"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kontakt med arbetslivet

På våra program kommer du på olika sätt att komma i kontakt med arbetslivet.

Idrottsvetenskapliga programmet

Programmet arbetar aktivt med att öka studenternas medvetenhet om sin egen anställningsbarhet med stående inslag som erbjuder kontakt med externa aktörer under hela utbildningen, t.ex. med inslag från gästföreläsare från arbetslivet, studiebesök och arbeten med externa uppdragsgivare.

Målet för programmet är att löpande arbeta med följande frågor:

  • Att studenterna under pågående utbildning ges möjlighet att etablera kontakter och nätverk med personer inom kommande yrkesområden.
  • Att involverade lärare inom programmet utvecklar kontakter med arbetslivet, så att en dialog mellan vad arbetsmarknaden efterfrågar och vilken kunskap och kompetens våra studenter kan erbjuda, ständigt stimuleras.
  • Att varje kurs inom programmet har någon koppling till arbetslivet/arbetsmarknaden.
  • Att studenterna på IVP ska vara väl förberedda för arbetslivet efter avslutade universitetsstudier.
  • Att studenterna på frågan "Vad blir en idrottsvetare?", har ett relevant svar att ge som de känner sig trygga med.

Personalvetarprogrammet

Personalvetarprogrammet arbetar aktivt med begreppet anställningsbarhet eller employability som det benämns på engelska. Ett av de stora målen med högskoleutbildning i Sverige i dag är öka studenternas anställningsbarhet. Programmet arbetar aktivt med att öka studenternas medvetenhet om sin egen anställningsbarhet och detta löper som en röd tråd genom utbildningen. Inom programmet arbetar vi med samverkan och kontakter med arbetslivet i olika former. Arbetslivsanknytningen finns med från första terminen och genom hela utbildningen och ses som en brygga mellan teori och praktik. Här följer en beskrivning av olika samverkansinslag inom ramen för Personalvetarprogrammet:

Arbetslivserfarenhet som behörighet till programstudier
Utbildningen förutsätter minst 12 månaders arbetslivserfarenhet (ALE). Detta innebär att studenter redan från första kurs har unika referensramar och kan utbyta varandras olika arbetslivserfarenheter kopplat till sina studier.

Gästföreläsare
En viktig del i undervisningen utgörs av gästföreläsningar eller andra former av besök från yrkesverksamma i arbetslivet. Eftersom personalvetare har ett brett arbetsfält, kan du som student få möta föreläsare som har erfarenheter från många av de olika arbetsuppgifter som personalvetare har. Våra gästföreläsare har bland annat talat om rehabilitering, kompetensutveckling, fackliga förhandlingar och personalfunktionens roll i organisationen.

Studiebesök
Studiebesök är ett utmärkt komplement till den teoretiska undervisningen. Det är en bra förberedelse för att vid själva besöket kunna ställa frågor och lära sig så mycket som möjligt om arbetsplatsen och dess personalarbete.

Externa uppdrag
På våra kurser inom personalvetarprogrammet ges studenterna möjlighet att arbeta i grupper med externa uppdrag och projektarbeten. Resultaten presenteras ofta muntligt på arbetsplatsen och i formen av en rapport på universitet. Uppdragen har stor bredd. Det kan t ex gälla utbildningsbehovsinventering, dvs planering, genomförande och utvärdering av utbildningsinsatser. Det kan även handla om kartläggning och nulägesbeskrivningar av andra personal- och arbetslivsinsatser.

Praktik
Under tredje året på hösten har studenterna praktik under september och oktober månad. Praktiken pågår mellan vecka 35-43.

Det huvudsakliga syftet med praktikkursen är att man ska få praktisk erfarenhet av personal- och arbetslivsfrågor, samt möjlighet att reflektera och knyta an till de teoretiska kunskaper man tillägnat sig under utbildningen. Som student kommer man får en värdefull inblick i och erfarenhet av praktiskt arbete med personal- och arbetslivsfrågor.

Här kan du som student och arbetsgivare läsa mer om innehållet i praktiken:
Information om personalvetarprogrammets praktik.

Examensarbete

Studenterna skriver sitt examensarbete á 15 högskolepoäng som inledande kurs under sin sista termin. Uppsatsen skrivs i pedagogik eller sociologi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. En stor andel av studenterna skriver sin uppsats som ett uppdrag från en arbetslivet.

Casebaserade rollspel
Under flera kurser utarbetas verklighetsbaserade fallstudier i nära samarbete arbetslivets företrädare. Som avslutande kurs på programmet genomförs exempelvis ett månadslångt rollspel i strategiskt personalarbete utifrån realistiska förutsättningar. I lärarlaget medverkar flera yrkesprofessionella personalvetare.

Vid frågor gällande praktik på Personalvetarprogrammet

 

Senast uppdaterad: 2024-02-21