Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi - professionellt resonemang 1, 12 hp

Engelskt namn: Occupational Therapy - Professional reasoning 1

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 och tillsvidare

Kurskod: 3AT321

Högskolepoäng: 12

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-05-20

Innehåll

I denna kurs som omfattar hela människans livsspann, dvs från barn till äldre, ingår lagar, förordningar och riktlinjer för hur arbetsterapeuter arbetar. Kursen möjliggör för studenten att syntetisera och tillämpa relevant kunskap från tidigare kurser i programmet. Genomgående tillämpas relevanta arbetsterapeutiska referensramar och tonvikten ligger på hur arbetsterapeutiska insatser planeras och genomförs. Den professionella värdegrunden, betydelsen av bemötande och förhållningssätt samt ett professionellt resonemang är centralt i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
 1. Beakta och redogöra för relevanta lagar, förordningar och riktlinjer samt konventioner som reglerar arbetsterapeutisk verksamhet.
 2. Motivera och planera arbetsterapeutiska insatser relaterade till muskuloskeletala, neurologiska och geriatriska sjukdomar och tillstånd.
 3. Med ett professionellt förhållningssätt motivera, planera och genomföra arbetsterapeutiska insatser relaterade till muskuloskeletala, neurologiska och geriatriska sjukdomar och tillstånd.
 4. Genomföra arbetsterapeutisk utredning, föreslå insatser och med ett professionellt språk dokumentera i journal.
 5. Genomföra arbetsterapeutisk utredning och med ett professionellt språk skriva intyg för bostadsanpassning.
 6. Samverka med andra yrkesgrupper och visa medvetenhet om det egna yrkets ansvarsområden och gränser.
 7. Reflektera över personlig utveckling mot professionalitet

Behörighetskrav

Genomgångna kurser motsvarande termin 1 och 2 inom arbetsterapeutprogrammet, enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i varierande former där föreläsningar, laborationer, seminarier och workshops förekommer. Övningar utifrån case och i möten med personer som har funktionsnedsättningar utgör viktiga inslag.

Examination

FSR 1 examineras i samtliga individuella skriftliga prov
FSR 2 examineras individuellt genom ett skriftligt prov.
FSR 3 examineras individuellt genom två praktiska prov.
FSR 4, 5 och 7 examineras genom individuella skriftliga prov
FRS 6 examineras genom muntligt prov i grupp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 31

  Handens rehabilitering. : Vol. 2 Skador, sjukdomar
  Runnquist Kerstin, Cederlund Ragnhild, Sollerman Christer, Lingstam Ronny
  Lund : Studentlitteratur : 1992 : 172 s. :
  ISBN: 91-44-37761-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Enabling occupation II : advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation : 9th Canadian occupational therapy guidelines
  Townsend Elizabeth A., Polatajko Helene J.
  2. ed. : Ottawa, Ontario : Canadian Association of Occupational Therapists : 2013 : xxiv, 428 p. :
  ISBN: 189543789X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wemmenborn Lotte
  Handbok till bra sittande : en vägledning genom förskrivningsprocessen
  Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet : cop. 2007 : 84 s. :
  ISBN: 978-91-85435-32-6 (spiralh.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  ADL-taxonomin : en bedömning av aktivitetsförmåga
  Törnquist Kristina, Sonn Ulla
  Nacka : Sveriges arbetsterapeuter : 2016 : 39, [27] s. :
  ISBN: 9789187837234
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Law Mary
  COPM Canadian Occupational Performance Measure : svensk version
  5. uppl. : Stockholm : Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter : cop. 2016 : 60 s. :
  ISBN: 9789187837203
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Taylor Renée R.
  Kielhofner's model of human occupation : theory and application
  Fifth edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2017] : xii, 499 p. :
  ISBN: 978-1-4511-9034-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Neuropsychology for occupational therapists : cognition in occupational performance
  Maskill Linda, Tempest Stephanie
  4. ed. : Hoboken, N.J. : Wiley-Blackwell : 2017 : xv, 198 pages :
  ISBN: 9781118711323
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handens rehabilitering. : Vol. 1 Undersökning, behandlingsprinciper, behandlingsmetoder
  Runnquist Kerstin, Cederlund Ragnhild, Sollerman Christer, Lingstam Ronny
  Lund : Studentlitteratur : 1992 : 144 s. :
  ISBN: 91-44-30681-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Boverkets digitala handbok om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag. https://www.boverket.se/sv/babhandboken/ Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Jacobson Dina
  Juridik för legitimerade arbetsterapeuter
  Tredje upplagan : Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter : [2019] : 77 sidor :
  ISBN: 9789187837579
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engström Bengt Ergonomi. Sittande & rullstolar [Elektronisk resurs] Engström Concept, 2014 https://www.minabibliotek.se/work/ergonomi-sittande-rullstolar?id=f648ab14-b9cc-c4bd-1395-67ca82c8115c&queryId=1d4d854d-2cf9-4606-8da6-6dfee14e20f8&resultIndex=0

  Vetenskapliga artiklar och annan litteratur kan tillkomma.

 • Giltig från: 2021 vecka 31

  Handens rehabilitering. : Vol. 2 Skador, sjukdomar
  Runnquist Kerstin, Cederlund Ragnhild, Sollerman Christer, Lingstam Ronny
  Lund : Studentlitteratur : 1992 : 172 s. :
  ISBN: 91-44-37761-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Enabling occupation II : advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation : 9th Canadian occupational therapy guidelines
  Townsend Elizabeth A., Polatajko Helene J.
  2. ed. : Ottawa, Ontario : Canadian Association of Occupational Therapists : 2013 : xxiv, 428 p. :
  ISBN: 189543789X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wemmenborn Lotte
  Handbok till bra sittande : en vägledning genom förskrivningsprocessen
  Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet : cop. 2007 : 84 s. :
  ISBN: 978-91-85435-32-6 (spiralh.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  ADL-taxonomin : en bedömning av aktivitetsförmåga
  Törnquist Kristina, Sonn Ulla
  Nacka : Sveriges arbetsterapeuter : 2016 : 39, [27] s. :
  ISBN: 9789187837234
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Law Mary
  COPM Canadian Occupational Performance Measure : svensk version
  5. uppl. : Stockholm : Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter : cop. 2016 : 60 s. :
  ISBN: 9789187837203
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Taylor Renée R.
  Kielhofner's model of human occupation : theory and application
  Fifth edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2017] : xii, 499 p. :
  ISBN: 978-1-4511-9034-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jacobson Dina
  Juridik för legitimerade arbetsterapeuter
  Tredje upplagan : Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter : [2019] : 77 sidor :
  ISBN: 9789187837579
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Neuropsychology for occupational therapists : cognition in occupational performance
  Maskill Linda, Tempest Stephanie
  4. ed. : Hoboken, N.J. : Wiley-Blackwell : 2017 : xv, 198 pages :
  ISBN: 9781118711323
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Boverkets digitala handbok om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag. https://www.boverket.se/sv/babhandboken/ Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Engström Bengt Ergonomi. Sittande & rullstolar [Elektronisk resurs] Engström Concept, 2014 https://www.minabibliotek.se/work/ergonomi-sittande-rullstolar?id=f648ab14-b9cc-c4bd-1395-67ca82c8115c&queryId=1d4d854d-2cf9-4606-8da6-6dfee14e20f8&resultIndex=0

  Vetenskapliga artiklar och annan litteratur kan tillkomma.

 • Giltig från: 2020 vecka 33

  Handens rehabilitering. : Vol. 2 Skador, sjukdomar
  Runnquist Kerstin, Cederlund Ragnhild, Sollerman Christer, Lingstam Ronny
  Lund : Studentlitteratur : 1992 : 172 s. :
  ISBN: 91-44-37761-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Enabling occupation II : advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation : 9th Canadian occupational therapy guidelines
  Townsend Elizabeth A., Polatajko Helene J.
  2. ed. : Ottawa, Ontario : Canadian Association of Occupational Therapists : 2013 : xxiv, 428 p. :
  ISBN: 189543789X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wemmenborn Lotte
  Handbok till bra sittande : en vägledning genom förskrivningsprocessen
  Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet : cop. 2007 : 84 s. :
  ISBN: 978-91-85435-32-6 (spiralh.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  ADL-taxonomin : en bedömning av aktivitetsförmåga
  Törnquist Kristina, Sonn Ulla
  Nacka : Sveriges arbetsterapeuter : 2016 : 39, [27] s. :
  ISBN: 9789187837234
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Law Mary
  COPM Canadian Occupational Performance Measure : svensk version
  5. uppl. : Stockholm : Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter : cop. 2016 : 60 s. :
  ISBN: 9789187837203
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Taylor Renée R.
  Kielhofner's model of human occupation : theory and application
  Fifth edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2017] : xii, 499 p. :
  ISBN: 978-1-4511-9034-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jacobson Dina
  Juridik för legitimerade arbetsterapeuter
  Tredje upplagan : Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter : [2019] : 77 sidor :
  ISBN: 9789187837579
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Neuropsychology for occupational therapists : cognition in occupational performance
  Maskill Linda, Tempest Stephanie
  4. ed. : Hoboken, N.J. : Wiley-Blackwell : 2017 : xv, 198 pages :
  ISBN: 9781118711323
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engström Bengt Ergonomi. Sittande & rullstolar[Elektronisk resurs] Engström Concept, 2014 Obligatorisk https://www.minabibliotek.se/work/ergonomi-sittande-rullstolar?id=f648ab14-b9cc-c4bd-1395-67ca82c8115c&queryId=1d4d854d-2cf9-4606-8da6-6dfee14e20f8&resultIndex=0 Boverkets digitala handbok om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag. https://www.boverket.se/sv/babhandboken/ Obligatorisk

  Vetenskapliga artiklar och annan litteratur kan tillkomma.

 • Giltig från: 2020 vecka 32

  Äldre och matsituationen : om att äta och dricka på ett säkrare sätt
  Bergerson Gunilla, Larsson Ingrid
  Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet : cop. 2009 : 31 s. :
  http://www.hi.se/Global/pdf/2009/09304-aldreochmatsituationen.pdf
  ISBN: 978-91-85435-59-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Geriatrik : ur ett tvärprofessionellt perspektiv
  Bondevik Margareth, Nygaard Harald, Steensaeth Yngve
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 389 s. :
  ISBN: 91-44-03258-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hjalmarson Jenny
  Bostadsutformning : när förmågor ändras och anpassningar behövs
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 134 s. :
  ISBN: 978-91-44-07237-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hjalmarson Jenny
  Förflyttningskunskap och ergonomi i vården
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 133 s. :
  ISBN: 978-91-44-07127-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kielhofner Gary
  A Model of human occupation : theory and application
  4. ed. : Baltimore, MD : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2008 : xvii, 565 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0740/2007031774-d.html
  ISBN: 978-0-7817-6996-9 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handens rehabilitering. : Vol. 2 Skador, sjukdomar
  Runnquist Kerstin, Cederlund Ragnhild, Sollerman Christer, Lingstam Ronny
  Lund : Studentlitteratur : 1992 : 172 s. :
  ISBN: 91-44-37761-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Enabling occupation II : advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation : 9th Canadian occupational therapy guidelines
  Townsend Elizabeth A., Polatajko Helene J.
  2. ed. : Ottawa, Ontario : Canadian Association of Occupational Therapists : 2013 : xxiv, 428 p. :
  ISBN: 189543789X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wemmenborn Lotte
  Handbok till bra sittande : en vägledning genom förskrivningsprocessen
  Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet : cop. 2007 : 84 s. :
  ISBN: 978-91-85435-32-6 (spiralh.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jacobson Dina
  Juridik för legitimerade arbetsterapeuter
  2., rev. uppl. : Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter : cop. 2014 : 56 s. :
  ISBN: 978-91-87837-02-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Neuropsychology for occupational therapists [Elektronisk resurs] : cognition in occupational performance
  Grieve June I., Gnanasekaran Linda.
  3. ed. : Chichester : John Wiley & Sons, Ltd. : 2008 : 247 p. :
  ISBN: 978-1-4443-2260-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  ADL-taxonomin : en bedömning av aktivitetsförmåga
  Törnquist Kristina, Sonn Ulla
  Nacka : Sveriges arbetsterapeuter : 2016 : 39, [27] s. :
  ISBN: 9789187837234
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Law Mary
  COPM Canadian Occupational Performance Measure : svensk version
  5. uppl. : Stockholm : Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter : cop. 2016 : 60 s. :
  ISBN: 9789187837203
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engström Bengt Ergonomi. Sittande & rullstolar[Elektronisk resurs] Engström Concept, 2014 Obligatorisk https://www.minabibliotek.se/work/ergonomi-sittande-rullstolar?id=f648ab14-b9cc-c4bd-1395-67ca82c8115c&queryId=1d4d854d-2cf9-4606-8da6-6dfee14e20f8&resultIndex=0

  Vetenskapliga artiklar och annan litteratur kan tillkomma.