"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerad organisk kemi, 15 hp

Engelskt namn: Advanced Organic Chemistry

Denna kursplan gäller: 2018-10-22 och tillsvidare

Kurskod: 5KE172

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-10-24

Innehåll

Under kursen avhandlas organiska reaktioner och tillämpbarhet med fokus på syntes av komplexa molekyler. Kursen fokuserar på att sammanknyta struktur och reaktivitet med praktisk tillämpning inom preparativ organisk kemi. Kursen innehåller en stor komponent av retrosyntetisk analys, där större molekyler dekonstrueras till syntetiska ekvivalenter (”synthons”). Laborationer ger färdighetsträning och förmåga att självständigt planera, utföra och utvärdera flerstegssynteser till organiska målmolekyler. 

Förväntade studieresultat


Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • ingående förklara och illustrera samband mellan organiska molekylers struktur och egenskaper/reaktivitet samt redogöra för organiska molekylers kiralitet och stereokemi
  • redogöra för de vanligt förekommande organiska, pericykliska och metallorganiska reaktionsmekanismerna
  • föreslå och motivera syntesvägar och syntesmetoder, baserat på retrosyntetisk analys, för organiska föreningar
  • bestämma organiska föreningars strukturer med hjälp av spektroskopiska metoder
  • planera och praktiskt genomföra avancerade laborativa moment, inklusive preparativ kromatografisk separation av organiska molekyler
  • kritiskt utvärdera organiska synteser / syntessekvenser med avseende på atomekonomi, miljövänlighet, effektivitet och praktisk tillämpbarhet
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Behörighetskrav

90 hp inklusive kursen Bioorganisk kemi 15 hp (5KE010/011), eller motsvarande samt Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektionsundervisning, tutorials och laborationer. Laborationerna med tillhörande förberedelser och redovisningar är obligatoriska moment.

Kursen är uppdelad i två moment: Teori 10 hp och laborationer 5 hp.

Examination

Examinationen sker i form av skriftlig och muntlig rapportering av laborationerna samt genom ett skriftligt prov vid kursens slut. På det skriftliga provet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På laborationsmomentet ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en samman¬fattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Den som godkänts vid ett prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Kemiska institutionen.

Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.