Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Att skriva om samtida konst, 7,5 hp

Engelskt namn: Writing about Contemporary Art

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1KB002

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-03-10

Innehåll

Kursen riktar sig till den som vill fördjupa sin färdighet i att skriva om samtida konst. Teoretisk kunskap om samtida konstuttryck blandas med konst- och textanalyser. Dessutom tillkommer skriftliga övningar i form av bland annat twitterinlägg, konstkritik och essäskrivande där studenten utgår från egna erfarenheter av samtidskonst genom exempelvis utställningar eller offentlig konst. Studenten får även öva sig i att kritiskt granska andras inlämnade uppgifter och avslutningsvis genomföra en egen formulerad fördjupningsuppgift.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa grundläggande kunskaper om olika former av konstkritik
  • visa grundläggande kunskaper om samtidskonst
  • kritiskt granska och analysera olika genrer av skrivande i relation till samtidskonst
  • utföra egna skriftliga analyser och tolkningar av samtidskonst
  • självständigt formulera en fördjupningsuppgift och genomföra den.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av skriftliga instruktioner på lärplattform, litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter. Några av uppgifterna baseras på den egna erfarenheten av konst, varför studerande uppmanas att besöka konstutställningar eller studera tillgänglig samtida offentlig konst.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Se Studentcentrums hemsida för mer information.
 
 

Examination

Examinationen sker fortlöpande genom skriftliga uppgifter. Uppgifterna läggs upp på lärplattformen under kursens gång. Den sista examinerande uppgiftens inlämningsdatum gäller som examinationsdatum. Bedömningen ska enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen som helhet. Examination sker enligt graderna VG Väl godkänd, G Godkänd och U Underkänd.
 
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. För att bli väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på mer än 50% av de inlämnade examinationsuppgifterna. 
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Studerande som registrerats på en kurs och aktivt har påbörjat den, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst/högst fem gånger på kursen. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
 
 

Kursen ersätter den tidigare kursen 1KN030 Att skriva om samtida konst 7,5 hp och kan inte tas med i en examen med denna.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 36

För kursen gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader för kursens start.

Stallabrass Julian
Contemporary art : a very short introduction
Oxford : Oxford University Press : 2006 : 154 s. :
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0626/2006281358-t.html
ISBN: 9780192806468 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Williams Gilda
How to write about contemporary art
London : Thames & Hudson : 2014 : 264 s. :
ISBN: 9780500291573
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Anvisat material och kompendier.

Referenslitteratur

Bäst i text :b en bok
Dalström Tomas, Dalström Tomas, Dalström Tomas
Stockholm : Koala Publishing : [2007] : 59, 179 s. :
http://www.bastitext.se
ISBN: 978-91-975165-7-0
Se bibliotekets söktjänst

Mattson Anki
Bästa språktipsen
1. uppl. : Stockholm : Prodicta : [2012] : 127 s. :
ISBN: 978-91-979932-1-0
Se bibliotekets söktjänst