Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Allmän vuxentandvård, 8 hp

Engelskt namn: Comprehensive Dentistry

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 3OD014

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2007-12-20

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-06-15

Innehåll

Kursen består av tre delkurser:
 
Delkurs 1, 2 högskolepoäng (termin 8)
Debitering
Undersökning och diagnostik av patienter av patienter med begränsade vårdbehov
Vård och av patienter med begränsade vårdbehov samt rådgivning
 
Delkurs 2, 3 högskolepoäng (termin 9)
Diagnostik och vård av patienter med akuta smärttillstånd
Målsättning för behandling, prognos och behandlingskostnader
Journalföring
 
Delkurs 3, 3 högskolepoäng (termin 10)
Planering, behandling, behandlingsutvärdering

Förväntade studieresultat

Delkurs 1
Kunskap och förståelse

Den studerande ska
 • ha kunskap om hur man debiterar för de vanligast förekommande åtgärderna i allmäntandvård.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • kunna omsätta tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter vid undersökning av patienter samt vid diagnostik av sjukdomstillstånd hos patienter med ett mindre komplext vårdbehov
  kunna tillämpa sina sammantagna teoretiska kunskaper i kliniken och ge patienter med ett mindre komplext vårdbehov adekvat vård och rådgivning utifrån den enskilde patientens tillstånd och förutsättningar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa empatisk förmåga samt kunna kommunicera och etablera god kontakt med patienter, medarbetare och företrädare för sjuk- och tandvården
Delkurs 2
Kunskap och förståelse

Den studerande ska
 • ha kunskap om hur man debiterar för åtgärder i det specifika patientfallet.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • kunna diagnostisera olika akuta tillstånd och ge adekvat vård
 • kunna sätta mål för behandling, bedöma behandlingstid samt prognos
 • tillämpa en helhetssyn i behandlingsplanering och därmed ta patientens medicinska, sociala och ekonomiska förhållanden i beaktande
 • uppvisa förmåga till korrekt journalföring med god läsbarhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa förmåga till teamarbete och samverkan med patienter och medarbetare inom tandvård och i förekommande fall sjukvård
 • kunna förhålla sig professionellt till patienter och medarbetare.
Delkurs 3
Kunskap och förståelse

Den studerande ska
 • ha kunskap om alternativa behandlingsplaner och kunna förutse behandlingskostnader.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • kunna självständigt planera, genomföra och utvärdera sitt kliniska arbete.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • med ett kritiskt förhållningssätt kunna värdera sina kunskaper och sitt handlande i förhållande till den vetenskapliga utvecklingen inom odontologi
 • visa förmåga till helhetssyn vid behandling och värna om och respektera patientens behov och autonomi.

Behörighetskrav

Den studerande ska inför Allmän vuxentandvård delkurs 1 på termin 8 vara godkänd i såväl Kariologi 1 och Kariologi 2, Parodontologi 1 samt stadieexamination på termin 7.

Undervisningens upplägg

Den studerande ska under handledning bedriva klinisk färdighetsträning. Obligatoriska patientredovisningar och falldiskussioner i seminarieform ingår. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Kontinuerlig bedömning sker i den kliniska verksamheten. Därutöver bedöms den studerandes kunskaper i obligatoriska seminarier.
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.
Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt.
Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Vid praktik har studenten rätt att byta examinator redan efter första provtillfället. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet (PRO).
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Handbok i akuttandvård
Jinghede Anna, Johnson Gunilla
1. uppl. : Stockholm : Gothia : 2008 : 151 s. :
ISBN: 978-91-7205-557-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Oral hälsa : sammanställning av konsensuskonferens i Mullsjö 12-14 november 2002
Börjesson Anders, Lindberg Jenny, Hugoson Anders, Koch Göran, Johansson Sylvia
Stockholm : Gothia : 2003 : 144 s. :
ISBN: 91-7205-387-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album