"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arrangering, komposition och musikteori 1, 30 hp

Engelskt namn: Arranging, Composing and Music Theory 1

Denna kursplan gäller: 2023-05-15 och tillsvidare

Kurskod: 1MU053

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2023-03-15

Innehåll

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att utveckla grundläggande kunskaper inom arrangering, komposition och musikteori. Innehållet bygger på genomgångar, videoföreläsningar, diskussioner kring grundläggande stilpraxis för arrangering och komposition inom olika musikaliska kontexter och för olika instrumentsättningar. Återkommande individuell och gruppbaserad respons fungerar som ett verktyg för lärande och utveckling i sammanhanget. Den konstnärliga kompositions- och arrangeringsprocessen sätts även i ett vetenskapligt perspektiv genom studier och analys av litteratur och forskning inom området. Ett fortlöpande spår genom kursens gång är en tydlig grundläggande musikteoretisk förankring samt en kontinuerlig praktisk tillämpning av olika aspekter av det musikteoretiska området olika delar. 
 
Delkurs 1 - Melodiskapande och Harmonik 1, 7,5 hp 
Delkursen innefattar grundläggande arbete inom digitala verktyg för musikskapande, musikteori, arrangering och komposition. Fokus ligger på tillämpning av dessa beståndsdelar inom temana melodiskapande och harmonik. Uppgifterna innefattar praktisk tillämpning av musikteoretiska kunskaper i relation till fundamentala musikaliska byggstenar såsom melodik, och harmonisering, samt musikaliska analysverktyg. 
 
Delkurs 2 - Flerstämmighet 1, 7,5 hp 
Delkursen innefattar grundläggande arbete inom digitala verktyg för musikskapande, musikteori, arrangering och komposition. Fokus ligger på tillämpning av dessa beståndsdelar inom temat flerstämmighet. Uppgifterna innefattar praktisk tillämpning av musikteoretiska kunskaper med utgångspunkt i flerstämmighet, musikaliska lager och fyrstämmig sats. 
 
Delkurs 3 - Klang och Sound 1, 7,5 hp 
Delkursen innefattar grundläggande arbete inom arrangering och komposition med fokus på klang och sound. Detta utifrån studier i analoga, såväl som digitala musikinstruments och ljudbearbetningsprograms klangliga och tekniska möjligheter och begränsningar. 
 
Delkurs 4 - Storform och projektarbete 1, 7,5 hp
 
Delkursen innefattar grundläggande arbete med musikens övergripande former och strukturer. Delkursen sammanbinder de tidigare momenten, vilket utmynnar i ett tvådelat musikaliskt och skriftligt projektarbete. 

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse 

 • redogöra för digitala verktyg i arrangerings- och kompositionsarbete med melodik och harmonik, flerstämmighet, klang samt storform på ett grundläggande sätt. 
 • redogöra för musikteoretiska begrepp samt deras användning och betydelse i arrangerings- och kompositionsarbete med melodik och harmonik, flerstämmighet, klang samt storform på ett grundläggande sätt. 
 • definiera analoga och digitala instrument samt ljudbearbetningsprograms begränsningar och möjligheter avseende klang på ett grundläggande sätt. 
 • beskriva på ett grundläggande sätt den musikaliska formens betydelse för det ljudande musikaliska resultatet. 
 • redogöra på ett grundläggande sätt för ämnesområdets vetenskapliga grund, tillämpliga metoder inom kursens ämnesinriktning, fördjupning inom en del av ämnesområdet samt översiktlig orientering om för fältet aktuella forskningsfrågor. 

Färdighet och förmåga 

 • tillämpa digitala verktyg i arrangerings- och kompositionsarbete med melodik och harmonik flerstämmighet, klang samt storform på ett grundläggande sätt. 
 • tillämpa musikaliska analysverktyg på ett grundläggande sätt. 
 • självständigt skapa musikaliska uttryck med fokus på melodi och harmonik, flerstämmighet, klang samt storform på ett grundläggande sätt. 
 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer relaterat till arrangering/komposition/musikteori/digitala musikverktyg på ett grundläggande sätt. 
 • på ett grundläggande sätt identifiera, formulera, genomföra och rapportera en undersökning av en konstnärlig process relaterat till arrangering/komposition/musikteori/digitala musikverktyg. 
 • förhålla sig till en given tidsram. 
 • muntligt och skriftligt, på ett grundläggande sätt, redogöra för och diskutera information, utmaningar och möjligheter inom kursens ämnesinriktning arrangering/komposition/musikteori/digitala musikverktyg, i dialog med andra. 
 • förbereda och genomföra ett musikaliskt projekt från musikalisk idé till färdigt resultat med koppling till arrangering/komposition/musikteori/digitala musikverktyg. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

 • värdera och förhålla sig till grundläggande musikteori vid eget arrangerings- och kompositionsarbete med melodik och harmonik, flerstämmighet, klang samt storform på ett grundläggande sätt. 
 • skriftligt reflektera, redogöra och ta ställning till den egna kreativa processen. 
 • ta ställning, på ett grundläggande sätt, till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med fokus på genus och hållbar utveckling inom arrangering/komposition/musikteori/digitala musikverktyg. 
 • i skrift värdera, problematisera och redogöra för kursens kunskapsområde och dess roll i samhället på ett grundläggande sätt. 
 • på ett grundläggande sätt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom området musikkomposition, arrangering, musikteori och digitala musikverktyg, samt utveckla sin kompetens. 

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och diskussioner. Föreläsningar och seminarier förekommer både i realtid och som inspelade videoföreläsningar som tas del av via digital lärplattform. Seminarier, enskilda övningar och gruppövningar är obligatoriska inslag i undervisningen. I kursen integreras teoretiska och vetenskapliga begrepp i den praktiska och konstnärliga verksamheten med koppling till den egna musikaliska praktiken. 

Examination

Studenterna examineras individuellt och i grupp genom gestaltande och skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier samt skriftlig rapport vid slutdokumentation av enskilt arbete.  

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov och kan göras för student som erhållit beslut om stöd. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

För att få betyget "Väl godkänd" på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 22,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.  
 
En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett underkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. 

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är kursens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas, annars måste de göras eller lämnas in vid nytt provtillfälle. 

Kursen får inte ingå i en examen tillsammans med Arrangering, komposition och musikteori 1 (1MU025), Arrangering, komposition och musikteori 2 (1MU026), Arrangering, komposition och musikteori 3 (1MU030), Arrangering, komposition och musikteori 4 (1MU037).  

Kursen ersätter tidigare kursplan Arrangering, komposition och musikteori (1MU021). I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. För praktik/VFU garanteras minst ett provtillfälle (inklusive ordinarie provtillfälle).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.