"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Fusk och plagiat

Här får du veta vad som menas med fusk och plagiat, vad som händer om du fuskar och hur du kan undvika det.

Att fuska är ett regelbrott som Umeå universitet ser allvarligt på. Varje år varnas studenter av rektor eller stängs av för att de försökt fuska. Förutom att det kan leda till att studierna fördröjs, så kan en avstängning också medföra att utbetalning av studiemedel stoppas eller att CSN kräver tillbaka redan utbetalda studiemedel. Om de studenterna hade känt till och följt de regler som gäller så skulle det här kanske inte ha hänt.

Vad menas med fusk och plagiat?

Plagiat är att använda andras arbeten, exempelvis texter i tryckt form eller från internet, diagram, tabeller eller datorprogram, och få dem att framstå som sina egna. När du använder andras arbeten ska du ange källan, annars kan du i värsta fall tvingas betala ersättning till den som äger verket. Det är förstås inte heller tillåtet att köpa uppsatser på nätet eller från någon annan och sedan lämna in den i eget namn.

Fusk är när man med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation på annat sätt ska bedömas.

Fusklapp och otillåtna hjälpmedel

Att använda otillåtna hjälpmedel, till exempel fusklapp, andra anteckningar, mobiltelefon, fickdator eller böcker, kan betraktas som fusk. Ibland är vissa hjälpmedel tillåtna vid en tentamen. I sådana fall får du information om det i förväg.

Otillåtet samarbete

Det är inte tillåtet att prata med andra studenter under en salsskrivning. Om du samarbetar med någon annan mer än vad som är tillåtet i samband en examination och till exempel lämnar in en text som mer eller mindre är identisk med någon annans, så kan detta betraktas som fusk.

Du är anmäld för misstanke om fusk - vad händer nu?

Om du har blivit anmäld till rektor för misstanke om fusk görs det en inledande utredning om vad som har hänt.

Den inledande utredningen

Du kommer att få ett e-postmeddelande med information om att du är anmäld för misstanke om fusk. Du får då möjlighet att yttra dig skriftligt (via e-post eller brev om du föredrar det) och berätta med dina egna ord om hur du ser på det som beskrivs i anmälan. Det är väldigt viktigt att du ger din egen syn på den anmälda händelsen.

Ditt yttrande kommer att skickas till institutionen som anmält dig för fusk, som får yttra sig om det du berättat. Om du är misstänkt för otillåtet samarbete kommer också den eller de andra studenter som också är anmälda i ärendet att få ta del av ditt yttrande. Alla berörda parter i ärendet kommer att få se varandras yttranden. Ibland behövs flera yttranden från dig och den som anmält dig.

Dina studier medan utredningen pågår

Under tiden utredningen pågår får du delta som vanligt i undervisning och all annan verksamhet vid universitetet. Det innebär att du även får göra omtentamen, om det skulle vara aktuellt. I de flesta fall kommer dock inte den uppgift som fuskanmälan gäller att rättas förrän disciplinärendet är avgjort.

Beslut som tas när utredningen är klar

När utredningen är avslutad bestämmer rektor om ärendet ska tas upp i disciplinnämnden eller inte.

 1. Om rektor beslutar att ärendet ska överlämnas till disciplinnämnden så kommer du att få en kallelse (vanligen via e-post) till disciplinnämndens sammanträde, med uppgifter om tid och plats. Du är inte skyldig att närvara vid sammanträdet men vi behöver veta att du har fått kallelsen. Därför ska du bekräfta att du fått kallelsen genom att svara på den så som det anges i e-postmeddelandet. Om du inte bekräftar att du fått kallelsen dröjer det ännu längre innan du kan få ett beslut så att du kan fortsätta med dina studier som vanligt.
 2. Om rektor beslutar att inte överlämna ärendet till disciplinnämnden kan rektor antingen att ge dig en varning för det som hänt eller, om rektor tycker att det inte är bevisat att du gjort något otillåtet, besluta att lämna anmälan utan åtgärd. Ditt ärende är därmed avslutat.

 

Disciplinnämndens sammanträde

På nämndens sammanträde sitter ordföranden (rektor), en lagfaren ledamot (domare från tingsrätten), en lärarrepresentant och två studentrepresentanter. Du själv och någon som representerar anmälaren, till exempel en lärare, får delta vid sammanträdet. Var och en får, i varandras närvaro, möjlighet att berätta om hur den uppfattar vad som hänt och varför. Ledamöterna i nämnden kan även komma att ställa frågor för att vara säkra på att de förstått allt rätt.

Disciplinnämnden beslutar i ärendet

När disciplinnämndens ledamöter tycker att de fått den information de behöver får du och anmälarens representant vänta utanför medan nämnden diskuterar hur ärendet ska bedömas. När det är klart får ni komma tillbaka in till sammanträdet för att få veta vad nämnden har beslutat. Nämnden kan besluta om avstängning, varning eller att lämna ärendet utan vidare åtgärd.

Avstängning

Varje fall prövas för sig och det går inte att säga i förväg hur lång avstängningsperiod som kan bli aktuell i just ditt fall om, disciplinnämndens beslut blir att du ska stängas av från universitetet. Som längst kan avstängningsperioden bestämmas till 6 månader. En så lång avstängningsperiod är dock bara aktuell i de absolut allvarligaste fallen. Den vanligaste tiden för avstängning är 6 veckor.

Om du skulle bli avstängd får du inte delta i universitetets verksamhet alls, vare sig undervisning eller prov, under den tiden. Du stängs även av från lärplattformar. Läs mer i Handläggningsordning för disciplinärenden. Du kan förstås bedriva självstudier hemma medan du är avstängd. Ett råd är att du så snart som möjligt kontaktar studievägledare på din institution för att få hjälp med hur du bäst kan använda tiden för att få så bra förutsättningar som möjligt för att kunna återuppta dina ordinarie studier när avstängningen är avslutad. Efter avstängnings­perioden kan du studera som vanligt igen.

Varning

En varning innebär att det finns bevis för att du har gjort något som är otillåtet enligt 10 kapitlet i högskoleförordningen och varnas för det, men att det inte anses tillräckligt allvarligt för att leda till en avstängning.

När beslutet blir att ärendet lämnas utan vidare åtgärd

Ärendet beslutas lämnas utan vidare åtgärd om det inte finns bevis för att du gjort något som är otillåtet enligt 10 kapitlet i högskoleförordningen. Det innebär att det inte blir några påföljder för dig.

Disciplinnämnd

Disciplinära åtgärder får, enligt 10 kap. 1§ i högskoleförordningen, vidtas mot en student som till exempel fuskar i en bedömningssituation, stör eller hindrar verksamhet vid universitetet eller trakasserar en annan student eller en arbetstagare vid universitetet.

En disciplinnämnd, för vidtagande av disciplinära åtgärder mot studenter, skall i enlighet med 10 kap. 3§ högskoleförordningen (1993:100) finnas vid varje högskola. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Nämnden sammanträder efter behov.

Mandatperiod

Tidsbegränsat, 2017-10-01 – 2020-09-30

Sammansättning

Rektor ska vara ordförande. Bland andra ledamöter ska det finnas en lagfaren person och en företrädare för högskolans lärare. Studenterna har rätt att vara representerade med 2 ledamöter.

Ordförande
Hans Adolfsson, rektor

Ledamöter
Agneta Ögren - lagfaren ledamot, lagman Tingsrätten
Lars Viktorsson - ersättare som lagfaren ledamot, rådman Tingsrätten
Lena Landström - företrädare för lärarna
Lennart Edblom - ersättare som lärarföreträdare
Lisa Thomas - studeranderepresentant
André Lundgren - studeranderepresentant

Sekreterare
Linda Lundmark, universitetsjurist, föredragande samt utredare av disciplinärenden

Hur undviker du fusk?

Fusk kan bero på stress och en pressad studiesituation. Fusk kan ofta också bero på okunskap om hur man skriver akademiska texter och vilka krav som ställs vid vetenskapligt arbete. Genom att lära dig reglerna och hur du kan använda andras texter kan du undvika att bli anmäld för fusk.

Följ lärarens anvisningar

Var noga med att följa de anvisningar läraren ger i samband med att du får din uppgift. Observera att anvisningarna kan se olika ut för olika uppgifter. Om du är frånvarande vid det tillfälle då anvisningar ges eller om du känner dig osäker på hur uppgiften ska lösas, ska du prata med den berörda läraren.

Andras texter

Lär dig vilka regler som gäller när du ska använda dig av andras arbeten. Det måste vara tydligt vad som är dina egna idéer och formuleringar och vad du har hämtat från andra håll. Det här gäller både för material som du hämtar från böcker och sådant som du hittar på internet.

När du citerar

 • Kopiera in texten exakt
 • Sätt texten inom citationstecken
 • Ange källan vid citatstället
 • Ange källan i referenslistan

När du omformulerar annans text

 • Ange källan vid citatstället
 • Ange källan i referenslistan

När du sammanfattar

 • Sammanfatta texten i egna ord
 • Ange källan i texten
 • Ange källan i referenslistan
 

Mer information hittar du i Handläggningsordning – disciplinärenden som finns i regelverket på www.umu.se.

Den här informationen finns också som trycksak:
Fusk och plagiat

Kontakta mig om du har frågor om disciplinärenden

Linda Lundmark
Universitetsjurist
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 88
Senast uppdaterad: 2023-05-30