"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Anställningsavtalets rättsliga reglering, 15 hp

Engelskt namn: Employment Law

Denna kursplan gäller: 2024-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 2JU094

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen, 2009-12-14

Reviderad av: Prefekten, 2022-10-31

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om olika rättsliga regleringar av betydelse för det individuella anställningsavtalet. Särskild vikt läggs vid olika individuella rättigheter, skyldigheter och andra villkor som är förenade med anställningsavtalet. På kursen behandlas arbetsrättens förhållande till den allmänna avtalsrätten, kollektivavtalets betydelse för det enskilda anställningsavtalet samt frågor om verksamhetsövergång och skyddet för den enskildes integritet i arbetslivet. Europarätten utgör en självklar del av kursen, som också innehåller en del som behandlar vetenskaplig teori och metod.

 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten

ha fördjupad förståelse om anställningsavtalets konstruktion och innehåll
kunna identifiera och analysera komplicerade problem inom de områden som rör den individuella arbetsrätten
självständigt kunna kritiskt analysera och värdera förhållanden av betydelse för det enskilda anställningsavtalet
ha förmåga att självständigt identifiera, beskriva, analysera, värdera och producera lösningar på kvalificerade rättsliga problem som anknyter till rättsområden av betydelse för det enskilda anställningsavtalet
ha förmåga att muntligt och skriftligt kunna redogöra för och diskutera problem med anknytning till kursens olika teman
ha insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
ha förmåga att analysera, värdera och kontextualisera rätten (reglering och normer av vikt för det enskilda anställningsavtalet) i förhållande till samhällsutvecklingen
ha förmåga att självständigt eller i grupp värdera den egna producerade/reproducerade kunskapen
 

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt huvudområde vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp och Arbetsrätt 15 hp (kan ingå i 90 hp rättsvetenskap) eller 120 hp inom personalvetarprogrammet vari ska ingå kursen Arbetsrätt för personalvetare, 15 hp eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari ska ingå godkänt resultat för kursen T 2 - Civilrätt, 30 hp, eller motsvarande. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna behandlar övergripande frågor och ska ses som komplettering till litteraturen. Seminarierna som är obligatoriska förbereds och redovisas individuellt eller i grupp.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

 

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier samt fullgörande av dugga (punkt 1 nedan), dels en hemtentamen samt en avslutande skrivuppgift (punkt 2 nedan).

Punkt 1
Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.
Dugga (skriftligt delprov)

Punkt 2
Skriftlig individuell hemtentamen
Författande av en avslutande individuell skrivuppgift.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, samt punkt 2, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).   

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på hemtentamen och den avslutande skrivuppgiften och sätts först när alla aktiviteter enligt punkterna 1-2 ovan är utförda.

Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid kursens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
En student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande
 

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 3

Kurslitteratur

Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten
Källström Kent, Malmberg Jonas
Sjätte upplagan : Uppsala : Iustus : [2022] : 388 sidor :
ISBN: 9789177372028
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst