande infektion är detta en viktig kunskap vid utformning av riktlinjer och inför planering av framtida fortbildningsinsatser. Andra och tredje delstudierna kommer att ta reda på om RIA-VS är tillförlitlig och om användning leder till en säkrare vård där man inte bara mäter utan även dokumenterar värdena i journalen, samt vid tecken på allvarligare sjukdom också remitterar patienten för sjukhusvård. Den sista studien förväntas kunna ge svar på om användning av RIA-VS i den kliniska vardagen på vårdcentraler kan leda till en mer rationell förskrivning av antibiotika.

Universitetstillhörighet

Göteborgs universitet

Huvudhandledare

Pär-Daniel Sundvall, docent i allmänmedicin, distriktsläkare

Senast uppdaterad: 2022-09-20