"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

ULRIKA WESTERLING - Utvärdering av omhändertagande av äldre personer vid primärvårdsenheter för äldre

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Befolkningen i världen blir allt äldre. Att möta äldre personers komplexa behov är en stor utmaning för dagens hälso- och sjukvårdssystem. Med ett ökat antal äldre blir också vårdkonsumtionen i samhället högre, vilket leder till ett ökat tryck på vården.

Doktorand

Ulrika Westerling
Doktorand, Örebro universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2019-10-01

Projektbeskrivning

Ett flertal primärvårdsenheter för äldre och geriatriska öppenvårdsteam har startats i Sverige. Dessa enheter finns i varierande utformning lokalt anpassade för verksamheterna. Målsättningen är att äldre i hög grad ska kunna bo kvar hemma med en hög livskvalitet.

Syfte

Att utvärdera omhändertagandet av sköra äldre genom införandet av en äldrevårdsenhet vid Kumla vårdcentral.

Studie

  1. Att utforska äldres upplevelser och behov av primärvårdsenheter för äldre.
  2. Att utvärdera vilken effekt införandet av en primärvårdsenhet för äldre har på morbiditet och mortalitet.
  3. Att utforska anhörigas upplevelser och behov av stöd från primärvårdsenheter för äldre.

Metod

  1. Kvalitativ innehållsanalys med fenomenologisk ansats, individuella intervjuer med äldre.
  2. Registerstudie med deskriptiv och jämförande ansats. Totalundersökning av mortalitet och morbiditet hos personer 75 år eller äldre i Kumla kommun under perioden 20141201-181131.
  3. Kvalitativ innehållsanalys, fokusgruppsdiskussioner med anhöriga.

Primärvårdsenheter för äldre har ännu inte utvärderats vetenskapligt vilket innebär att nyttan med dessa insatser jämfört med ordinarie primärvård är oklar.

Universitetstillhörighet

Institutionen för Hälsovetenskaper, Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet

Huvudhandledare

Professor Liselotte Hermansson

Senast uppdaterad: 2022-04-22