"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Akvatisk kemi, 15 hp

Engelskt namn: Aquatic Chemistry

Denna kursplan gäller: 2022-10-03 och tillsvidare

Kurskod: 5KE002

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-11-20

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-10-05

Innehåll

Kursen behandlar vatten, som lösningsmedel och transportör av kemiska ämnen där vikten av pH och redoxpotentialer i såväl geokemiska som biologiska processer belyses. Vidare behandlas fasta fasers struktur och lösningskemiska egenskaper samt metalljoners och organiska miljögifters olika förekomstformer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- tolka diagram baserade på kemiska jämvikter
- utföra olika typer av jämviktsberäkningar
- beskriva fasta fasers uppbyggnad och egenskaper i akvatisk miljö.
- beskriva metalljoners koordinationskemi
- beskriva kemiska processer i vattenlösning med viss fokusering mot metalljoners kemi
i system med geokemisk och biologisk relevans
- beskriva metalljoners olika förekomstformer, deras toxicitet och transport/fastläggning.
- redogöra för betydelsen av reaktioner vid fasgränsytor för system omfattande såväl biologiska makromolekyler som i naturen vanligt förekommande mineral.

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs Kemins grunder 15hp (5KE080) eller motsvarande kunskaper.
Engelska 6/B och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, ?workshops?, gruppövningar, demonstrationer och laborationer. Laborationer med tillhörande gruppövningar samt workshops är obligatoriska moment.

Examination

Kursen avslutas normalt med ett skriftligt prov. Detta kan eventuellt kombineras med andra examinationsformer. För godkänd kurs måste de laborativa delmomenten vara godkända. På laborativa moment sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Kemiska institutionen.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 40

Duffy Stephen J. (associate Professor
Environmental chemistry - a global perspective
Oxford University Press : 2017 : 600 sidor :
ISBN: 978-0-19-874997-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst