"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att läsa och skriva i lärarutbildning och läraryrket, 7,5 hp

Engelskt namn: Reading and Writing in Teacher Education and the Teaching Profession

Denna kursplan gäller: 2024-05-13 och tillsvidare

Kurskod: 6SV091

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-18

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2024-03-12

Innehåll

Kursen är en introduktion till läsande och skrivande inom lärarutbildning och inom läraryrket. I kursen behandlas strategier för att läsa och skriva olika typer av texter, att analysera och förstå texters budskap samt att kommentera olika aspekter av egna och andras texter ur olika perspektiv, såsom genre, textstruktur och språklig form. Detta tränas genom analys och produktion av olika texter samt responsgivning. I kursen introduceras också teoretiska begrepp med anknytning till skrivande och textutformning.

Kursen består av tre delkurser
Delkurs 1: Skriva återberättande och ge respons (2 hp)
Delkurs 2: Skriva, generera text och ge respons (2 hp)
Delkurs 3: Skriftkompetens i läraryrket (3,5 hp)

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna 
 
Kunskap och förståelse 

 • visa kännedom om skriftpraktiker i högre utbildning och yrkesliv; 
 • visa kännedom om typiska drag i relevanta textgenrer; 

Färdighet och förmåga 

 • kritiskt granska texter utifrån angivna kriterier; 
 • i texter identifiera sändare och sändares uttalade samt outtalade syfte; 
 • urskilja och sammanfatta texters centrala innehåll och primära budskap; 
 • använda grundläggande textteoretiska begrepp för att kommentera egna och andras texter; 
 • producera situations- och mottagaranpassade texter; 
 • producera texter som möter genrespecifika krav; 
 • använda svenska ordböcker och skrivhandböcker som redskap i det egna skrivandet; 
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt relevanta skriftspråksnormer; 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • reflektera över det egna skrivandet; 
 • reflektera över AI-generering av text;
 • på ett respektfullt och adekvat sätt formulera omdömen om och kritik av andras texter.  

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och responsgivning via en digital lärplattform.

Examination

Delkurs 1 och 2 examineras genom bedömning av individuella skriftliga inlämningar och responsgivning. Delkurs 3 examineras genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift. För godkänt betyg på delkurs 2 krävs godkänt betyg på tidigare delkurs och för godkänt betyg på delkurs 3 krävs godkänt betyg på de båda tidigare delkurserna.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 
Vid examination av delkurs 1 och 2 används betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Vid examination av delkurs 3 används betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För godkänt betyg på kursen krävs att alla examinationer är godkända. För att få betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på delkurs 3. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 
 
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 20

Akademiskt läsande och skrivande
Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 356 sidor :
ISBN: 9789144151045
Se Umeå UB:s söktjänst

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-06916-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Skriv med egen röst : råd för uppsatsskrivande studenter
Hellspong Lennart, Santesson Sara
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2023] : 158 sidor :
ISBN: 9789144165936
Se Umeå UB:s söktjänst

Karlsson Ola
Svenska skrivregler
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
ISBN: 978-91-47-11149-7
Se Umeå UB:s söktjänst

Karlsson Ola
Snabba skrivregler – i skolan och på jobbet
Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet : 2024 :
Länk

Strömquist Siv
Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Nionde upplagan : Malmö : Gleerups : [2023] : 284 sidor :
ISBN: 9789151109749
Se Umeå UB:s söktjänst

Winzell Helen
Lära för skrivundervisning : en studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket
Upplaga 1 : Linköping : Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation : 2018 : 260 sidor :
Sammanfattning och fulltext från Linköping University Electronic Press
ISBN: 9789176851791
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och andra texter tillgängliga via nätet tillkommer, ca 100 sidor.