Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kvalitativ metod i socialt arbete 7,5 hp

Vill du utveckla din förmåga att analysera rapporter, empiriskt material och utredningar? Behöver du fördjupa dina kunskaper i kvalitativ metod för att kunna bättre förstå, värdera och analysera vetenskapliga texter, statliga rapporter eller socialkontorets utredningar? Kursen vänder sig till dig som redan har grundläggande kunskaper om kvalitativ metod och som vill utveckla dina färdigheter och din förmåga att värdera och analysera till gagn för forskning eller yrkespraktik.

Om utbildningen

Kursen kvalitativ metod i socialt arbete ger dig kunskap och förståelse om huvuddrag i olika vetenskapliga idétraditioner och centrala begrepp. Efter kursens slut kommer du att känna till och förstå metodologiska överväganden i kvalitativa forskningsansatser, samt kunna relatera dessa i förhållande till de idétraditioner som utgör bas för kvalitativ forskning.

Kursen ger dig förbättrade kunskaper vad gäller insamling och kvalitativ analys av empiriskt material så som observation, intervju och dokumentstudier. Du får öva på att kritiskt granska texter med avseende på kvalitativa ansatser och identifiera och värdera forskningsetiska problem. Du kommer också att slipas i att argumentera för egna forskningsetiska ställningstaganden i relation till kvalitativ metod.

Kursen riktar sig till studenter och yrkesverksamma som arbetar med texter, utredningsarbete, verksamhetsutveckling och vetenskaplig förankring.

Innehåll och upplägg

Hur skaffar vi oss kunskap om vår omvärld? På vilka grunder vilar denna kunskap? Under kursen går vi igenom en rad kvalitativa metoder, deras huvuddrag och centrala begrepp. Du får också en förståelse för de idétraditioner som dessa metoder uppkommit ur.

Den kvalitativa forskningsansatsens konsekvenser problematiseras genom hela kursen. Exempel på detta är metodologiska överväganden, val av metod i förhållande till din forskningsfråga, insamling av empiriskt material, tolkning, kunskapsanspråk samt de forskningsetiska ställningstaganden som aktualiseras under övningarna. En central del av kursen utgörs av övningar i ett urval av olika kvalitativa metoder baserade på empiriskt material erhållet genom observation, intervju eller text.

Kursens undervisningsformer består av inspelade föreläsningar, egna litteraturstudier, metodövningar och seminarier. Du läser tillsammans med studenter på den reguljära utbildningen. Kursens pedagogiska upplägg medger både en hög grad av självständigt arbete och en aktiv medverkan genom olika uppgifter, enskilt och/eller i grupp. Utifrån en egen forskningsfråga problematiseras och tillämpas olika metodologiska ansatser under kursen, som avslutas med en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Examinationen sker löpande under kursen genom aktivt seminariedeltagande, skriftliga inlämningsuppgifter och en individuell skriftlig avslutande inlämningsuppgift. Kursen läses på kvartsvart och är helt nätbaserad.

Kursplan med litteraturlista

Förkunskaper

Regeln om grundläggande behörighet för högskolestudier gäller inte för uppdragsutbildning. Behörig att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Däremot gäller samma krav för studier och examination som på reguljär universitetsutbildning.

Pris

8000 SEK exkl moms, per person. Priset kan komma att förändras.

Övrigt

Kontaktperson

Jeanette Nilsson

 

Anmälan 

Anmälan till kursen sker under samma anmälningsperiod som övrig anmälan till universitetsutbildningar. Aktuella datum hittar du här

Anmälan görs via mejl till Jeanette Nilsson