"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

KARL LAURELL - Orsaker till och konsekvenser av dålig följsamhet till blodtrycksmediciner

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Behandling med medicin vid högt blodtryck är en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra hjärt-kärlsjukdom och förtida död. Trots detta tar många patienter inte sina mediciner. Syftet med vår studie är att avgöra om rätt val av medicin kan få flera att fortsätta sin behandling. Genom analys av stora mängder vårddata samt en experimentell randomiserad studie är målet att avgöra om rätt val av medicin kan få fler att ta sin medicin, minska biverkningar samt förbättra patientens kardiovaskulära hälsa.

Doktorand

Karl Laurell
Doktorand, Uppsala universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2023-01-01

Projektbeskrivning

Bakgrund

Högt blodtryck är den vanligaste orsaken till förtida död i världen och har en prevalens på ungefär 30% hos vuxna. Tyvärr visar studier en generellt dålig följsamhet till blodtrycksmediciner och endast varannan patient uppskattas ta sina blodtrycksmediciner enligt ordination. I de senaste europeiska riktlinjerna ges fyra klasser av blodtrycksmedicin samma rekommendationsgrad vid behandling av okomplicerad hypertoni i monoterapi. Dessa baseras på randomiserade kontrollerade studier. Det är dock möjligt att följsamheten skiljer sig åt mellan de rekommenderade läkemedelsklasserna i klinisk praxis på grund av olika biverkningsprofil.

Syfte

Det övergripande målet med denna avhandling är att undersöka om någon av de fyra rekommenderade blodtrycksläkemedels-klasserna ger bättre följsamhet och/eller bättre prognos när de används i klinisk praxis. Vidare utforskas om eventuella skillnader i utfall i så fall är kopplade till skillnader i biverkningar eller blodtryckssvar.

Metod

Studie 1: AMCA – Adherence to the Major Classes of Antihypertensive Therapy
En kohort har skapats genom att kombinera information från 4 svenska nationella register. I denna inkluderas alla som påbörjat singel-tablettbehandling med någon av de rekommenderade medicinklasserna på grund av okomplicerad hypertoni mellan 2011 och 2018. Individerna i kohorten kommer följas till slutet av 2019 med utvärdering av följsamhet till de olika blodtrycksläkemedels-klasserna och om detta påverkar kardiovaskulärt utfall.

Studie 2: PHYSIC – The Precision Hypertension Care Study
Mellan April 2017 och Juni 2021 inkluderades 280 patienter i en dubbellindad randomiserad kontrollerad studie i Uppsala. Deltagarna gavs de fyra rekommenderade blodtrycksläkemedels-klasserna i sekventiell ordning och fick dessutom två av dessa en andra gång i separata behandlingsperioder. I min avhandling kommer jag analysera skillnader i biverkningar mellan medicinklasserna samt om dessa är upprepningsbara när samma medicin ges en andra gång. Slutligen kommer resultat på 24 timmars blodtrycksmätning jämföras med olika grad av följsamhet till medicinering.

Relevans

Om följsamheten till de rekommenderade klasserna av blodtrycksmedicin skiljer sig tydligt i klinisk praxis och detta dessutom påverkar det kardiovaskulärt utfallet bör en förändring av riktlinjer övervägas. Om någon av klasserna av blodtrycksmedicin ger bättre följsamhet erbjuder detta ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att förbättra behandlingen av en sjukdom som påverkar miljarder. Om PHYSIC visar att biverkningarna skiljer sig åt i ett mönster som stödjer resultaten i AMCA erbjuder detta en möjlig kausal orsak. Slutligen är det av högsta intresse att utforska om biverkningarna mellan behandlingsomgångarna med samma klass av blodtrycksmedicin är konsekventa, då detta dels erbjuder kunskap kring hur biverkningar hos en patient bäst hanteras, samt om förutsättningarna finns för fortsatt forskning kring precisionsmedicin.

Universitetstillhörighet

Uppsala universitet

Huvudhandledare

Johan Sundström, Professor i epidemiologi

Senast uppdaterad: 2023-04-04