"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

FRIDA JARL - Utveckling och utvärdering av ett digitalt utbildningsprogram, som stöd till egenvård, för patienter med diabetes typ 2 i svensk primärvård

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Patienter med typ 2 diabetes som förbättrar sina levnadsvanor mår bättre och är friskare. Primärvården behöver hitta effektiva sätt att stötta patienter med typ 2 diabetes till att steg för steg bli experter på sin egen hälsa. Syftet är att undersöka om ett digitalt Stöd- och behandlingsprogram ger stöd och utbildning på ett modernt och effektivt sätt.

Doktorand

Frida Jarl Doktorand, Linköpings universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2023-01-01

Projektbeskrivning

Bakgrund

Diabetes typ 2 kan, otillräckligt behandlad, orsaka ökad sjuklighet och stort lidande för individen samt höga kostnader. Det är därför angeläget att hitta strategier som stöttar patienter till förbättrad livskvalitet, minskad risk för komplikationer och förbättrad vård. Stöd- och utbildningsprogram (Diabetes Self-Management and Support, DSMES) har visats förbättra HbA1c och ge bättre livskvalitet. Det saknas dock stöd för vilken effekt DSMES har för diabetespatienter i svensk primärvård. Det är inte heller klarlagt om Stöd- och utbildningsprogram utformat som DSMES har effekt om det ges som en digital intervention.

Syfte

Syftet är att undersöka vilka behov patienter och diabetessköterskor har i samband med att de diagnostiserats med diabetes typ 2 samt hur dessa behov kan uppfyllas av ett digitalt utbildningsverktyg. Därefter utveckla ett digitalt utbildningsverktyg baserat på ovanstående behov och utvärdera i en RCT-studie. Primär frågeställning är om behandling med ett digitalt utbildningsverktyg sänker HbA1c jämfört med sedvanlig vård. Slutligen öka kunskapen om effekten av digitala utbildningsverktyg baserade på Diabetes Self-Management and Education Programs (DSMES).

Metod

Delarbete 1: Fokusgrupper med patienter och diabetessköterskor. Kvalitativ metod med innehållsanalys.

Delarbete 2 och 3: Randomiserad, kontrollerad multicenterstudie på vårdcentraler i Region Jönköping och region Östergötland. 300 deltagare där hälften lotts till intervention och hälften till sedvanlig behandling.

Delarbete 4: Systematisk review-artikel med metaanalys

Relevans

Ett vetenskapligt validerat digitalt Stöd- och behandlingsprogram kan erbjuda ett modernt och kostnadseffektivt sätt att ge patienter med typ 2 diabetes stöd och utbildning i egenvård. Digital patientutbildning har potential att öka andelen patienter med diabetes typ 2 som genomgår patientutbildning på ett sätt som kan anpassas till den enskilde patientens behov och går i linje med Socialstyrelsens riktlinjer.

Universitetstillhörighet

Linköpings universitet

Huvudhandledare

Andreas Stomby, Adjungerad universitetslektor, Docent

Senast uppdaterad: 2023-03-10