Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Anatomi och fysiologi, 6 hp

Engelskt namn: Anatomy and Physiology

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 3BM020

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Programkommittén för logopedutbildningen, 2008-01-16

Reviderad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2021-09-15

Innehåll

Kursen behandlar den friska människans organsystem ur ett integrerat strukturellt (anatomiskt) och funktionellt (fysiologiskt) perspektiv. Särskild tonvikt läggs på de organsystem, som är av särskild betydelse för röst- och talfunktionen samt språklig kommunikation. Kroppens övriga organ och deras funktioner berörs mer översiktligt.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten ha kunskaper om:
  • de vävnader/strukturer/organ som bildar anatomiskt underlag för ansikte, munhåla, svalg, struphuvudet, andningsapparat, syn-      och hörselorganen samt de olika strukturernas/ organens topografiska relationer och deras funktioner
  • uppbyggnad och funktion hos de sensoriska, motoriska och autonoma system, som styr den oro-faciala regionen inkluderande struphuvud och andningsorgan
  • funktioner inom de olika hjärnregioner, som medverkar i kognitiva funktioner såsom medvetande och språklig kommunikation
  • generell struktur och funktion hos kroppens övriga organsystem såsom rörelseapparaten, respirations-, cirkulations- och digestionsorgan
Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  •  tillämpa anatomisk kunskap genom identifiering av strukturer på modeller samt via palpationsövningar på levande människa
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  •  förstå hur strukturella (anatomiska) och funktionella (fysiologiska) störningar kan påverka röst- tal- och språkfunktioner

Behörighetskrav

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Under kursen ges föreläsningar. Dessutom ingår praktiska moment, som ger tillfälle till tillämpning av kunskapsinnehållet, t ex via studier på anatomiska modeller och palpationsövningar på levande personer. Undervisningen bedrivs på svenska eller engelska.

Examination

Examination sker skriftligt vid kursens avslutning. För godkänd kurs krävs godkänt resultat på slutprovet samt godkänd prestation vid kursens praktiska moment.

På de skriftliga proven och det praktiska momentet sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande inslag är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive moment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Tentamen ges vi ett ordinarie tillfälle och vid ett omtentamenstillfälle. Omtentamen skall ske inom två månader efter ordinarie prov dock tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från ordinarie tentamenstillfället meddelats. Examination baserad på samma kursplan garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programrådet begära att få en annan examinator utsedd. Student som underkänts fem gånger utifrån ovan angivna tentamensregler förlorar sin rätt att delta i ytterligare prov på kursen. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för logopedprogrammet.

Övriga föreskrifter

Kursen ges inom logopedprogrammet

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Kurslitteratur

Lännergren Jan
Fysiologi
4., [aktualiserade och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 355 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/6109-04/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-04775-1
Se bibliotekskatalogen Album

Anatomi och fysiologi
Sonesson Bertil, Sonesson Gun d 1930-
4., bearb. uppl. / b [illustrationer: Urban Frank ...] : Stockholm : Liber : 2006 : 396 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4704905o.jpg
ISBN: 91-47-05256-2 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album