"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

Engelskt namn: Investigating the Geography of Health and Healthcare

Denna kursplan gäller: 2019-09-16 och tillsvidare

Kurskod: 2ST045

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Rektor, Handelshögskolan vid Umeå universitet, 2012-06-11

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2019-09-19

Innehåll

Kursen behandlar teorier och metoder för att analysera, förstå och förklara hälsans och sjukvårdens regionala utveckling och struktur.

Kursen är uppdelad i följande tre moment:
 
Moment 1. Regionala socioekonomiska förutsättningar, 3,7 hp
Ett första tema är regionala skillnader i levnadsförhållanden och hälsokvalitet, vilket beskrivs med utgångspunkt i demografiska och socioekonomiska studier. De handlar om Sveriges befolkningsutveckling i form av t.ex. invandring, socioekonomiska förhållanden och kön och hur denna utveckling påverkar människors hälsa. Vidare behandlas regionala skillnader i välmående, men också människors fysiska och psykiska ohälsa.
 
Moment 2. Regionala och politiska förutsättningar för vårdens och omsorgens organisation, 3,8 hp
Momentet behandlar regionala och politiska förutsättningar för vårdens och omsorgens organisation samt konsekvenser av detta. Inledningsvis diskuteras olika politiska ideologier och deras koppling till samhällets organisering med särskilt fokus på vård och omsorg. Därefter görs en fördjupning i olika förvaltningspolitiska lösningar. Avslutningsvis behandlas hur den regionala och lokala nivåns implementering av politiska beslut kan orsaka geografiska skillnader inom vård och omsorg.
 
Moment 3. Statistiska metoder, 7,5 hp
De grundläggande stegen i en statistisk undersökning behandlas. I kursen ingår metoder för att bearbeta och analysera ett datamaterial i syfte att kartlägga och jämföra regionala skillnader inom sjukvården. De datamaterial som kommer att behandlas är bland annat hämtat från den officiella statistik som finns att tillgå kopplat till hälso- och sjukvård. Vidare diskuteras möjliga felkällor i en statistik undersökning samt viktiga datakvalitetsbegrepp, detta i syfte att kritiskt kunna granska statistiska undersökningar

Förväntade studieresultat

Samtliga moment

 • Ha kännedom om hur officiell statistik inom hälso- och sjukvården produceras och används;
 • Kunna ta del av såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga artiklar där enklare statistiska metoder används;

 
Moment 1. Regionala socioekonomiska förutsättningar

 • Kunna redogöra för samt genomföra en kortare analys av hur regionala och politiska förutsättningar påverkar sjukvårdens organisering;
 • Skaffa sig kännedom om regionala variationer i människors livsvillkor och hälsa med hjälp av bland annat officiell statistik;

 
Moment 2. Regionala och politiska förutsättningar för vårdens och omsorgens organisation

 • Återge huvuddragen i centrala politiska ideologier samt visa förståelse för hur dessa får konsekvenser för hur vård och omsorg organiseras;
 • Diskutera och kritiskt granska förvaltningspolitiska lösningar i organiseringen av vård och omsorg;
 • Visa grundläggande förståelse för politiska orsaker till regionala skillnader i vårdens och omsorgens organisering;

 
Moment 3. Statistisk metod

 • Kunna redogöra för de grundläggande stegen i en statistisk undersökning;
 • Ha kännedom om felkällor i en statistisk undersökning;
 • Kunna ta fram officiell statistik inom hälso- och sjukvård och sammanställa informationen i lämpliga tabeller och diagram;
 • Kunna, med hjälp av relevant programvara, genomföra bearbetning, analys och presentation av ett datamaterial;
 • Kunna kritiskt granska ett statistiskt arbete.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen är uppdelad i tre delar. Moment 1 utgörs av ämnet ekonomisk historia, Moment 2 utgörs av statsvetenskap och Moment 3 utgörs av ämnet statistik.

Kursen utgörs av eget arbete med kurslitteraturen utifrån läsanvisningar samt webbföreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter och skriftliga prov.

Examination

Kursen examineras genom kunskapskontroll av de förväntade studieresultaten. Kunskapskontrollen sker genom skriftliga individuella prov (delprov för respektive moment) och obligatoriska inlämningsuppgifter.
 
Moment 1. Regionala socioekonomiska förutsättningar:

 • Individuell skriftlig hemtentamen (U-VG)

 
Moment 2. Regionala och politiska förutsättningar för vårdens och omsorgens organisation:

 • Individuell skriftlig hemtentamen (U-VG)

 
Moment 3: Statistisk metod:

 • Skriftliga individuella inlämningsuppgifter (U-G)
 • Individuell skriftlig hemtentamen (U-VG)

 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov är inlämnade och godkända. För betyget Väl Godkänd (VG) krävs Väl Godkänd (VG) på minst 11 högskolepoäng.

Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. Efter två underkända prov på ett moment har studenten rätt att begära byte av examinator. Skrift­lig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 38

Moment 1. Regionala socioekoniska förutsättningar

Litteratur där huvudfokus ligger på aktuella utredningar och rapporter som behandlar regionala livsvillkor och vårdindikatorer. Totalt 300 sidor.

Moment 2. Regionala och politiska förutsättningar för vårdens och omsorgens organisation.

Bendz Anna
Att välja vård : västsvenskarna och vårdvalet
Ingår i:
Västsvensk demokrati i tid och rum
Göteborg : SOM-Institutet : 2011 : 211 s. : sid. 91-102 :
https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/V%C3%A4stsvensk%20demokrati%20i%20tid%20och%20rum%20hela%20boken.pdf
Obligatorisk

Konkurrensens konsekvenser : vad händer med svensk välfärd
2. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2011 : 279 s. :
fulltext
ISBN: 978-91-86949-04-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Anell, Anders (2011) "Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi", s. 181-214

Larsson Reidar
Politiska ideologier i vår tid
8., [utök. och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 232 s. :
ISBN: 978-91-44-09637-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 2-3, 6, 11-13 (totalt ca 70 sidor)

Vedung Evert
Implementering i politik och förvaltning
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 178 s. :
ISBN: 978-91-44-07329-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar: Kapitel 5

Implementering i vården. En Kunskapsöversikt om beslutsnivåer och professionsperspektiv [Elektronisk resurs]
2018 :
https://www.vardanalys.se/rapporter/implementering-i-varden
ISBN: 9789187213960
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Moment 3: Statistisk metod

Lantz Björn
Den statistiska undersökningen : grundläggande metodik och typiska problem
2., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 194 s. :
ISBN: 9789144103372
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst