"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Atom- och molekylfysik, 7,5 hp

Engelskt namn: Atomic and Molecular Physics

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 5FY213

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-02-24

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-02-14

Innehåll

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om atomers och molekylers struktur. Systemen behandlas med en successivt ökande komplexitetsgrad. Väteatomen behandlas först, därefter helium, alkaliatomer och övriga atomer. En konkret tillämpning av störningsräkning, och av kvantmekanik i allmänhet, ges då man i behandlingen går från centralfältsapproximationen och gradvis inför banimpulsmoment, spinn, spinn-banväxelverkan, kärneffekter och påverkan av externa fält. De molekyler som betraktas är först diatomära. Born-Oppenheimerapproximationen gås igenom. Bindningsmekanismer som jonbindning och kovalent bindning introduceras och ges en kvantmekanisk bakgrund. Vibrations- och rotationsstrukturer gås igenom. Kursen avslutas med komplicerade polyatomära molekyler. I kursen ingår obligatoriska laborationer. Kursen omfattar en teorimodul om 6,5 hp, en experimentell laborationsmodul om 0,5 hp och en datorlaborationsmodul om 0,5 hp.

Förväntade studieresultat

För att uppfylla målen för kunskap och förståelse ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

  • ingående redogöra för hur väteatomen och flerelektronatomer är uppbyggda
  • ingående förklara vad spinn-banväxelverkan och finstruktur är
  • systematiskt sammanfatta kärneffekter såsom hyperfinstruktur och isotopskift
  • kritisk beskriva molekylära potentialer och Born-Oppenheimer-approximationen
  • ge fördjupad förklaring till hur två atomer kan bilda en diatomär molekyl.

För att uppfylla målen för färdighet och förmåga ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

  • kritiskt tillämpa kvantmekanik och störningsräkning för att lösa enkel atomär struktur
  • självständigt avgöra atomära termer i LS-koppling
  • självständigt göra beräkningar av molekylära vibrationer och rotationer
  • kritiskt beskriva och beräkna hur strukturen hos atomer och molekyler påverkas av externa fält.

För att uppfylla målen för värdering och förhållningssätt ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 

  • kritiskt diskutera aktuell forskning inom atom- och molekylfysik.

Behörighetskrav

Tidigare högskolestudier om minst 90 högskolepoäng inklusive Kvantmekanik 1, 6 hp, eller motsvarande. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektionsundervisning, räkneövningar samt handledning vid laborationer. Laborationerna är obligatoriska. Utöver schemalagda aktiviteter förutsätts även individuellt arbete med kursmaterialet.

Examination

Examinationen på kursens teorimodul sker individuellt i form av en skriftlig salstentamen vid kursens slut. På skriftlig salstentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Examinationen på kursens experimentella laborationsmodul sker i grupp, med individuell bedömning, genom skriftliga rapporter och muntliga redovisningar. På skriftliga rapporter och på muntliga redovisningar sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela modulen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget Godkänt (G) sätts först då samtliga rapporter och redovisningar är godkända.

Examinationen på kursens datorlaborationsmodul sker i grupp, med individuell bedömning, genom skriftliga rapporter och muntliga redovisningar. På skriftliga rapporter och på muntliga redovisningar sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela modulen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget Godkänt (G) sätts först då samtliga rapporter och redovisningar är godkända.

På hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla moduler är godkända. Under förutsättning att alla moduler är godkända blir betyget på hela kursen detsamma som på teorimodulen. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsvariation. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Atom- och molekylfysik C 7,5 hp (5FY006) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna. I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 35

Foot Christopher J.
Atomic physics
Oxford : Oxford University Press : 2005 : xiii, 331 s. :
ISBN: 0-19-850695-3 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Demtröder Wolfgang
Molecular physics : theoretical principles and experimental methods
Weinheim : Wiley-VCH : 2005 : xiv, 470 s. :
ISBN: 3-527-40566-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Laborationsinstruktioner.