"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

NINA DAHLE - Ambulatorisk blodtrycksmätning hos polikliniska patienter med perifer kärlsjuka och i allmän befolkning

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Perifer kärlsjukdom är vanligt förekommande och leder till ökad risk för kardiovaskulär sjuklighet och död. För att förbättra riskstratifiering och preventiv behandling i denna patientgrupp finns intresse av att närmare undersöka betydelsen av ambulatorisk blodtrycksmätning och prognostiska biomarkörer.

Doktorand

Nina Dahle
ST-läkare i allmänmedicin och doktorand, Uppsala universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2019-10-01

Projektbeskrivning

Kardiovaskulär sjukdom kvarstår som ledande orsak till morbiditet och mortalitet i världen, vilket leder till stora kostnader för sjukvård och samhälle. Ateroskleros är i flertalet fall den grundläggande mekanismen bakom dessa sjukdomstillstånd. Perifer artärsjukdom är en av de vanligaste kliniska manifestationerna av systemisk arterioskleros med förträngningar i perifera kärl, framför allt i karotider och nedre extremiteter. Det är en vanlig sjukdom som finns hos ca 20% av befolkningen över 60 års ålder i Sverige och prevalensen ökar globalt. Eftersom perifer artärsjukdom ofta är asymtomatisk är det lätt att diagnosen missas och att möjlighet till preventiv behandling fördröjs. Såväl symtomatiska som asymtomatiska kärlsjuka patienter löper ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och död. Perifer artärsjukdom bör behandlas med intensiv sekundärprevention i primärvård. Hypertoni (>140/90 mmHg) är en central riskfaktor som beräknas ligga bakom kring 10 miljoner dödsfall år 2015. Traditionellt sett har hypertoni diagnostiserats med mottagningstryck men det blir allt vanligare både med ambulatorisk blodtrycksmätning under ett dygn och att patienterna själva får mäta blodtrycket i hemmiljö.

Projektets syfte är att utvärdera den kliniska nyttan hos ambulatorisk blodtrycksmätning hos patienter med perifer kärlsjukdom som följs i primärvård, samt att undersöka möjligheter att använda prognostiska biomarkörer.

I projektet SAVa (Study of Atherosclerosis in Västmanland) ingår delprojektet PADVa (Peripheral Arterial Disease in Västmanland). I PADVa-kohorten inkluderades konsekutiva patienter som på grunda av känd eller misstänkt kärlsjukdom remitterats till ultraljudslaboratoriet på Kärlkliniken vid Västmanlands sjukhus Västerås. Mellan april 2006 och februari 2011 uppfyllde 614 patienter inklusionskriterierna. Av dessa potentiella patienter avböjde 162 (26,4 %) och 452 (73,6 %) patienter kvarstod som slutlig studiepopulation. Doktorandarbetet kommer att utgå från PADva-kohorten i prospektiva kohortstudier och tvärsnittsstudier.

Förhoppningsvis kan projektet bidra till ökad kunskap och medvetenhet kring patienter med perifer kärlsjukdom samt till ökad kunskap kring hur vi bäst kan utnyttja 24-timmars blodtrycksmätning och biomarkörer hos dessa patienter.

Universitetstillhörighet

Uppsala universitet

Huvudhandledare

Pär Hedberg, docent, lektor och överläkare vid Fysiologkliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås och Centrum för Klinisk Forskning

Senast uppdaterad: 2023-01-04