Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Analys av finansiella data, 7,5 hp

Engelskt namn: Analysis of Financial Data

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 2ST017

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Prefekt, statistiska institutionen, 2008-02-12

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2016-11-03

Innehåll

Syftet med kursen är att förse studenterna med nödvändiga verktyg för att analysera och extrahera information från finansiella data. Finansmarknaderna producerar enorma mängder numerisk information (data). Till exempel så registreras alla transaktioner som görs dagligen på Stockholmsbörsen. Andra informationskällor inbegriper företagsredovisningar, makro-ekonomiska variabler, etc. Dessa uppgifter måste analyseras för att kunna extrahera den information som är nödvändig vid investeringsbeslut. Denna kurs fokuserar på hur statistiska metoder kan användas för att analysera reella ekonomiska data.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 
  • förklara grundläggande begrepp inom den statistiska terminologin i samband med finansiella data, speciellt begrepp knutna till analys av tidsserier
  • använda statistisk programvara till att utföra grundläggande statistiska analyser av finansiella data
  • tolka och diskutera erhållna resultat från statistiska analyser av finansiella data.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp varav minst 15 hp statistik med inslag av regression, eller motsvarande. Engelska B (Engelska/6). Utöver detta rekommenderas dessutom en 7.5 hp kurs i corporate finance eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, datorövningar, obligatoriska inlämningsuppgifter, seminarier och handledning.  
 

Examination

Examinationen består dels av inlämningsuppgifter som ska presenteras i en skriftlig rapport och redovisas muntligt på ett seminarium.  Inlämningsuppgifterna görs i regel i par. På inlämningsuppgifterna ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kursen examineras även genom en individuell hemtentamen vid kursens slut. På den individuella hemtentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG).
 
Betyget på kursen utgör en sammanfat­tande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
 
Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.
Efter två underkända prov på ett moment har studenten rätt att begära byte av examinator. Skrift­lig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinations-till­fälle.
 
Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garante­ras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
 
 
 
Tillgodoräknande

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.
 
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 1

Tsay Ruey S.
An Introduction to Analysis of Financial Data with R
John Wiley & Sons : 2012 : 420 s. :
ISBN: 9780470890813
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur

Alexander Carol
Market models : a guide to financial data analysis
Chichester : Wiley : 2001 : xx, 494 s. :
ISBN: 0-471-89975-5
Se bibliotekets söktjänst

The econometrics of financial markets
Campbell John Y., Lo Andrew W., MacKinlay Archie Craig
Princeton, N.J. : Princeton Univ. Press : 1997 : xviii, 611 s. :
ISBN: 0-691-04301-9 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Koop Gary
Analysis of financial data
Chichester : John Wiley & Sons : 2006 : 240 s. :
ISBN: 978-0-470-01321-2
Se bibliotekets söktjänst

Ruppert David
Statistics and FInance: An Introduction
2004 :
ISBN: 0-387-20270-6
Se bibliotekets söktjänst