"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

JOHN CEDERQVIST - Mikro– och Makrovaskulär funktion i olika stadier av dysglykemi

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Diabetes Mellitus är en riskfaktor för utveckling av mikro – och makrovaskulära komplikationer. Att utforska mikro-och makrovaskulär funktion i olika stadier av dysglykemi kan potentiellt leda till nya sätt att upptäcka tidiga tecken på kärlsjukdom.

Doktorand

John Cederqvist
Doktorand, Linköpings universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2019-10-01

Projektbeskrivning

Diabetes Mellitus (DM) tillsammans med andra riskfaktorer (högt blodtryck, hyperlipidemi, rökning och albuminuri) ökar risken för kärlkomplikationer och leder till sämre funktion i blodkärlen och till ökad dödlighet.

Det finns idag flera modeller, som är mer eller mindre träffsäkra, för att bedöma risk för kärlsjukdom. Exempelvis ABI (Ankel-Brachial-Index) för att bedöma perifer, makrovaskulär, cirkulation i benen och SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation), en sannolikhetsmodell för 10 års-risken att insjukna i en hjärt-kärlhändelse.

Begränsningen gällande ex SCORE är att den ej kan nyttjas för patienter med DM.

Att titta på metoder som pulsvågshastighet (PWV) – ett mått på makrocirkulatorisk kärlstelhet, och bio-optisk metod för mikrovaskulär funktion, är två möjliga metoder att mer objektivt bedöma kärlstelhet i olika stadier av dysglykemi.

Syftet är att använda objektiva, icke invasiva metoder för att bedöma funktionen på mikro-och makrovaskulär kärlbädd, för att öka riskbedömning för hjärt-och kärlsjukdom i en allmän population (ålder 50-64 år) med olika stadier av glykemisk kontroll.

Data inhämtas från SCAPIS (Swedish CArdioPulumonary bioImage Study), en svensk, unik multi-centerstudie med totalt 30 000 deltagare från 6 svenska universitetsstäder. Kohorten består av slumpmässigt utvalda män och kvinnor i åldrarna 50 – 64 år). PWV mättes hos totalt 9413 deltagare från Linköping och Malmö. Mikrovaskulär funktion mättes på 3300 deltagare från Linköpingskohorten. I denna avhandling kategoriseras dysglykemi (Impaired Fasting Glucose, IFG och DM) enligt Europeiska riktlinjer.

Pulsvågshastighet

PWV beräknas som avståndet(m) mellan två punkter (karotis- och femoralartären) dividerat med tiden(s) det tar för pulsvågen att nå fram. Högre hastighet indikerar mer kärlstelhet.

Mikrovaskulär funktion

Via PeriFlux 6000 EPOS (enhanced perfusion and oxygen saturation monitoring), ett system som i korthet nyttjar en bio-optisk metod att mäta syresättning, perfusion och den lokala mängden röda blodkroppar i huden, där cirkulationen i underarm studerats.

Denna avhandling kommer att bidra till förståelsen för mekanismerna som driver utvecklingen av mikro-och makrovaskulär dysfunktion i olika stadier av dysglykemi.

Universitetstillhörighet

Linköpings universitet

Huvudhandledare

Carl Johan Östgren, Professor och Specialist i Allmänmedicin

Senast uppdaterad: 2022-12-13