"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arktisk vetenskap, 4,5 hp

Engelskt namn: Arctic Science

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 5FY217

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-05-10

Innehåll

Kursen ges på distans med en träff i Kiruna. Kursen inleds med introducerande föreläsningar om Arktis. Studenterna arbetar därefter med uppgifter för att förbereda sig inför träffen. Forskningsverksamheten i Kirunaområdet introduceras genom föreläsningar och studiebesök i Kiruna. Ämnen som tas upp inkluderar magnetosfärsfysik, norrskensfysik och observationer, polära stratosfäriska moln, optiska fenomen i polarregionerna, snö- och isrelaterade fenomen inklusive is i solsystemet, klimatets påverkan på den arktiska miljön samt hur människokroppen påverkas av kylan. Under träffen genomför studenterna kursens laborationsdel. Laborationsdelen består av en snöövning och observationer av norrsken. Projektdelen, som genomförs på distans, består av en uppgift där studenter bearbetar data om arktisk miljö och skriver synopsis till en vetenskaplig publikation som relateras till kursens innehåll. Kursen omfattar en teorimodul om 1,5 hp, en laborationsmodul om 1,5 hp och en projektmodul om 1,5 hp.

Förväntade studieresultat

För att uppfylla målen för kunskap och förståelse ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

 • ingående förklara hur norrsken uppstår och hur norrsken ser ut
 • beskriva hur iskristaller formas i luften
 • förklara under vilka omständigheter laviner äger rum
 • ge exempel på var is kan finnas på andra platser i solsystemet
 • beskriva optiska fenomen som man kan se i Arktis och förklara hur de uppstår
 • systematiskt sammanfatta anledningar till att man bedriver forskning på nordliga breddgrader
 • visa förståelse för hur människokroppen påverkas av låga temperaturer.

För att uppfylla målen för färdighet och förmåga ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

 • undersöka väder- och rymddata för att uppskatta sannolikheten för norrskensaktivitet
 • undersöka snö för att identifiera svaga lager i snön
 • kritiskt analysera en artikel om arktisk vetenskap och sammanfatta viktiga resultat.

För att uppfylla målen för värdering och förhållningssätt ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

 • uppvisa medvetenhet om hur klimatförändringar påverkar den arktiska miljön
 • visa samarbetsförmåga med andra personer, särskilt under praktiska uppgifter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, studiebesök samt handledning vid laborationer. Laborationer och projekt är obligatoriska moment i kursen. Utöver schemalagda aktiviteter förutsätts även individuellt arbete med kursmaterialet.

Examination

Examinationen på kursens teorimodul sker individuellt genom bedömning av 2 skriftliga inlämningsuppgifter. Uppgifterna prövar studentens förmåga att genomföra beräkningar och beskrivningar kopplade till kursens innehåll. Vid bedömning inom teorimodulen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Examinationen på kursens laborationsmodul sker i grupp, med individuell bedöming, genom skriftliga rapporter och muntliga redovisningar. Vid bedömning inom laborationsmodulen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Examinationen på kursens projektmodul sker individuellt genom bedömning av studentens arbete med att bearbeta data om arktisk miljö och bedömning av studentens synopsis till en vetenskaplig publikation som relateras till kursens innehåll. Vid bedömning inom projektmodulen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla moduler är godkända. Under förutsättning att alla moduler är godkända blir betyget på hela kursen detsamma som på teorimodulen. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsvariation. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Arktisk vetenskap A 4,5 hp (5FY105) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna. I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur