"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

MÄRIT LÖFGREN - Ökad patientdelaktighet vid komplex ohälsa och långvarig nedsättning av arbetsförmågan

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Avhandlingen utvärderar en intervention med patientutbildning i studiecirkelformat tänkt att öka patientdelaktigheten i vård och rehabilitering. Målgruppen är vårdcentralpatienter i arbetsför ålder som på grund av långvarig hälsorelaterad nedsättning av arbets- och aktivitetsförmågan upplever att de tappat fotfästet i livet.

Doktorand

Märit Löfgren Doktorand, Göteborgs universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2019-10-01

Projektbeskrivning

Långvarig ohälsa med arbetsförmågenedsättning innebär stort personligt lidande och stora samhällskostnader. Samsjuklighet och psykosociala konsekvenser bidrar till en komplex sjukdomsbild och rehabiliteringshinder. Både känsla av sammanhang (KASAM) och förmåga att ta till sig hälsorelaterad information (hälsolitteracitet) påverkar individers förmåga till problemlösning och därmed förutsättningarna för att de ska kunna bidra till sin vård och rehabilitering, något man vet påverkar hälsoutfallet positivt.

Huvudsyftet med avhandlingen är att utvärdera om det finns ett kausalt samband mellan interventionen som ska studeras och deltagarnas aktivitetsförmåga, känsla av sammanhang, hälsolitteracitet, autonomi och livskvalitet. Dessutom syftar avhandlingen till att analysera om interventionen är kostnadseffektiv, till att utvärdera patienternas upplevelser av att delta i interventionen och till att systematiskt överblicka forskningsområdet patientutbildningar i grupp och påverkan på aktivitetsförmåga, självständighet, känsla av sammanhang samt hälsolitteracitet för patienter med långvarig hälsorelaterad funktions- och aktivitetsnedsättning i jämförelse med sedvanlig vård.

Avhandlingen kommer att bestå av en pragmatisk klusterrandomiserad kontrollerad studie, med uppföljning vid baseline samt efter tre, sex och tolv månader, som jämför interventionen med sedvanlig behandling. Dessutom kommer avhandlingen att innehålla en kostnadseffektivitetsanalys för att få ett mått på interventionens extra kostnad omräknad till kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY). Avhandlingen kommer vidare att inkludera en kvalitativ studie med fokusgrupper för att utforska patienternas upplevelse av att delta i interventionen samt en systematisk litteraturöversikt av forskningsområdet.

Studien förväntas visa om patientutbildning i studiecirkelformat med syfte att öka hälsolitteracitet och känsla av sammanhang är effektivt för att minska behov av sjukskrivning och inaktiv sjukskrivning vid komplex ohälsa och rehabiliteringshinder.

Universitetstillhörighet

Allmänmedicin, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Huvudhandledare

Dominique Hange, Docent, Universitetslektor, Specialist i allmänmedicin

Senast uppdaterad: 2022-09-20