"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att skriva om samtida konst, 7,5 hp

Engelskt namn: Writing about Contemporary Art

Denna kursplan gäller: 2024-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 1KB002

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-03-10

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2023-10-03

Innehåll

Kursen riktar sig till den som vill fördjupa sin färdighet i att skriva om samtida konst. Teoretisk kunskap om samtida konstuttryck blandas med konst- och textanalyser. Dessutom tillkommer skriftliga övningar i form av bland annat konstkritik, korta texter anpassade för sociala medier och essäskrivande där studenten utgår från egna erfarenheter av samtidskonst genom exempelvis utställningar eller offentlig konst.

Kursen är indelad i två moduler:
 
Modul 1. Samtida konst, 1,5 hp
Contemporary art
Modulen är en introduktion till begreppet samtida konst och hur konstupplevelsen kan formuleras i ord. 

Modul 2. Konst i text, 6 hp
Writing about art
Modulen innefattar analyser av olika slags texter om konst och utställningar, behandlar konstkritikens och konstkritikerns roll och ger verktyg för att utveckla det egna skrivandet om konst. 

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

Modul 1: Samtida konst, 1,5 hp

För godkänd kurs ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse 

  • visa grundläggande kunskaper om samtidskonst
     

För godkänd kurs ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • utföra en egen skriftlig analys av en konst- eller utställningsrecension.

Modul 2. Konst i text, 6 hp

För godkänd kurs ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse 

  • visa grundläggande kunskaper om  konstkritikens och konstkritikerns roll

För godkänd kurs ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga

  • kunna skriva om samtidskonst inom olika textgenrer och format

För godkänd kurs ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • utföra egna skriftliga kritiska analyser och tolkningar av samtidskonst och konstutställningar

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och består av skriftliga uppgifter, litteraturstudier, seminarier, föreläsningar och analysövningar via digitala plattformar. Några av uppgifterna baseras på den egna erfarenheten av konst, varför studerande uppmanas att besöka konstutställningar eller studera tillgänglig samtida offentlig konst. För studenter som studerar i Umeå eller har möjlighet att resa hit kan någon gemensam aktivitet arrangeras i mån av resurs.

I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Se Studentcentrums hemsida för mer information.

Examination

Modul 1: Samtida konst, 1,5 hp
Modulen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Betygsskalan för individuell examinationsuppgift är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på individuell examinationsuppgift. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Väl godkänd på individuell examinationsuppgift.

Modul 2. Konst i text, 6 hp
Modulen examineras genom ett seminarium, skriftliga inlämningar och en individuell skriftlig examinationsuppgift. Betygsskalan för individuell examinationsuppgift är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på individuell examinationsuppgift. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Väl godkänd på individuell examinationsuppgift.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på modul 2.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

 Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter den tidigare kursen 1KN030 Att skriva om samtida konst 7,5 hp och kan inte tas med i en examen med denna.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 3

För kursen gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader för kursens start.

Modul 1 Samtida konst 3 hp

Karlholm Dan
Kontemporalism : om samtidskonstens historia och framtid
Stockholm : Axl Books : 2014 : 359 s. :
ISBN: 9789186883287
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Urval, ca 20 sidor

Contemporary Art : 1989 to the Present
Dumbadze Alexander, Hudson Suzanne
2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Urval, ca 220 sidor

Williams Gilda
How to write about contemporary art
London : Thames & Hudson : 2014 : 264 s. :
ISBN: 9780500291573
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s 9-41

Artiklar enligt lärares anvisningar tillkommer

Referenslitteratur

Stallabrass Julian
Contemporary art : a very short introduction
Oxford : Oxford University Press : 2006 : 154 s. :
ISBN: 9780192806468 (hft.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Modul 2. Konst i text 4,5 hp

Deepwell Katy
Art Criticism and the State of Feminist Art Criticism
Arts (Basel), 2020, Vol.9 (1), p.28 : 2020 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_7479e999a55f42a8a43f10db4eb75172
Obligatorisk

Tillberg Margareta
Pressures on art criticism : what is an independent art critic today?
Lund : The Swedish Art Critics Association Press : cop. 2009 : 146 s. :
ISBN: 9789163349607
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: "Independencies and Interdependencies in Art Criticism Today", http://aicasweden.se/wp-content/uploads/2015/04/Pressures.pdf

The state of art criticism
Elkins James, Newman Michael
New York : Routledge : 2008 : x, 410 s. :
ISBN: 978-0-415-97787-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: James Elkins, "On the Absence of Judgement in Art Criticism", Michel Schreyach, "The Recovery of Criticism" Boris Groys: "Critical Reflection"

Elkins James
How To Look at Mondrian?
Huffington Post Blog : 2017 :
https://www.huffpost.com/entry/post_1036_b_756669
Obligatorisk

Contemporary Art : 1989 to the Present
Dumbadze Alexander, Hudson Suzanne
2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Urval, ca 240 sidor

Serrell Beverly.
Exhibit labels : an interpretive approach
2. ed. : Maryland : Rowman & Littlefield : 2015 : XI, 363 S. :
Inhaltsverzeichnis
ISBN: 9781442249028
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Urval, ca 15 sidor

Thompson Susannah
The Dress of Thought : Form and style in contemporary art writing
Journal of Writing in Creative Practice : 2017 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/scopus2-s2.0-85041696173
Obligatorisk
Läsanvisning: Sidorna 101-121

Williams Gilda
How to write about contemporary art
London : Thames & Hudson : 2014 : 264 s. :
ISBN: 9780500291573
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: s 42-264

Referenslitteratur

Dalström Tomas
Bäst i text : läseboken : skrivboken
3. uppl. : Ystad : Meetings International Publishing : 2014 : 57, 198 s. :
Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990018848500404996

Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister
Götlind Anna, Linnarsson Magnus
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
ISBN: 9789144103365
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990019414840404996

Mattson Anki
Bästa språktipsen
1. uppl. : Stockholm : Prodicta : [2012] : 127 s. :
ISBN: 978-91-979932-1-0
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar enligt lärares anvisningar tillkommer.