"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Aktuell forskning i fysik 1, 2 hp

Engelskt namn: Current Research Topics in Physics 1

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 5FY098

Högskolepoäng: 2

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-08-27

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-02-14

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av de grundläggande begrepp och teoretiska verktyg som är nödvändiga för att studenterna ska kunna följa kursen. Därefter ges en översikt över ett aktuellt forskningsområde i en internationell kontext, varpå kursen inriktas mot en systematiskt presentation av ett eller flera forskningsprojekt inom området. Kursen leds normalt av en utländsk gästlärare som varit inblandad i det aktuella forskningsprojektet(-n) vid sitt hemuniversitet eller vid en annan forskningsinstitution.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande: - kunna förstå och redogöra för grundläggande begrepp inom det aktuella forskningsområdet, - kunna redogöra för de viktigaste problemställningarna och resultaten inom forskningsområdet, - ha viss kännedom om forskningsområdets specifika villkor och svårigheter, - kunna översiktligt redogöra för det aktuella forskningsprojektet(-n) och dess resultat, - ha förvärvat insikt om hur kulturella aspekter kan påverka synen på vetenskap och sättet att undervisa, och ha viss kännedom och hur forskningsvillkoren kan se ut på olika håll i världen.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp i fysik eller motsvarande kunskaper. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar.

Examination

Kunskapsredovisningen sker muntligt eller skriftligt, antingen efter kursens slut eller under kursens gång. I särskilda fall kan examinationen ersättas av krav på obligatorisk närvaro. På kursen som helhet sätts betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov, har rätt att hos institutionen för fysiks styrelse begära att annan lärare utses att bestämma betyg åt honom/henne i förnyat prov. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 35

Litteratur som är nödvändigt för kursens genomförande, bestäms i samråd mellan studerande och examinator.