"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Juristprogrammet

Juristprogrammet omfattar 4,5 års studier och leder fram till en juristexamen som är en yrkesexamen på avancerad nivå.

Utbildningen ger dig som student metoder för analys, argumentation och problemlösning. Den analytiska och metodiska träningen betonas genomgående samtidigt som stor vikt fästs vid muntlig och skriftlig framställning.

Juristprogrammet bygger på ett problembaserat lärande, och undervisningen genomförs vanligtvis i mindre grupper i bl.a. seminarier, övningar och processpel.

Juristprogrammet består av obligatoriska baskurser och valbara/valfria kurser om sammanlagt 240 högskolepoäng samt ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng.

Under termin sju och åtta läser du som student valbara eller valfria kurser.

Som student har du också möjlighet att studera utomlands genom att ansöka om utbytesplats vid ett partneruniversitet. Du kan även ansöka om stipendium från Sida för en mindre fältstudie (Minor Field Studies) i ett utvecklingsland under åtta veckor i samband med det självständiga arbetet.

Juristprogrammets terminer

Termin 1

T 1:1 - Introduktion till juridiken och civilrätt, 15 högskolepoäng.
T 1:2 - Konstitutionell rätt och EU-rätt, 15 högskolepoäng.

Termin 2

T 2 - Civilrätt, 30 högskolepoäng.

Termin 3

T 3 - Civilrätt, 30 högskolepoäng.

Termin 4

T 4 - Förvaltningsrätt, skatterätt och miljörätt, 30 högskolepoäng.

Termin 5

T 5 - Straff- och processrätt, 30 högskolepoäng.

Termin 6

T 6:1 - Internationell rätt, 10 högskolepoäng.
T 6:2 - Rättens historia, teori och metod, 20 högskolepoäng.

Termin 7

Valbara/fria kurser om totalt 30 högskolepoäng.

Termin 8

Valbara/fria kurser om totalt 30 högskolepoäng.

Examensarbete

T 9 - Examensarbete, 30 högskolepoäng.

Senast uppdaterad: 2022-11-08