"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

LINDA SANDIN - Sjukdom och hälsa hos svenska kvinnor under 50 års tid och associationer till stress och hormonella preventivmedel

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

De senaste 50 åren har mycket förändrats i svenska kvinnors liv. En av de positiva förändringarna är att det är färre kvinnor som röker i dag. Att rökning är en riskfaktor för en rad sjukdomar är i dag ett välkänt faktum. Men för några av de andra faktorer som har förändrats har vi inte lika god kunskap om effekterna. Det gäller till exempel för stress och preventivmedel. Både upplevelse av stress och användning av hormonella preventivmedel har ökat markant hos svenska kvinnor sedan 60-talet.

Doktorand

Linda Sandin
Doktorand, Göteborgs universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2023-01-01

Projektbeskrivning

Bakgrund

De senaste decennierna har svenska kvinnors levnadsförhållanden förändrats i flera avseenden. Till exempel har rökning minskat, förvärvsarbete blivit vanligare och kvinnors fertila period verkar ha blivit längre. Flera av de faktorer som ändrats har visats ha betydelse också för den somatiska hälsan. En sådan välkänd riskfaktor är rökning som kan kopplas till ökad risk för en rad sjukdomar. För andra faktorer är betydelsen för den somatiska hälsan mer omtvistad. Det gäller bland annat upplevelse av mental stress och användning av hormonella preventivmedel, som båda ökat markant hos svenska medelålders kvinnor sedan 60-talet. Det finns också områden där relativt få studier utförts tidigare, som till exempel hur hemoglobinvärden och odiagnostiserad sköldkörtelsjukdom har förändrats i normalpopulationen under det senaste halvseklet.

Syfte

Syftet med projektet är att undersöka hur sköldkörtelsjukdom och hemoglobinvärden hos svenska kvinnor har förändrats sedan 1968/69. Ett annat syfte är att undersöka den eventuella kopplingen mellan upplevelse av mental stress och stroke samt mellan användning av hormonella preventivmedel och hemoglobinvärde hos kvinnor i normalpopulationen.

Metod

För samtliga fyra delstudier kommer data från Populationsundersökningen av kvinnor i Göteborg att användas. Det är en prospektiv observationsstudie som initierades 1968/69 och som inkluderade 1462 kvinnor i åldrarna 60, 54, 50, 46, och 38 år. Urvalet har konstruerats så att de deltagande kvinnorna är representativa för normalpopulationen i Göteborg. Kontinuerliga uppföljningsundersökningar har sedan dess utförts på kvinnor i olika åldersgrupper och nya kvinnor bjudits in, vilket möjliggör både prospektiva longitudinella studier, kohortjämförelser och studier av sekulära trender. Det senaste undersökningstillfället ägde rum 2016/17. Vid samtliga undersökningsår har utförliga undersökningar och frågeformulär ingått inkluderande bland annat fysiskt status, blodtrycksmätning, sjukdomshistoria, läkemedelsanvändning, laboratorieundersökning samt en fråga om förekomst och gradering av stress. 

Statistikberäkningar kommer att diskuteras och utföras tillsammans med en statistiker som är knuten till Populationsundersökningen av kvinnor. Statistisk signifikans sätts till p < 0,05.

Relevans

Ökad kunskap om kopplingen mellan mental stress och somatisk sjukdom kan bidra till större möjligheter för vårdgivare att uppmärksamma och sätta in tidiga åtgärder för vissa patientgrupper. Projektet kan också bidra till att öka kunskapen om hemoglobinvärden i normalpopulationen och hjälpa vårdgivare att skilja ut grupper där hormonella preventivmedel skulle kunna övervägas som förebyggande åtgärd eller behandling mot anemi.

Universitetstillhörighet

Göteborgs universitet

Huvudhandledare

Dominique Hange
Docent, Universitetslektor, Specialist i allmänmedicin
Institutionen för medicin, Göteborgs Universitet
Allmänmedicinskt centrum, Regionhälsan

Senast uppdaterad: 2023-02-06