"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Akvatiska ekosystem, 7,5 hp

Engelskt namn: Aquatic ecosystems

Denna kursplan gäller: 2023-01-09 och tillsvidare

Kurskod: 5GV090

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-11

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-12-12

Innehåll

Kursen behandlar fysikaliska, kemiska, hydrologiska och ekologiska processer och dess betydelse för akvatiska ekosystems struktur och funktion. Konsekvenser av elementdynamik och stökiometri för produktivitet behandlas liksom betydelsen av trofiska interaktioner och storleksstruktur för populations- och samhällsdynamik.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:
1. Analysera mekanismerna och betydelsen av omsättningen av oorganiska ämnen, löst organiskt material, närsalter för funktion och dynamik i akvatiska system.
2. Analysera mekanismerna bakom, och konsekvenser av, variation i födovävsstruktur och funktion för trofiska interaktioner och dynamik i akvatiska system.
3. Aktivt bidra med vetenskapliga synpunkter vid seminariediskussioner.
4. Med hög grad av självständighet inhämta, analysera samt muntligt och skriftligt presentera vetenskaplig litteratur inom ämnet.

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
5. Uppvisa analytisk förmåga och förståelse för generella och systemspecifika mekanismer och processer samt tillämpa dessa i olika akvatiska ekosystem.

Behörighetskrav

Univ: 120 hp varav 60 hp Geovetenskap/naturgeografi eller 60 hp Biologi, alternativt 60 hp Kemi eller 60 hp miljövetenskap och 30 hp Geovetenskap/naturgeografi eller 15 hp biologi, eller motsvarande kunskaper. Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om utbildningen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och redovisningar . Seminarier, redovisningar och gruppdiskussioner är obligatoriska. Huvuddelen av kursen utgörs av teman med föreläsningsserier.

Examination

Examinationen sker dels genom muntlig och skriftlig redovisning av seminarieuppgifter och genom en skriftlig salstentamen. De betyg som ges på muntlig redovisning av seminarieuppgifter är Underkänd (U) eller Godkänd (G). De betyg som ges på skriftlig salstentamen samt på hel kurs är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.