"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analys av finansiella data, 7,5 hp

Engelskt namn: Analysis of Financial Data

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 2ST017

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Prefekt, statistiska institutionen, 2008-02-12

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2020-01-23

Innehåll

Syftet med kursen är att förse studenterna med nödvändiga verktyg för att analysera och extrahera information från finansiella data. Finansmarknaderna producerar enorma mängder numerisk information (data). Till exempel så registreras alla transaktioner som görs dagligen på Stockholmsbörsen. Andra informationskällor inbegriper företagsredovisningar, makro-ekonomiska variabler, etc. Dessa uppgifter måste analyseras för att kunna extrahera den information som är nödvändig vid investeringsbeslut. Denna kurs fokuserar på hur statistiska metoder kan användas för att analysera reella ekonomiska data.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 

  • förklara grundläggande begrepp inom den statistiska terminologin i samband med finansiella data, speciellt begrepp knutna till analys av tidsserier
  • använda statistisk programvara till att utföra grundläggande statistiska analyser av finansiella data
  • tolka och diskutera erhållna resultat från statistiska analyser av finansiella data.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp varav minst 15 hp statistik med inslag av regression, eller motsvarande. Engelska B/6. Utöver detta rekommenderas dessutom en 7.5 hp kurs i corporate finance eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, datorlektioner, handledning samt en obligatorisk inlämningsuppgift.

Examination

Examinationen består dels av en inlämningsuppgift som ska presenteras i en skriftlig rapport.  På inlämningsuppgiften ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kursen examineras även genom en individuell hemtentamen vid kursens slut. På den individuella hemtentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG).
 
Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla delar är godkända.

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. Eventuella kompletteringar på inlämningsuppgiften skall äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Efter två underkända prov på ett moment har studenten rätt att begära byte av examinator. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstill­fälle.

Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
 
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 4