"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

OLOF CRONBERG - Diagnosrelaterad förskrivning av antibiotika vid infektioner i primärvården

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Trots nationella riktlinjer för utredning och antibiotikabehandling av infektioner finns stora variationer i handläggning mellan regioner, vårdcentraler och enskilda läkare. Kan identifiering av orsaker till variationerna bidra till att finna interventioner för en mer rationell handläggning?

Doktorand

Olof Cronberg
Doktorand, Lunds universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2021-01-01

Projektbeskrivning

Antibiotikaresistens är ett globalt folkhälsoproblem. Trots en minskande användning av antibiotika i primärvården, finns fortfarande en stor variation i utredning och behandling, vilket talar för att handläggningen inte är optimal.

Det övergripande syftet med projektet är att kartlägga hur förskrivare i primärvården handlägger olika infektioner och hur detta varierat över tid, att studera vad som karaktäriserar de förskrivare som förändrar sitt beteende samt att utforska varför förskrivare ibland upplever svårigheter att följa riktlinjer.

Projektet bygger registerbaserade data från Region Kronoberg omfattande detaljerade data om kontakt, patient, förskrivare, utredning och antibiotikabehandling. Materialet kommer att beskrivas med deskriptiv och analytisk statistik. Multilevelanalys kommer att användas för att analysera förklaringsgraden av antibiotikaförskrivning för diagnos, patient, läkare, vårdcentral och eventuellt andra faktorer. Orsaker tillbristande följsamhet till riktlinjer kommer att belysas genom en kvalitativ intervjustudie.

Målet är att finna orsaker till den stora variationen i utredning och behandling av infektioner, och därigenom kunna föreslå möjliga interventioner för att optimera handläggningen. Det skulle i sin tur kunna leda till en mer likvärdig vård samt även en minskad antibiotikaresistens.

Universitetstillhörighet

Lunds universitet, Allmänmedicin och samhällsmedicin, Institutionen för kliniska vetenskaper

Huvudhandledare

Docent Katarina Hedin, specialist i Allmänmedicin

Senast uppdaterad: 2022-04-22