"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

KATARINA WICKMAN - Läkemedelsrelaterade problem hos patienter i olika vårdinstanser – identifikation, informationsöverföring och åtgärd

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Rätt läkemedel är en viktig del av patientens behandling. Kliniska farmaceuter är experter på läkemedel och kan bidra med värdefullt stöd till patienter och läkare. Med detta projekt vill vi testa om ett nytt arbetssätt kan öka säkerheten i patientens läkemedelsbehandling.

Doktorand

Katarina Wickman
Doktorand, Lunds universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2023-01-01

Projektbeskrivning

Bakgrund

Kliniska farmaceuter i Region Skåne arbetar med läkemedelsgenomgångar för patienter på sjukhus. En läkemedelsgenomgång är en strukturerad metod för identifiering och åtgärd av läkemedelsrelaterade problem. Exempel på problem är interaktioner, biverkningar, fel dos i förhållande till njurfunktion. Identifierade problem är inte alltid lämpliga att åtgärda på sjukhuset då patienterna behandlas för andra akuta tillstånd. Informationen kan i stället behöva föras över till läkaren i primärvård. Informationsöverföring i vårdens övergångar är en känd patientsäkerhetsrisk. För att överbrygga detta kan remiss skickas (en handling om en patient med beställning av tjänst och/eller övertagande av vårdansvar). Sedan 2020 kan kliniska farmaceuter på sjukhus i Skåne skicka remiss om identifierade läkemedelsrelaterade problem till primärvården. Det saknas svenska vetenskapliga studier gällande denna arbetsmodell och den har nyttjats i mindre grad. Även läkare i primärvården har haft möjlighet att skicka remiss till kliniska farmaceuter med begäran av läkemedelsgenomgång. Efterfrågan för patientgruppen som bor hemma har ökat men är mindre vetenskapligt studerat. För att möjliggöra att modellen sprids och används behövs mer kunskap. 

Metod

I projektet genomförs tre datainsamlingar. Den första datainsamlingen är avslutad och analyserad och har resulterat i en retrospektiv studie med deskriptiv kartläggning av patientgruppen som bor i hemmet, deras läkemedel, samt av de läkemedelsrelaterade problemen identifierade av kliniska farmaceuter.

Pharmacist-led medication reviews in primary healthcare for adult community-dwelling patients - a descriptive study charting a new target group - PubMed (nih.gov)

Rekrytering av patienter till studien om remisser från kliniska farmaceuter på sjukhus pågår. Det planeras för en retrospektiv studie med kartläggning av patientgruppen samt analys och kategorisering av läkemedelsrelaterade problem och involverade läkemedel. Genom att använda Hatoum skalan kommer klinisk relevans av framförda åtgärdsförslag i remisserna från kliniska farmaceuter på sjukhus att undersökas. Sambandet mellan klinisk relevans och genomförandet av framförda åtgärdsförslag kommer att analyseras. För att fånga läkarnas uppfattning om remisser från farmaceuter kommer en enkät delas ut. En pilotenkät kommer att genomföras för att fånga upp eventuella otydligheter i enkäterna.

Den tredje datainsamlingen gäller en kvalitativ studie där fokusgruppsdiskussioner planeras för att inhämta kliniska farmaceuters erfarenheter och uppfattningar kring att skicka remisser från sjukhus. Analys av innehåll kommer att genomföras enligt Graneheim och Lundman.

Relevans

För att säkra informationsöverföringen i vårdens övergångar avseende läkemedelsrelaterade problem kan remisser vara en modell för kliniska farmaceuter att använda. Då detta är ett nytt arbetssätt för yrkesgruppen behöver arbetsmodellen utvärderas.

Universitetstillhörighet

Lunds universitet

Huvudhandledare

Sara Modig, Docent, Specialist i allmänmedicin

Senast uppdaterad: 2023-02-06