Hoppa direkt till innehållet
printicon

Institutionen för odontologi

Organisation

Institutionen för odontologi är en institution inom medicinska fakulteten. Institutionen har ca 70 anställda och vi utbildar årligen ca 500 studenter.

Utbildning

Utbildningarna arbetar efter följande riktlinjer och nyckelbegrepp; helhetssyn, samordning, integrering och samverkan, hela tiden med studenten i centrum. Det unika samarbetet med folktandvården gör att programmen kan erbjuda god klinisk utbildning med ett brett urval av patienter i alla åldrar.

Historik

Tandläkarutbildningen och odontologisk forskning etablerades i Umeå 1956. Detta var början till Umeå universitet, vilket inrättades 1963. Dåvarande Tandläkarhögskolan kom 1964 att ingå i universitetet som odontologisk fakultet.

Tandläkarprogrammet

Umeå universitet inrättades 1963 och invigdes 1965. Flera faktorer bidrog till att landets femte universitet och det första i Norrland lokaliserades till Umeå. I norra Sverige rådde brist på akademiskt utbildad arbetskraft, främst tandläkare, läkare och lärare. På 1940-talet intensifierades kraven på regionalpo­litiska utbildningsåtgärder. Kulturpersonligheter och politiker såväl på lokal som på riksplanet engagerade sig starkt. Ett vetenskapligt bibliotek inrättades 1950. År 1956 etablerades ett tandläkarinstitut och 1959 en medicinsk högskola i Umeå.

Tandläkarutbildningen utgör således start­punkten för det som idag är Umeå universitet. Under de första åren utbildades tandläkarna de första terminerna i Stockholm och fortsatte sedan i Umeå. De berättar gärna om sin tid i Umeå och hur de särbehandlades. Dock inte i någon negativ bemärkelse, tvärt om! Får man tro deras berättelser kände de sig då väl mottagna.

Tandläkarhögskolan blev 1964 odontologisk fakultet inom Umeå universitet. Vid en omor­ganisation inom universitetet upphörde den odontologiska fakulteten år 1999 och bildade tillsammans med den medicinska fakulteten och hälsohögskolan en medicinsk-odontologisk fakultet som idag benämns medicinska fakulteten.

Tandhygienistprogrammet

Tandhygienistutbildningen i Umeå startade läsåret 1975/76 som en ettårig postgymnasial utbild­ning i landstingets regi. År 1977 omvandlades utbildningen till en högskoleutbildning. För att bli antagen krävdes tandsköterskeexamen med minst två års yrkeserfarenhet. Dessa krav togs bort under 1988 då en tvåårig tandhygienistutbildning startades på försök. Den tvååriga utbildningen permanentades år 1992. Hösten 2004 infördes en ettårig påbyggnadsutbildning som leder till kandidatexamen i Oral hälsa. Från och med höstterminen 2005 sker antagning till en treårig utbildning, med möjlighet att ansöka om tandhygienistexa­men efter två år.
Efter ett regering beslut kommer utbildningen att bli ett treårigt program 2019.

Under 1990-talet bedrevs tandhygienistutbildningen inom hälsohögskolan. Vid en omorganisation inom universitetet år 1999 bildade den odontologiska och den medicinska fakulteten tillsammans med hälsohögskolan den medicinsk-odontologisk fakultet som idag benämns den medicinska fakulteten. Sedan 2002 bedrivs tandhygienistutbildningen av Umeå universitet. Fr.o.m. 1 juli 2007 är utbildningen anpassad till den nya högskolereformen med en ny utbild­nings- och examensstruktur.

Tandteknikerprogrammet

Tandteknikerutbildningen i Umeå startade den 1 juli 1963 som en försöksverksamhet. Den nybildade institutionen för odontologisk teknologi fick ansvaret för utbildningen och professorn i teknologi blev föreståndare. En ny utbildningsplan hade antagits som gick ut på att eleverna antogs direkt efter grundskolan och inte som dittills efter en förberedande elevutbildning på minst två år. En annan skill­nad var att den avslutande prak­tiktjänstgöringen skulle göras på ett vid skolan beläget praktiklaboratorium. Avsikten var att tandteknikerpraktikanterna skulle utföra arbeten åt tandläkarstuderande. Praktik-verksamheten flyttades 1974 ut till de kommersiella tandtekniska laboratorierna. Den förste föreståndaren blev professor Bo Axelsson, förutvarande rektor vid tandteknikerutbildningen i Malmö. Under början av 80-talet hade från skolmyndigheterna framförts synpunkten att en treårig utbildning borde ge gymnasiekompetens och inte enbart yrkeskompetens. Det resulterade i att samtliga tandtek­nikerutbildningar i landet år 1985 övergick till gymnasieskolan. För Umeås del blev det dåvarande Vårdskolan i Umeå med Västerbottens läns landsting som huvudman. Omställningen blev besvärlig genom att tiden för yrkesutbildningen skars ner kraftigt (45 %) och ersattes med vanliga gymnasieämnen. Under 1990 fick utbildningen nya lokaler i Landstingshuset.

I samband med den översyn av tandläkarutbildningen som gjordes i början på 90-talet togs frågan om de övriga tandvårdsutbildningarna upp på nytt. Tandläkarutbildningen fick då enligt de nya riktlinjerna ett mer medicinskt inriktat innehåll på bekostnad av den tekniska delen av utbildningen. Detta medförde att tandteknikerutbildningen 1993 omformades till högskoleutbildning för att säkerställa den tekniska kvaliteten inom svensk odontologisk teknologi. Där av följde att tandtekniker-utbildningen inordnades i den odontologiska fakulteten och förlades under institutionen för odontologisk materialvetenskap. Ännu en om­organisation genomfördes år 1999. Då slogs Odontologiska fakulteten ihop med Medicinska fakulteten och utbildningen inordnades i den Medicinsk-odontologiska fakulteten. Från 2001 blev tandtekniker­programmet en fristående enhet inom institutionen för odontologi. Under 2006 och 2007 har utbildningen anpassats utifrån den nya Högskolereformen, som innebär en ny utbildnings- och examensstruktur.

Vid Universitetskanslersämbetet utvärderingar av tandvårdsutbildningarnas kvalitet hade man ett återkommande önskemål om att tandteknikerutbildningen skulle flyttas närmare de övriga två tandvårdsutbildningarna för att kunna öka samarbetet mellan studenterna vid de olika programmen. Arbetet med att hitta nya lokaler närmare de andra två tandvårdsutbildningar pågick under 5-års tid men inga nya lokaler hade kunnat erbjudas. Utvecklingen mot en mer högteknologisk och digitaliserad tandteknik var extremt snabb och tandteknikerutbildningen behövde förnyas. I närheten av tandläkarhögskolan låg ett kommersiellt tandtekniskt laboratorium som i samband med övergång till den nya digitala tekniken reducerat arbetsstyrkan från drygt 50 tandtekniker till knappt 10 och de hade lokaler som kunde hyras.

Tandteknikerprogrammet flyttade 2017 från de stora och otidsenliga lokalerna på Landstingshuset in det kommersiella laboratoriet och idag är tandteknikerutbildningen i Umeå en av de modernaste i Europa.

Prefekt

Anders Wänman
Professor/specialistutbildad tandläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 60 82