"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Språkdidaktik och pedagogiskt arbete

tis
3
okt
Tid Tisdag 3 oktober, 2023 kl. 13:15 - 15:00
Plats SAM.A.343 och Zoom

Elisabeth Zetterholm Bitr. Professor i svenska som andraspråk, Linköpings universitet

Ordförande: Annika Norlund Shaswar

Kommunikativa färdigheter är ett mål för interaktion både i tal och skrift. Uttalet har stor betydelse för en lyckad kommunikation, men uttalet behöver inte vara inföddlikt. Vuxna andraspråksinlärare talar ofta målspråket med en brytning som kan härledas till talarens förstaspråk (t.ex. Bannert, 2004; Moyer, 2013; Zetterholm & Tronnier, 2019). I en diktamensstudie bland unga andraspråkstalare av svenska uppmärksammade Andersson (1981) att deras stavning på svenska påverkades av modersmålets fonologi. Liknande resultat återfinns hos yngre flerspråkiga elever (Zetterholm, 2022) och bland vuxna andraspråksinlärare av svenska (Zetterholm, under utgivning).

Referenser

Andersson, A-B. (1981). Diktamensundersökningen. I: G. Tingbjörn & A-B. Andersson, (Red.), Invandrarbarnen och tvåspråkigheten. Rapport från ett forskningsprojekt om hur invandrarbarn med olika förstaspråk lär sig svenska (s. 58–94). Skolöverstyrelsen och Liber UtbildningsFörlaget.

Bannert, R. (2004). På väg mot svenskt uttal. Studentlitteratur.

Moyer, A. (2013). Foreign Accent: The Phenomenon of Non-native Speech. Cambridge University Press.

Zetterholm, E. (2022). Uttal, fonologi och skrivande hos yngre flerspråkiga elever. I: von Börtzell-Szuch, D. & Vuorenpää, S. (red.) Läs- och skrivundervisning utifrån elevers varierade behov. Stockholm: Gleerups. S. 53–79.

Zetterholm, E. (under utgivning). Phonological transfer in oral and written production among adult L2 learners of Swedish. I: Babatsouli, E. (red.) Multilingual acquisition and learning: An ecosystemic view to diversity. John Benjamins Publishing Company.

Zetterholm, E. & Tronnier, M. (2019). Perspektiv på svenskt uttal. Fonologi, brytning och didaktik. Studentlitteratur.

Vill du delta på Zoom?

Kontakta jenny.bergstrom@umu.se

Evenemangstyp: Seminarium
Kontaktperson
Annika Norlund Shaswar
Läs om Annika Norlund Shaswar