"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Aktuella forskningsområden i fysik, 3 hp

Engelskt namn: Research Topics in Physics

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 5FY214

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-08-20

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-02-14

Innehåll

Kursen inleds med en introduktion till vetenskaplig metodik och genomgång av grundläggande strukturer i en vetenskaplig artikel. Därefter beskrivs olika metoder för att söka vetenskapliga artiklar och studenterna får arbeta med övningsexempel kopplade till detta. Efter introduktionen fokuserar kursen på några aktuella forskningsområden i fysik. Inom varje område ges föreläsningar av forskare där studenterna får i uppgift att studera och undersöka utvalda delar av artiklar inom området. Beroende på områdets natur kan även experimentella uppgifter ingå. Studenterna redovisar sitt arbete genom muntliga presentationer med hjälp av digitala verktyg. Studenternas arbete med forskningsområdet avslutas med en föreläsning där forskare väver samman studenternas analyser och ger återkoppling. Varje forskningsområde behandlas med ett likartat upplägg: introducerande föreläsning, artikelanalys och ibland även experimentella uppgifter, samt en återkopplande föreläsning. Kursen avslutas med en föreläsning där alla områden summeras och kopplas mot kurser som finns tillgängliga inom respektive område.

Förväntade studieresultat

För att uppfylla målen för kunskap och förståelse ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

  • ingående beskriva och motivera grundläggande struktur hos en vetenskaplig artikel
  • systematiskt sammanfatta begrepp och samband inom aktuella forskningsområden
  • identifiera viktiga problemställningar och resultat inom aktuella forskningsområden
  • kritiskt diskutera specifika villkor och svårigheter inom aktuella forskningsområden
  • detaljerat och ingående redogöra för hur forskningsarbete bedrivs inom högskolan.

För att uppfylla målen för färdighet och förmåga ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

  • kritiskt analysera vetenskapliga artiklar och sammanfatta viktiga resultat
  • självständigt och muntligt presentera vetenskapliga resultat med hjälp av digitala verktyg.

För att uppfylla målen för värdering och förhållningssätt ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

  • på ett korrekt sätt citera andras vetenskapliga arbete
  • uppvisa medvetenhet om etiska aspekter på vetenskapligt arbete som t.ex. ett korrekt förhållningssätt till fusk och plagiat.

Behörighetskrav

Univ: Tidigare högskolestudier om minst 90 högskolepoäng inklusive Kvantmekanik 1 6 hp, Fysikalisk mätteknik 7,5 hp och Termodynamik 6 hp eller motsvarande. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt genom handledning vid arbetet med respektive forskningsområde. Utöver schemalagda aktiviteter förutsätts även individuellt arbete med kursmaterialet.

Examination

Examinationen på kursen sker i grupp, med individuell bedömning, genom muntliga redovisningar. På muntliga redovisningar sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget Godkänt (G) sätts först då samtliga redovisningar är godkända.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsvariation. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 35

Vetenskapliga artiklar för aktuella forskningsområden. Kompendier utgivna av institutionen för fysik.