Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att skriva om samtida konst, 7,5 hp

Engelskt namn: Writing about Contemporary Art

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1KB002

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-03-10

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-02-17

Innehåll

Kursen riktar sig till den som vill fördjupa sin färdighet i att skriva om samtida konst, delvis ur ett internationellt perspektiv. Teoretisk kunskap om samtida konstuttryck blandas med konst- och textanalyser. Dessutom tillkommer skriftliga övningar i form av bland annat twitterinlägg, konstkritik och essäskrivande där studenten utgår från egna erfarenheter av samtidskonst genom exempelvis utställningar eller offentlig konst. Studenten får avslutningsvis genomföra en egen formulerad fördjupningsuppgift.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
 • visa grundläggande kunskaper om olika former av konstkritik
 • visa grundläggande kunskaper om samtidskonst
 • kritiskt granska och analysera olika genrer av skrivande i relation till samtidskonst
 • utföra egna skriftliga analyser och tolkningar av samtidskonst
 • självständigt formulera en fördjupningsuppgift och genomföra den.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av skriftliga instruktioner på lärplattform, litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter. Några av uppgifterna baseras på den egna erfarenheten av konst, varför studerande uppmanas att besöka konstutställningar eller studera tillgänglig samtida offentlig konst.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Se Studentcentrums hemsida för mer information.

Examination

Examinationen sker fortlöpande genom skriftliga uppgifter. Uppgifterna läggs upp på lärplattformen under kursens gång. Den sista examinerande uppgiftens inlämningsdatum gäller som examinationsdatum. Bedömningen ska enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen som helhet. Examination sker enligt graderna VG Väl godkänd, G Godkänd och U Underkänd.
 
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. För att bli väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på den avslutande examinerande fördjupningsuppgiften.

Bedömningen ska enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen som helhet. Examination sker enligt graderna VG Väl godkänd, G Godkänd och U Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Studerande som registrerats på en kurs och aktivt har påbörjat den, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på kursen. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter den tidigare kursen 1KN030 Att skriva om samtida konst 7,5 hp och kan inte tas med i en examen med denna.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  För kursen gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader för kursens start.

  Deepwell Katy
  Art Criticism and the State of Feminist Art Criticism
  Arts (Basel), 2020, Vol.9 (1), p.28 : 2020 :
  https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_7479e999a55f42a8a43f10db4eb75172
  Obligatorisk

  The state of art criticism
  Elkins James, Newman Michael
  New York : Routledge : 2008 : x, 410 s. :
  ISBN: 978-0-415-97787-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Michel Schreyach, "The Recovery of Criticism", Boris Groys: "Critical Reflection"; James Elkins, "On the Absence of Judgement i Art Criticism" https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990010245530404996

  Elkins James
  How To Look at Mondrian?
  Huffington Post Blog : 2017 :
  https://www.huffpost.com/entry/post_1036_b_756669
  Obligatorisk

  Karlholm Dan
  Kontemporalism : om samtidskonstens historia och framtid
  Stockholm : Axl Books : 2014 : 359 s. :
  ISBN: 9789186883287
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval, ca 20 sidor.

  Serrell Beverly.
  Exhibit labels : an interpretive approach
  2. ed. : Maryland : Rowman & Littlefield : 2015 : XI, 363 S. :
  Inhaltsverzeichnis
  ISBN: 9781442249028
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval, ca 50 s.

  Stallabrass Julian
  Contemporary art : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2006 : 154 s. :
  ISBN: 9780192806468 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990018975660404996

  Thompson Susannah
  The Dress of Thought : Form and style in contemporary art writing
  Journal of Writing in Creative Practice : 2017 :
  https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/scopus2-s2.0-85041696173
  Obligatorisk

  Tillberg Margareta
  Pressures on art criticism : what is an independent art critic today?
  Lund : The Swedish Art Critics Association Press : cop. 2009 : 146 s. :
  ISBN: 9789163349607
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillberg, "Independencies and Interdependencies in Art Criticism Today; Vogel, "At Your Service"; Capelàn och Noring, "What Does the Artist Have to Say about Art Criticism?" Pdf via: http://aicasweden.se/wp-content/uploads/2015/04/Pressures.pdf

  Williams Gilda
  How to write about contemporary art
  London : Thames & Hudson : 2014 : 264 s. :
  ISBN: 9780500291573
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990018975620404996

  Läsanvisningar meddelas vid kursstart. Artiklar enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Referenslitteratur

  Dalström Tomas
  Bäst i text : läseboken : skrivboken
  3. uppl. : Ystad : Meetings International Publishing : 2014 : 57, 198 s. :
  Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990018848500404996

  Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister
  Götlind Anna, Linnarsson Magnus
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144103365
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma990019414840404996

  Mattson Anki
  Bästa språktipsen
  1. uppl. : Stockholm : Prodicta : [2012] : 127 s. :
  ISBN: 978-91-979932-1-0
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 37

  För kursen gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader för kursens start.

  Ahlmér Anneli
  Vad är grejen? : 4 steg till din första journalistiska artikel
  Enskede : Byline : 2012 : 78 s. :
  ISBN: 978-91-980088-0-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vad är grejen med samtidskonst? : en handbok för nyfikna
  Olsson Angelica, Lundmark Karin
  Göteborg : Kultur i Väst : 2016 : 73 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921509301104996

  Stallabrass Julian
  Contemporary art : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2006 : 154 s. :
  ISBN: 9780192806468 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Williams Gilda
  How to write about contemporary art
  London : Thames & Hudson : 2014 : 264 s. :
  ISBN: 9780500291573
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thompson Susannah
  The Dress of Thought : Form and style in contemporary art writing
  Journal of Writing in Creative Practice : 2017 :
  https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/scopus2-s2.0-85041696173
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 101-121

  Artiklar och material enligt lärares anvisningar tillkommer.

  Referenslitteratur

  Bäst i text :b en bok
  Dalström Tomas, Dalström Tomas, Dalström Tomas
  Stockholm : Koala Publishing : [2007] : 59, 179 s. :
  http://www.bastitext.se
  ISBN: 978-91-975165-7-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mattson Anki
  Bästa språktipsen
  1. uppl. : Stockholm : Prodicta : [2012] : 127 s. :
  ISBN: 978-91-979932-1-0
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  För kursen gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader för kursens start.

  Stallabrass Julian
  Contemporary art : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2006 : 154 s. :
  ISBN: 9780192806468 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Williams Gilda
  How to write about contemporary art
  London : Thames & Hudson : 2014 : 264 s. :
  ISBN: 9780500291573
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisat material och kompendier.

  Referenslitteratur

  Bäst i text :b en bok
  Dalström Tomas, Dalström Tomas, Dalström Tomas
  Stockholm : Koala Publishing : [2007] : 59, 179 s. :
  http://www.bastitext.se
  ISBN: 978-91-975165-7-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mattson Anki
  Bästa språktipsen
  1. uppl. : Stockholm : Prodicta : [2012] : 127 s. :
  ISBN: 978-91-979932-1-0
  Se bibliotekskatalogen Album